Ehi­tus- ja lam­mu­tus­jäät­me­te käit­le­mi­ne Raa­si­ku val­las

851
Raasiku vald.

KAT­RIN VE­NE, Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list

Jäätmete taaskasutusega väheneb looduslike materjalide kasutamise vajadus. Raa­si­ku val­la jäät­me­hool­du­sees­ki­ri pea­tükk 3 sä­tes­tab nõu­ded ehi­tus­jäät­me­te ning ehi­tus- ja lam­mu­tus­töö­del tek­ki­va­te jäät­me­te käit­le­mi­seks.

Ehi­tus- ja lam­mu­tus­jäät­med on jäät­med, mis te­ki­vad ehi­tis­te või nen­de osa­de ra­ja­mi­sel, lam­mu­ta­mi­sel, re­no­vee­ri­mi­sel või res­tau­ree­ri­mi­sel. Nen­de käit­le­mi­se eest vas­tu­tab jäät­me­val­da­ja – ehi­ti­se oma­nik, kui te­ma ja ehi­tu­set­te­võt­ja või kin­nis­va­raa­ren­da­ja va­he­li­ne le­ping ei näe et­te tei­si­ti, või muu isik, kel­le val­du­ses on jäät­med.

Ehi­tus­jäät­meid ei to­hi an­da käit­le­mi­seks, sea­hul­gas ve­da­mi­seks üle isi­ku­le, kel­lel puu­dub vas­tav jäät­me­lu­ba või re­gist­ree­ri­mis­tõend, mil­le on väl­jas­ta­nud kesk­kon­naa­met.

Jäät­me­käit­lus­ko­had rea­li­see­ri­vad ehi­tus- ja lam­mu­tus­jäät­me­te üm­ber­tööt­le­mi­sel saa­dud ma­ter­ja­le: as­falt­be­toon­kil­lus­tik (eri­ne­vad frakt­sioo­nid), be­toon­kil­lus­tik (eri­ne­vad frakt­sioo­nid), pu­rus­ta­tud si­li­kaat­ki­vi, sõe­lu­tud hal­jas­tus­muld, täi­teks so­biv mi­ne­raal­pin­nas, väl­ja­sor­tee­ri­tud si­li­kaat­tel­lis.

Jäät­me­val­da­jal tu­leb ja on ots­tar­be­kas (ka ma­jan­dus­li­kult) sor­ti­da ehi­tus­jäät­med lii­ki­de kau­pa nen­de tek­ke­ko­hal.

Eral­di tu­leb sor­ti­da: puit, ki­le­ta­ma­ta pa­ber ja kar­tong, me­tall (eral­di must- ja vär­vi­li­ne me­tall), mi­ne­raal­sed jäät­med (ki­vid, ehi­tus­ki­vid ja tel­li­sed, krohv, be­toon, kips, lehtk­laas jne.); raud­be­toon- ja be­toon­de­tai­lid, tõr­va mit­te­si­sal­dav as­falt, ki­le­ma­ter­jal.

Ju­hul, kui ehi­tus­jäät­me­te tek­ke­ko­has puu­dub või­ma­lus jäät­me­te sor­tee­ri­mi­seks või see osu­tub ma­jan­dus­li­kult ebaots­tar­be­kas, tu­leb ehi­tus-se­ga­jäät­med sor­tee­ri­mi­seks üle an­da vas­ta­va jäät­me­loa­ga jäät­me­käit­le­ja­le, ee­lis­ta­tult et­te­võt­te­le, kes ta­gab jäät­me­te täie­li­ku taas­ka­su­ta­mi­se.

Pin­na­se ja ehi­tusp­ra­hi kõr­val­da­mi­ne väl­jas­pool amet­lik­ke la­des­tus­pai­ku nen­de taas­ka­su­ta­mi­se ees­mär­gil, seal­hul­gas ter­ri­too­riu­mi pla­nee­ri­mi­seks, on lu­ba­tud ai­nult keh­ti­va­te nõue­te ko­ha­selt vor­mis­ta­tud ehi­tusp­ro­jek­ti ja ehi­tus­loa ning kesk­kon­naa­me­ti väl­jas­ta­tud vas­ta­va jäät­me­loa või re­gist­ree­ri­mis­tõen­di alu­sel.

Raud­be­toon- ja be­toon­de­tai­le, as­fal­ti, pui­tu ning nen­de se­gu­sid ei ole lu­ba­tud la­des­ta­da prü­gi­las­se. Si­deai­net mit­te­si­sal­dav as­falt tu­leb üle an­da pu­rus­ta­mi­seks ja ma­ter­ja­li­de taas­ka­su­ta­mi­seks vas­ta­va jäät­me­loa­ga jäät­me­käit­le­ja­le. Raud­be­toon- ja be­toon­de­tai­lid ning eel­sor­di­tud ehi­tus­ki­vid ja tel­li­sed tu­leb kas taas­ka­su­ta­da, an­da pu­rus­ta­mi­seks ja ma­ter­ja­li­de taas­ka­su­ta­mi­seks üle vas­ta­va jäät­me­loa­ga jäät­me­käit­le­ja­le või ka­su­ta­da maa­pin­na täi­teks jäät­me­käit­le­ja­le kesk­kon­naa­me­ti väl­jas­ta­tud re­gist­ree­ri­mis­tõen­di alu­sel ja koos­kõ­las­ta­tult val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na­ga.

Tööt­le­ma­ta puit tu­leb ka­su­ta­da küt­te­na või an­da pui­du­hak­ke val­mis­ta­mi­seks üle vas­ta­va jäät­me­loa­ga jäät­me­käit­le­ja­le.

Oht­li­ke ehi­tus­jäät­me­te hul­ka kuu­lu­vad as­bes­ti si­sal­da­vad jäät­med (eter­niit, as­bestt­se­ment plaa­did, as­bestt­se­ment­to­rud, iso­lat­sioo­ni­ma­ter­ja­lid ja muu), vär­vi-, la­ki-, lii­mi-, ja vai­gu­jäät­med ning neid si­sal­da­nud tü­hi taa­ra ja nen­de­ga im­mu­ta­tud ma­ter­ja­lid, naf­ta­pro­duk­te si­sal­da­vad jäät­med (tõr­va­papp, im­mu­ta­tud iso­lat­sioon­ma­ter­ja­lid, tõr­va si­sal­dav as­falt ja nii eda­si) ning saas­tu­nud pin­nas, mis si­sal­dab oht­lik­ke ai­neid üle keh­tes­ta­tud piir­nor­mi­de.
Oht­li­kud ehi­tus­jäät­med, väl­ja ar­va­tud saas­tu­nud pin­nas, tu­leb ko­gu­da lii­ki­de kau­pa eral­di kon­tei­ne­ri­tes­se ning an­da sel­leks keh­tes­ta­tud kor­ras üle vas­ta­vat oht­li­ke jäät­me­te käit­lus­lit­sent­si ja jäät­me­lu­ba oma­va­le et­te­võt­te­le. Kon­tei­ne­rid pea­vad ole­ma lu­kus­ta­ta­vad või val­ve all. In­fot et­te­võ­te­te koh­ta, kel­lel on õi­gus ehi­tus­jäät­meid käi­del­da leiab kesk­kon­naa­me­ti ko­du­le­helt ava­li­ku in­fo alt.

Ehi­tus- ja lam­mu­tus­jäät­me­te käit­le­mi­ne tu­leb koos­kõ­las­ta­da Raa­si­ku val­la hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na­ga. Ehi­tus- või lam­mu­tusp­ro­jekt peab si­sal­da­ma jäät­me­ka­va. Jäät­me­ka­va peab si­sal­da­ma and­meid vas­ta­valt Raa­si­ku val­la jäät­me­hool­du­sees­kir­ja pa­rag­rahv 17 nõue­te­le. Jäät­meõien­di vorm on kät­te­saa­dav Raa­si­ku val­la ko­du­le­hel aad­res­sil https://raasiku.kovtp.ee/jaatmeoiend.

Ehitiste lammutamiseks peab olema kehtivatele nõuetele vastav lammutusprojekt, mis on kooskõlastatud Raasiku vallavalitsusega.

Lähim prügila, kuhu ehitusjäätmeid saab viia, on Jõelähtme vallas Looväljal asuv Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. 16. mail toimub Raasiku vallas ohtlike jäätmete kogumine, samuti ka asbesti sisaldusega jäätmete kogumine kinnistult. Selleks on vajalik eelregistreerimine vallavalitsuses. Lehtklaasi kogutakse Arukülas Sügise tänav 2b vastuvõtupunktis kuni 16. maini kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 12-18, reedeti 12-15, laupäeviti 10-15. Lehtklaas ei tohi sisaldada plastikust, metallist ega puidust aknaraame. Materjali hulka ei tohi panna lamineeritud klaasi (autoklaas) ega ka peegli materjal. Lisainfot saab Raasiku valla kodulehelt.

Eelmine artikkelAeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo on val­mis
Järgmine artikkelKoolitoidu jagamise erinevad põhimõtted