Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel jäi HC Keh­ra al­la Vil­jan­di­le

4639

Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te va­he­tur­nii­ril kao­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kol­ma­päe­val, 21. veeb­rua­ril ko­dus Vil­jan­di HC-le 26:32, Aru­kü­la/Au­den­tes kao­tas sa­mal päe­val sa­mu­ti ko­du­saa­lis HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti­le 24:30.

Keh­ra ja Vil­jan­di va­he­li­ne mäng al­gas küll ta­sa­vä­gi­selt, kuid siis te­gid mul­gid 7:1 va­hes­pur­di. Keh­ra vis­kas esi­me­se 17 mi­nu­ti jook­sul vaid 4 vä­ra­vat. Va­hea­jaks oli Vil­jan­di ees ju­ba 20:12. Tei­ne poo­laeg suurt muu­tust ei too­nud, Keh­ra mees­kon­nal õn­nes­tus kor­raks küll vä­hen­da­da va­he 6 vä­ra­va­le, kuid siis suu­ren­da­sid vas­ta­sed sel­le ko­gu­ni 11 vä­ra­va­le. Lõ­puks sai Vil­jan­di 6vä­ra­va­li­se või­du, see oli hooa­ja esi­me­ne võit HC Keh­ra üle.
Dmyt­ro Jan­kovs­ki vis­kas Keh­ra ka­suks 7 ja Ab­del Dja­lil Mac­hou 6 vä­ra­vat. Män­gu jook­sul ja­ga­ti kok­ku 11 ka­he­mi­nu­ti­list ka­ris­tust, hoia­tu­se said ka mõ­le­ma mees­kon­na peat­ree­ne­rid.

Tei­sel va­he­tur­nii­ril la­si Aru­kü­la/Au­den­tes Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti rut­tu et­te ning ava­poo­laeg kao­ta­ti 9:15. Tei­sel poo­la­jal te­gi ko­du­mees­kond 4:1 va­hes­pur­di, kuid see­jä­rel ei vi­sa­nud 11 mi­nu­tit ain­sat­ki. Viim­si kas­va­tas edu­sei­su 10vä­ra­va­li­seks, lõ­puks vä­hen­das Aru­kü­la/Au­den­tes sel­le seits­me­le. Kao­ta­ja­te re­sul­ta­tiiv­sei­mad olid Karl Mar­tin Kiis, Alek­san­der Kes­kü­la ja And­re Sild, kes igaüks vis­ka­sid 4 vä­ra­vat.
Meist­ri­lii­ga lii­der on Põl­va Ser­vi­ti 32 punk­ti­ga, Vil­jan­dil on 25, Keh­ral 19 ja Põl­va Coo­pil 16 punk­ti. Teist va­he­tur­nii­ri ju­hib HC Tal­linn 18 punk­ti­ga, Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­til on 12, Aru­kü­la/Au­den­te­sel 3 ja Ta­pal 1 punkt. Nel­ja­päe­val, 1. märt­sil män­gib Keh­ra mees­kond Põl­va Coo­pi­ga ja Aru­kü­la/Au­den­tes Ta­pa­ga.

Esi­lii­gas kao­tas HC Keh­ra/Pri­mend nel­ja­päe­val, 22. veeb­rua­ril Põl­va/Arc­woo­di­le 27:34 (14:15). Keh­ra/Pri­men­di suu­ri­mad skoo­ri­te­gi­jad olid Da­vid Mam­po­ria 8 ning Mih­hail Kašu­ba ja Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa 5 vä­ra­va­ga.

Eelmine artikkelENNO UI­BO ja MA­RI­KA AS­TOR olid kutsutud pre­si­den­di vas­tu­võ­tule
Järgmine artikkelKuu­sa­lu­rah­va Tea­ter tõi va­ba­rii­gi aas­ta­päe­vaks la­va­le lau­lu­män­gu