Aru­kü­la saa­li­ho­ki nais­kond või­tis Ees­ti nais­te esi­lii­ga

127
Es­ma­kord­selt said Aru­kü­la Aren­cul­le saa­li­ho­ki­võist­kon­na nai­sed kae­la Ees­ti esi­lii­ga kuld­me­da­li.

Lau­päe­val, 6. ap­ril­lil toi­mus Ees­ti nais­te saa­li­ho­ki esi­lii­ga fi­naa­le­tapp. Esi­lii­ga võit­jaks tu­li es­ma­kord­selt Aru­kü­la nais­kond Aren­cul­le, kes alis­tas fi­naal­män­gus kind­lalt SK Must­vee 3:1. Fi­naa­li­pää­su ta­gas Aru­kü­la nais­kon­na­le põ­hi­tur­nii­ri võit – 15 män­gust või­de­ti 12. Esi­lii­gas män­gis sel hooa­jal 6 nais­kon­da, Kuu­sa­lu Elu­ter­ve Nai­ne lõ­pe­tas 5. ko­ha­ga.

Nais­te saa­li­ho­ki esi­lii­ga võit­jaks tul­nud Aren­cul­le nais­kond saa­vu­tas 2017. aas­tal esi­lii­gas 3. ko­ha, eel­mi­sel aas­tal jää­di Must­vee jä­rel na­pilt tei­seks. 2019. aas­ta võit­jaks tul­nud nais­kon­nas män­gi­sid Trii­nu Sa­lus­te, Me­ri­ly Sa­lus­te, Sir­li Leok, Maar­ja Leok, Ele­ri Na­rits, Kers­tin Kii­ge­maa, Ka­di Tam­ma­ru, In­ge Ruut­saar, Lii­vi­ka Va­res, Jaa­ni­ka Käes, Kai­re Ro­sen­berg, Mo­ni­ka Veel­ma, Hei­li To­min­gas ja Ma­rie Tam­me­raid. Nais­kon­na tree­ner on Kris­ta Le­pik. Trii­nu Sa­lus­te sai re­sul­ta­tiiv­sei­ma män­gi­ja eriau­hin­na. Li­saks esi­lii­ga kuld­me­da­li­le võit­sid Aren­cul­le noo­red saa­li­ho­ki­män­gi­jad Maar­ja Leok ja Me­ri­ly Sa­lus­te meist­ri­lii­gas SK LINK/Sa­ku koos­sei­sus Ees­ti meist­ri­võist­lus­te hõ­be­me­da­li.

„Suur osa Aren­cul­le edust on tree­ner Kris­ta Le­pi­ku tee­ne. Tä­nu te­ma to­hu­tu­le pa­nu­se­le ja nais­te tah­te­jõu­le lõ­pe­ta­si­me hooa­ja pla­nee­ri­tud, kuid pi­gem sa­la­mi­si unis­ta­tud ees­mär­gi­ga,“ sõ­nas Aren­cul­le män­gi­ja Sir­li Leok.

Või­du­kas hooaeg lõ­pe­ta­tak­se 2. mail toi­mu­va sõp­rus­koh­tu­mi­se­ga meist­ri­lii­gas 4. ko­ha saa­vu­ta­nud Rap­la nais­kon­na vas­tu.