Aru­kü­la ro­boo­ti­kud saa­vu­ta­sid Ro­bo­ma­di­nal 3. ja 5. ko­ha

825
Kolmanda koha saavutanud võistkonna paarikümne sentimeetri pikkune robotauto.

3. ko­ha sai võist­kond koos­sei­sus MAR­KO POH­LAK, UKU AND­REAS SIE­MER, HEND­RIK HIN­NO. Viien­da­le ko­ha­le tu­lid MAT­TEN KAR­MA ja RAN­NO RAUD.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li ro­boo­ti­ka­ring osa­les 16. märt­sil Pär­nus Üle­jõe põ­hi­koo­lis Pär­nu­maa ro­boo­ti­ka­võist­lu­sel Ro­bo­ma­din 2018 ning tu­li sealt ta­ga­si kol­man­da ja viien­da ko­ha­ga.

Ro­boo­ti­ka­rin­gi ju­hen­da­ja Aron Lips kir­jel­das, et võist­lu­se ees­märk oli ko­gu­da kok­ku män­gu­väl­ja­kul ole­vad rõn­gad ning ase­ta­da need väl­ja­ku ser­va­des aset­se­va­te pos­ti­de ot­sa. Võist­lus koos­nes kol­mest osast. Esi­me­ses üle­san­des tu­li juh­ti­da pul­di­ga ro­bo­tit ja tõs­ta rõn­gaid pos­ti ot­sa. Tei­ses osas lii­kus prog­ram­mee­ri­tud ro­bot ise­seis­valt ja lük­kas rõn­gad väl­ja­ku ser­vas ole­vas­se vä­ra­vas­se ja kol­man­das osas tu­li tõs­ta rõn­gad pos­ti ot­sa koos vas­tas­võist­kon­na­ga.

Kol­man­da ko­ha võit­nud võist­kon­nas olid Mar­ko Poh­lak, Uku And­reas Sie­mer ja Hend­rik Hin­no. Viien­da ko­ha saa­vu­ta­nud mees­kon­nas olid Mat­ten Kar­ma ja Ran­no Raud.

Aru­kü­la ro­boo­ti­ka­ring alus­tas te­gut­se­mist möö­du­nud õp­peaas­ta al­gu­ses. Siis oli ringis 11 õpi­last. Ju­hen­da­ja lau­sus, et nüüd­seks on ak­tiiv­seid osa­le­jaid 8.

Rin­gis ka­su­ta­ta­vad VEX ro­bo­tid sai Aru­kü­la kool Ti­mo Tiu­sa­ne­nilt, kes on nen­de ro­bo­ti­te eda­si­müü­ja. VEX on Amee­ri­ka fir­ma, mis val­mis­tab taan­las­te Le­go­ga sar­na­seid plas­ti­kust klot­se, mil­lest pan­nak­se kok­ku konst­ruk­to­reid.

Möö­du­nud aas­ta lõ­pus tõid poi­sid või­du ko­ju ro­boo­ti­ka­võist­lu­selt Ro­bo­tex. Auhinnaks oli sõit USAsse Kentuckysse Eestit esindama, kuid sinna meeskond ei sõida. Aron Lips põhjendas, et meeskond ei leidnud sõiduks piisavalt sponsoreid.