Aru­kü­la 9. koh­vi­ku­te­päe­val oli ava­tud 9 koh­vi­kut

567
Koh­vi­ku­te­päe­va ava­mi­sel: Sil­ja Orav Köö­gi­kuns­ti koh­vi­kust, Tii­na Te­der Ran­tšo koh­vi­kust, Ka­ti Ka­ru Raa­ma­tu­ko­gu koh­vi­kust, Piia Mai Ka­se­maa ja Kris­tii­na Möl­der koh­vi­kust Ma­gu­sa­maiad, Ger­lin Mets, He­li­na Müü­ri­sepp ja Kai­di Va­rik Pann­koo­gi­koh­vi­kust, Ave Vei­der ja Ger­li Kähr Sü­gi­se koh­vi­kust.

Va­nad te­gi­jad olid Ma­gu­sa­maiad, Köö­gi­kuns­ti ko­du­koh­vik, Ran­tšo, Hel­le­ma ja Õu­naaia koh­vik ning uued Pann­koo­gi­koh­vik, Sü­gi­se, Pa­ju­mäe ja Raa­ma­tu­ko­gu koh­vik.

Koh­vi­ku­te­päev toi­mus see­kord lau­päe­val, 13. juu­lil ja ava­ti tra­dit­sioo­ni­li­selt kell kaks­teist Aru­kü­la rah­va­ma­ja ees, kus koh­vi­ku­te­päe­va pro­jek­ti el­lu­vii­ja ning elus­hoid­ja, MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts te­gev­di­rek­tor Ga­ri­na Too­min­gas lu­ges et­te oma­val­mis­ta­tud värs­si­des päe­va­ka­va, tut­vus­tas koh­vi­ku­pi­da­jaid ning ja­gas nei­le kät­te kaar­did ja koh­vi­pa­kid. Mu­ru­le olid sea­tud kõ­ver­peeg­lid, kust igaüks võis en­nast so­bi­va ke­ha­ku­ju­ga vaa­da­ta. Kü­las­ta­jad kee­ru­ta­sid koh­vi­ves­kit ning soe­ta­sid isik­li­kud kaar­did. Kes soo­vis, võis ka­he eu­ro eest sõi­ta koh­vi­ku­tes­se PAZ-bus­si­ga na­gu mul­lu­gi. Pal­ju lii­gu­ti ka jalg­si, jalg­ra­tas­te ja au­to­de­ga.

„Eel­mi­sel kor­ral oli koh­vi­kuid ava­tud re­kor­darv – viis­teist. Sel aas­tal oli neid al­gul kir­jas kaks­teist. Min­gil ajal hak­kas mu kuk­las tik­su­ma aga mõ­te, et oleks vah­va, kui ühek­san­dal kor­ral oleks koh­vi­kuid­ki täp­selt ühek­sa,”rää­kis Ga­ri­na Too­min­gas.

„Juh­tus nii, et üks­tei­se jä­rel and­sid kolm te­gi­jat oma loo­bu­mi­sest tea­da ning koh­vi­kuid jäi al­les mi­nu unis­tus­te arv ühek­sa. Siis üt­le­sin, et enam ei to­hi kee­gi loo­bu­da.“

Osa­le­mi­sest üt­les ära va­ra­se­ma­tel koh­vi­ku­päe­va­del ko­ha­li­ke seas üli­po­pu­laar­seks hin­na­tud Maša ja Ka­ru, mi­da pi­da­sid koo­li­noo­red koos õpe­ta­ja Lee­na Möl­si­ga. Koo­li juu­res käi­vad prae­gu ehi­tus­tööd, seal ei ol­nud või­ma­lik koh­vi­kut ava­da. Tei­ne äraüt­le­ja oli Ter­ras­si­koh­vik oma su­vi­selt ti­he­da kul­tuu­rip­rog­ram­mi tõt­tu. Uk­sed jät­tis ava­ma­ta ka Maa­si­ka­koh­vik – seal­se pi­da­ja sõ­nul läks ta ener­gia sel su­vel oo­ta­ma­tult suur­te­le maa­si­ka­tel­li­mus­te­le.

„Sa­mas on lu­ba­nud mi­tu va­ra­se­mat koh­vi­ku­pi­da­jat, kes on nüüd aas­ta või paar va­het pi­da­nud, järg­mi­sel aas­tal meie juu­be­liü­ri­tu­sel kind­las­ti jäl­le plat­sis ol­la,” rõõ­mus­tas pea­kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas.

Koh­vi­ku­te­päe­va kesk­punk­tis rah­va­ma­ja ees oli see­kord esi­mest kor­da väl­jas Aru­kü­la Sõp­rus­kond oma Pann­koo­gi­koh­vi­ku­ga. Sa­ma selts­kond on ja­ga­nud ta­su­ta pann­koo­ke nii las­te­kait­se­päe­val, pe­re­päe­val kui ka 1. sep­temb­ril. Koh­vi­kut pi­da­nud Ger­lin ja Kät­rin Mets, Kai­di ja Mi­lee­ne Va­rik, Ing­rid Tei­no ning He­li­na ja Paul Müü­ri­sepp olid äre­vil, kas rah­vas ta­hab üld­se os­ta se­da, mis neil mui­du ik­ka ta­su­ta käes ol­nud. Ent poo­le päe­va­ga oli taig­na tar­beks va­ru­tud 18 liit­rit pii­ma ju­ba ot­sa saa­nud ja se­da pi­di poest juur­de too­ma.

Kol­man­dat kor­da esin­da­tud Ma­gu­sa­maiad, asu­ko­ha­ga Jaa­ma 11 al­lee, pa­lu­sid,et rah­vas ei jä­taks oma ma­gu­sa­soo­ve pä­ris vii­ma­se het­ke pea­le, sest õh­tuks või­vad ol­la Piia Mai Ka­se­maa ja Kris­tii­na Möl­de­ri küp­se­ti­sed lä­bi müü­dud. See­tõt­tu oo­tas küm­me­kond ini­mest ju­ba en­ne koh­vi­ku ava­mist toor­juus­tu­koo­ke, ko­hu­pii­ma­tas­kuid ning muud head-pa­re­mat. Koh­vik oli taas roo­sa­de ja val­ge­te lil­le­de, õhu­pal­li­de ning ro­set­ti­de­ga ehi­tud, tee­nin­da­jad riie­tu­nud sa­ma­des too­ni­des kos­tüü­mi­des­se. Ühe kü­las­ta­ja sõ­nul nä­gi kõik väl­ja na­gu iga print­ses­si unis­tus.

Ka Jär­si kü­las Met­sa­kü­la tee 9 asuv Köö­gi­kuns­ti ko­du­koh­vik, kus toi­me­tas Tuu­lik­ki Luik oma tii­mi­ga, avas ko­duaia kü­la­lis­te­le kol­man­dat kor­da. Me­nüü oli rik­ka­lik. Koh­vi­ku­li­sed kiit­sid kõi­ge roh­kem ku­ke­see­ne­sup­pi ning pav­lo­va tor­ti. Li­saks maits­va­le toi­du­le meel­di­sid rah­va­le mu­ga­vad is­te­ko­had ja suur män­gu­väl­jak maa sis­se kae­va­tud ba­tuu­di­ga.

Pe­re­kond Te­de­ri teist kor­da kor­ral­da­tud Ran­tšo koh­vi­kus, mis asus Kaa­si­ku 2, nau­di­ti as­ja­ko­hast in­ter­jöö­ri sa­loo­ni, hei­na­pal­li­de ja ka­se­pak­ku­dest too­li­de-lau­da­de­ga ning pa­ku­tud toi­tu. Suu­re­mad kiit­sid šaš­lõk­ki ning bur­ge­rit, lap­sed maius­ta­sid pai­su­ta­tud rii­si­koo­ki­de­ga. Iga maius oli kau­nis­ta­tud oma­näo­li­selt, tee­nin­da­ja lu­bas las­tel enda käe­ga so­bi­va koo­gi väl­ja va­li­da. Suur grill töötas täiel võim­su­sel, kuid bur­ge­ri soo­vi­ja­tel tu­li va­ru­da kan­nat­lik­kust – nii­võrd suur oli roo­ga­de me­nu.

Pii­ri 12 asu­vas raa­ma­tu­ko­gus pee­tud Raa­ma­tu­ko­gu koh­vik Ka­ti Ka­ru juh­ti­mi­sel oli ava­tud esi­mest kor­da. Pa­la­va su­veil­ma sek­ka pa­ku­ti seal mõ­nu­sat var­ju. Et kü­las­ta­jaid ja­hu­ta­da, olid me­nüüs jää­kohv ja jää­ti­se­kok­teil, mil­le juur­de sai küp­si­seid krõ­bis­ta­da. Küp­se­tis­te ret­sep­tid võt­tis koh­vi­ku­pi­da­ja Joan­ne Flu­ke’i lu­gu­dest ja sa­mad teo­sed olid eks­po­nee­ri­mi­seks ka laua­le ase­ta­tud. Kü­las­ta­jad said soo­vi kor­ral raa­ma­tuid lae­nu­ta­da või isik­lik­ke teo­seid kas raa­ma­tu­ko­gu­le an­ne­ta­da või teis­te­ga va­he­ta­da.

Ka­ti Ka­ru rääkis, et tu­li sel­li­se koh­vi­ku idee­le, sest vaja on raha Raa­si­ku val­las toi­mu­va las­te su­ve­lu­ge­mi­se võist­lu­se mee­ne­te ­jaoks. Es­malt loo­tis teis­te koh­vi­ku­pi­da­ja­te käest an­ne­tu­si kü­si­da, koh­vi­ku­te­päe­va pea­kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­ga­ga ves­tel­des tek­kis aga jul­gus oma koh­vik ava­da. „Küp­se­tis­te müü­gi­ga sai pro­jek­ti tar­vis kor­ra­lik al­gus teh­tud. Ku­na Aru­kü­la lap­sed on üle oo­tus­te tub­lid su­ve­lu­ge­jad, on ko­ha­li­ke asu­tus­te toe­tus sa­mu­ti vä­ga te­re­tul­nud,” ütles Ka­ti Ka­ru.

Sü­gi­se põik 2 oli Ave Vei­de­ril ja Ger­li Käh­ril esi­mest kor­da ava­tud Sü­gi­se koh­vik, mis oli ku­jun­da­tud sü­gi­se­selt vär­vi­ki­re­valt. Telk oli kau­nis­ta­tud vimp­li­te­ga ja maius­tu­sed vär­vi­kalt kae­tud. Pal­ju oli ka­su­ta­tud mar­ju – mus­ti ja pu­na­seid sõst­raid, maa­si­kaid. Pa­ku­ti ka peh­met ma­si­na­jää­tist ning värs­kelt rös­ti­tud uba­dest koh­vi. Lap­sed said mu­rul män­gi­da ja õn­ne­loo­sis kätt proo­vi­da. Taus­taks kõ­las ma­he muu­si­ka.

Tal­ve tee 1 asu­nud ja teist kor­da ava­tud Õu­naaia koh­vi­kus Mai­ken ja Ar­go Rem­li­ku ning nen­de sõp­ra­de juu­res pa­ku­ti suit­su­ta­tud tuu­le­hau­gi ja kiir­soo­la­kur­ki, koo­ke ja vahv­leid. Joo­giks lei­dus koh­vi, ko­duõ­lut, li­mo­naa­di. Suu­res hu­ba­ses aias oli var­ju pak­ku­va­te puu­de all pal­ju mõ­nu­said is­te­koh­ti ja vär­vi­kaid lil­le­peen­raid, las­te­le ro­ni­mis­köied, disc­golf ja sä­de­lu­se­ga tä­to­vee­rin­gud. Lus­ti­mist jät­kus, väik­se­mad ei taht­nud kui­da­gi eda­si lii­ku­da.

Tal­lin­na maan­tee 37A oli kol­man­dat aas­tat jär­jest kü­la­lis­te­le ava­tud Hel­le­ma koh­vik. Pe­re­nai­ne An­ne Een­pa­lu lu­bas oma ilu­sat ae­da imet­le­da, rää­kis hu­vi­lis­te­le ta­lu ja sel­le en­dis­te asu­ka­te aja­loost ning pak­kus ta­su­ta söö­gi- ja joo­gi­poo­list.

Ka­le­si kü­las avas Pa­ju­mäe koh­vi­ku ni­mel all oma ta­lu uk­sed pe­re­mees An­di Ka­se­la, kes kos­ti­tas rah­vast mõ­nu­sa­te ees­ti­mais­te roo­ga­de­ga. Tel­li­da sai külm­sup­pi, li­ha, hee­rin­gat. Aias oli vaa­ta­mi­seks mit­me­su­gu­seid ka­nu.

„Mul on prae­gu siin 15 eri­ne­vat tõu­gu, kok­ku 32 lin­du,” ju­tus­tas pe­re­mees. Ta näi­tas eri­ne­vat vär­vi sii­di­ka­nu ning do­mi­nan­di, pav­lovs­ka­ja, or­lo­vi, sus­se­xi, or­ping­to­ni, brah­ma ja pa­dua­ni tõu­gu lin­de. Kõi­ge uh­ke­mad sel­les selts­kon­nas olid sa­da prot­sen­ti mus­tad lin­nud, kel­le tõu­ni­me­tus on ayam ce­ma­ni.

Ga­ri­na Too­min­gas sõ­nas, et Aru­kü­la ko­gu­kond soo­vib igal ju­hul oma koh­vi­ku­te­päe­va tra­dit­sioo­ni­ga jät­ka­ta, kuid vaik­selt mõel­dak­se ka suu­re­ma üri­tu­se pea­le. Kolme aasta pärast, 2022. aas­tal tu­leb Raa­si­ku val­lal 30. aas­ta­päev ning oleks to­re sel pu­hul ka üle­val­la­li­ne koh­vi­ku­te­päev kor­ral­da­da.