„Ani­ja vär­vib“ on lõp­pe­nud

591

Sep­temb­ri lõ­pu­ni kes­tis val­la­va­lit­su­se al­ga­ta­tud hea­kor­ra­kam­paa­nia „Ani­ja vär­vib“, mil­le­ga kut­su­ti ela­nik­ke ja ühis­tuid oma ko­du­ma­ju ning ae­du üle vär­vi­ma. Val­laar­hi­tekt In­ga Vai­nu üt­les, et ne­li ja pool kuud kest­nud kam­paa­nia jook­sul võe­ti val­la­va­lit­su­sest väl­ja 28 os­tu­kaar­ti, mil­le­ga sai Vär­vi­kes­ku­sest vär­ve soo­dus­hin­na­ga. „Usun, et kam­paa­nia ai­tas pro­pa­gee­ri­da ko­du­de kau­ni­maks muut­mist. Üle­vär­vi­mi­ne on ma­ja juu­res kõi­ge liht­sam töö, aga an­nab pal­ju juur­de,“ sõ­nas In­ga Vai­nu. Ta li­sas, et val­la­va­lit­sus on saa­nud ela­ni­kelt et­te­võt­mi­se al­ga­ta­mi­se eest kii­du­sõ­nu. Kui­gi esial­gu oli plaan akt­sioo­nis osa­le­nu­te seast va­li­da pa­ri­mad, jäe­ti see ära: „Kõi­gil on või­ma­lik tu­le­val aas­tal osa­le­da Kau­ni ko­du kon­kur­sil.“

Eelmine artikkelKol­gas on ki­vi­sild ol­nud 130 aas­tat
Järgmine artikkelKeh­ra D-klas­si kä­si­pal­li­poi­sid pää­se­sid Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naa­li