Ani­ja vald ei pea enam koer­te-kas­si­de re­gist­rit

369

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu muu­tis koer­te, kas­si­de ja teis­te lem­mik­loo­ma­de pi­da­mi­se ees­kir­ja – sel­lest jäe­ti väl­ja loo­mao­ma­ni­ke ko­hus­tus re­gist­ree­ri­da oma lem­mik­loom val­la re­gist­ri­pi­da­ja juu­res. Val­la­va­nem Rii­vo Noo­re sõ­nul val­la re­gis­ter ei toi­mi, ala­tes 2004. aas­tast on sin­na kan­tud vaid 15 loo­ma and­med. Se­ni ei ole üks­ki oma­nik tea­ta­nud val­la­maj­ja oma re­gist­ree­ri­tud lem­mik­loo­ma sur­mast ning val­lal puu­dub kii­bi­lu­ge­ja hul­ku­va­te lem­mik­loo­ma­de iden­ti­fit­see­ri­mi­seks. Rii­vo Noor mär­kis, et Ees­tis on lem­mik­loo­ma­de jaoks mi­tu re­gist­rit. Üh­te neist si­ses­ta­vad loo­ma­de and­meid ena­mas­ti ve­te­ri­naa­rid, kes loo­mi kii­bis­ta­vad. Oma­ni­kul on või­ma­lik kan­da oma loo­ma and­med ka üle-ees­ti­lis­se lem­mik­loo­ma­re­gist­ris­se. „Meil ei ole mõ­tet neid re­gist­reid dub­lee­ri­da ja võt­ta ko­hus­tust lem­mik­loo­mi re­gist­ree­ri­da,“ üt­les val­la­va­nem.

Eelmine artikkelTule­vast õp­peaas­tast suu­re­ne­vad Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õp­pe­ta­sud
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la las­teae­da­des osa­lus­ta­su 36 eu­rot