Ani­ja val­da lu­me­ka­hur ja ra­ja­teh­ni­ka

597

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas an­da ga­ran­tii Kõr­ve­maal re­gio­naal­se ter­vi­se­kes­ku­se väl­ja­a­ren­da­mi­se nel­ja-aas­ta­se pro­jek­ti omao­sa­lu­se­le. SA Ani­ja Val­la Spor­di­maailm taot­leb kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­milt toe­tust kunst­lu­me toot­mi­seks va­ja­li­ke va­hen­di­te ja ra­ja­hool­dus­teh­ni­ka soe­ta­mi­seks, lu­me­ka­hu­ri­le elekt­ri- ja vee­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks ning ra­ja­val­gus­tu­se pai­gal­da­mi­seks. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 180 500 eu­rot, mil­lest kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi toe­tus nel­ja aas­ta jook­sul 80 000 eu­rot, Ani­ja val­la toe­tus kok­ku sa­mu­ti 80 000 eu­rot, siht­a­su­tu­se omao­sa­lus 500 eu­rot ning OÜ Kõr­ve­maa Puh­ke­kes­kus on lu­ba­nud nel­ja aas­ta jook­sul eral­da­da 5000 eu­rot aas­tas. Abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et kunst­lu­me­sead­med ja ra­ja­hool­dus­teh­ni­ka on mo­biil­sed, nen­de­ga saab suu­sa­ra­jad te­ha ka Keh­ras­se ja Ala­ver­re.