Ani­ja, Raa­si­ku ja Jõe­läht­me noor­te ter­vi­sep­ro­jekt sai toe­tust

1058

Ani­ja, Raa­si­ku ja Jõe­läht­me noor­te­kes­kus­te ühisp­ro­jekt, loen­gu­te­sa­ri „Ter­vis­li­kud elu­vii­sid on po­pid!” sai „No­pi üles” prog­ram­mist toe­tust 2000 eu­rot. Toe­tus­ra­ha saa­mi­seks tu­li Fa­ce­boo­kis saa­da pro­jek­ti kir­jel­da­va­le fo­to­le kok­ku 200 meel­di­mist. Aru­kü­la noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no üt­les, et pro­jekt kas­vas väl­ja eel­mi­sest noor­tep­ro­jek­tist, mis oli lõi­mu­mu­se tee­mal: „Noo­red taht­sid uues­ti koh­tu­da ja ot­sus­ta­si­me noor­soo­töö­ta­ja­te­ga si­du­da koh­tu­mi­sed olu­li­se ter­vi­se­tee­ma­ga.” Koh­tu­mi­sed toi­mu­vad mit­me kuu jook­sul noor­te­kes­kus­tes, rää­ki­ma tu­le­vad spet­sia­lis­tid, noo­red õpi­vad val­mis­ta­ma ter­vis­lik­ku toi­tu.

Eelmine artikkelPikop­ro­jekt pro­jek­tee­rib Aru­kü­la koo­li laien­dust
Järgmine artikkelÜhist­rans­por­di­kes­ku­se vas­tus 206 sõit­ja pöör­du­mi­se­le