Ani­ja JK jalg­pal­li­mees­kond säi­li­tas ko­ha III lii­gas

493

Ani­ja Uni­te­di jalg­pal­li­mees­kond lõ­pe­tas hooa­ja Ees­ti meist­ri­võist­lus­te III lii­ga ida piir­kon­nas ning jät­kab sa­mas lii­gas ka järg­mi­se hooa­jal.

En­ne 13. ok­toob­ril toi­mu­nud vii­mast män­gu olid Ani­ja val­la me­hed saa­nud kolm jär­jes­ti­kust kao­tust ning vii­ma­ne mäng tu­li või­ta, et mit­te lan­ge­da IV lii­gas­se, vaid säi­li­ta­da või­ma­lus pää­se­da üle­mi­ne­ku­män­gu­de­le. Ani­ja mees­kon­nast koht ta­ga­pool olev JK Vol­ta III pi­di sa­mal ajal oma vii­ma­se män­gu kao­ta­ma, et ei jääks Ani­ja mees­kon­nast ta­be­lis et­te­poo­le. Nii ka läks, Ani­ja JK või­tis vii­ma­ne mäng Tal­lin­na JK Au­gur vas­tu 4:2, Vol­ta III sai suu­re kao­tu­se. See tä­hen­das, et JK Ani­ja tõu­sis 10. ko­ha­le ja ga­ran­tee­ris pää­su üle­mi­ne­ku­män­gu­de­le IV lii­ga võist­kon­na vas­tu.

Esi­me­ne üle­mi­ne­ku­mäng pi­di toi­mu­ma 19. ok­toob­ril, kuid vas­ta­ne FC Toom­pea loo­bus män­gu­dest. See­ga jät­kab Ani­ja JK järg­mi­sel aas­tal III lii­gas. Lii­ga Ida­piir­kon­na või­tis FC Tal­linn, kes ko­gus hooa­ja jook­sul 58 punk­ti. Ani­ja JK lõ­pe­tas 18 punk­ti­ga, mis an­dis 12 mees­kon­na seas 10. ko­ha. 22 män­gust või­de­ti 5, vii­ki män­gi­ti 3 ja kao­ta­ti 14 män­gu.

Mees­kon­da kuu­lu­sid Ev­ge­ny Kharc­huk, And­rei Ka­šu­ba, Sil­ver Laa­ne­veer, Siim Ur­va, Pa­vel Hart­šuk, Ris­to Unt, Mih­kel Kuu­se, Jaan Ja­las, Ro­land Agu­raiu­ja, Ta­lis Li­sa­kov, El­vo Han­sen, Mark Rei­si, Oli­ver Vun­der, Ja­nek Jaš­kov, Mar­tin Sa­lu­mäe, Ran­do Il­ves, Jü­ri Rauam, Ain Pla­tat­sis, Aleks Na­sil­ni­kov, Ran­dar Vil­biks, Alek­sandr Le­vin, Crei­ton Ko­ja­lo, Fre­di Tur­mann, Kaa­rel Mop­pel, Re­ne Tä­he, Ant­ti Everst, Joo­nas Kuusk­la ja Ed­vin Här­gin.

Ani­ja JK lõ­pe­tab hooa­ja 26. ok­toob­ril Soh­vi­kus, kus tun­nus­ta­tak­se hooa­ja pa­ri­maid män­gi­jaid. Nen­de va­li­mi­sel saab igaüks kaa­sa rää­ki­da Ani­ja Uni­te­di Fa­ce­boo­ki le­he kau­du. Va­li­tak­se esin­dus­mees­kon­na pa­rim män­gi­ja ja pa­rim uus­tul­nuk ning pa­rim duu­bel­mees­kon­na män­gi­ja.

Eelmine artikkelOsa Vi­ru ra­ba laud­teest jäi soo veerežiimi taas­ta­mis­töö­de­ga paa­riks päe­vaks vee al­la
Järgmine artikkelAni­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti JAA­NUS KA­LEV