AND­RES HEIN­VER: „Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­kas on nuk­ki­de ma­ha­lih­vi­mi­se pe­riood.“

3044
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge AND­RES HEIN­VER. Taamal Kol­ga ki­vi­sild, mis res­tau­ree­ri­ti tä­nu te­ma eest­ve­da­mi­se­le.

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­mees AND­RES HEIN­VER juh­tis Tal­lin­nas 21 aas­tat ter­vis­hoiua­su­tu­si, oli aas­taid Sel­ve­ri kau­ban­dus­ke­ti ju­ha­tu­ses, nüüd töö­tab Ku­li­naa­ria OÜ di­rek­to­ri­na.

And­res Hein­ve­ri ni­mi sai Kuu­sa­lu val­las laie­malt tun­tuks 2001. aas­tal, kui Kol­gas ava­ti re­konst­ruee­ri­tud ki­vi­sild. Te­ma oli sil­la res­tau­ree­ri­mi­se al­ga­ta­ja ja eest­ve­da­ja, taot­les maan­teea­me­tilt toe­tus­ra­ha, kor­ral­das ko­ha­li­ke ela­ni­ke­ga tal­guid ja jäl­gis pro­fes­sio­naal­se­te res­tau­raa­to­ri­te tööd.

Sild oli va­ri­se­mi­so­hus, taas­ta­mis­töö­de et­te­val­mis­tu­sed al­ga­sid 1998. aas­tal, 1999 ja 2000 teh­ti kok­ku hul­ga­li­selt tal­gu­päe­vi. Kõik osa­le­jad, töö­tun­nid ja et­te­võe­tud tööd on tal­le­ta­tud pro­to­kol­li­des­se. Pea­kor­ral­da­ja lu­bab ki­vi­sil­la taas­ta­mi­se ma­ter­ja­lid edas­pi­di an­da Kol­ga muu­seu­mi­le.

Aas­tal 1881 üle Kol­ga jõe ra­ja­tud ki­vi­sild asub And­res Hein­ve­ri ko­du lä­he­dal. Te­ma ko­du­ma­ja on ehi­ta­tud Sil­laot­sa kin­nis­tu­le – prae­gu­se sau­na kõr­valt läks va­rem üle jõe mõi­sa­moo­na­ka­te sild, suur ki­vi­sild oli vaid här­ras­te­le.

„Ost­si­me kin­nis­tu, ehi­ta­si­me su­ve­ma­ja, mi­da nüüd ka­su­ta­me sau­na­na. Ko­du hak­ka­si­me kõr­va­le ehi­ta­ma 2012 mais, sis­se ko­li­si­me det­semb­ris, en­ne sõit­si­me pe­re­ga küm­me aas­tat Tal­lin­na ja Kol­ga va­het, siis jäi­me paik­seks,“ rää­gib ta.

Kui­gi on üles kas­va­nud Tal­lin­nas ja õp­pi­nud Tal­lin­nas 43. kesk­koo­lis, peab And­res Hein­ver en­nast lap­sest saa­dik Kol­ga ini­me­seks, sest seal­sa­mas Sil­laot­sa ko­ha kõr­val Si­re­li ta­lus ela­vad te­ma isa Ovardt Hein­ver ja ema Tiia Hein­ver, ta­lu kuu­lus va­rem va­na­tä­di­le Emmi Pol­to­vi­le, ma­jas asus omaaeg­ne kuu­lus Pol­to­vi pood.

Hein­ve­ri­te su­gu­võ­sa juu­red on Kuu­sa­lu val­las Kõn­nus Kop­li ta­lus, va­nai­sa Kaa­rel Hein­ver (en­ne ees­tis­ta­mist Uur­mann) oli esi­me­ne Kõn­nu val­la­va­nem ja Ees­ti maao­ma­va­lit­sus­te esin­da­ja­na Rii­gi­nõu­ko­gu lii­ge.

„Olen „Ko­du­lin­na“ poiss, kor­ras­ta­si­me meie ju­hi Tii­na Mä­gi eest­ve­da­mi­sel Tal­lin­na va­na­lin­na. Nõu­kaa­jal ajal olid ETVs sa­ma­ni­me­li­sed te­le­saa­ted, kus ka­jas­ta­ti meie te­ge­mi­si. Ku­na olin res­tau­ree­ri­mis­vald­kon­na­ga kok­ku puu­tu­nud, siis oli loo­mu­lik, et al­ga­ta­sin ki­vi­sil­la kor­da­te­ge­mi­se,“ lau­sub And­res Hein­ver.

Jõu­lu­laa­dad, raa­ma­tuk­lu­bi, rah­va­ma­ja tant­sup­lats
Kui And­res Hein­ver ja abi­kaa­sa Jan­ne Ker­do jäid Kol­ga paik­se­teks ela­ni­keks, soo­vi­sid ha­ka­ta ko­ha­lik­ku el­lu roh­kem pa­nus­ta­ma ning asu­ta­sid MTÜ Kol­ga Aren­dus. Mul­lu det­semb­ris oli Kol­ga Aren­du­se organiseerimisel ten­ni­se­hal­lis viies jõu­lu­laat, mis on ku­ju­ne­nud piir­kon­na suu­ri­maks jõu­luaeg­seks et­te­võt­mi­seks koos mit­me müü­gi­päe­va ja pi­ka kul­tuu­rip­rog­ram­mi­ga. Laa­da pe­re­nai­ne on Jan­ne Ker­do.

Nad al­ga­ta­sid ka Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi, mil­le raa­mes on toi­mu­nud prae­gu­seks 26 kok­ku­saa­mist kir­ja­ni­ke­ga.

Kol­ga Aren­dus on pan­nud õla al­la Kol­ga ka­ra­pi­te kor­ral­da­mi­sel. Kaa­sa on ai­da­tud Kol­ga rah­va ma­ja ümb­ru­se kor­ras­ta­mi­se­le, MTÜ eest­ve­da­mi­sel on ra­ja­tud tant­sup­lats.

Kui osu­tus sü­gi­sel va­li­tuks Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se, as­tus And­res Hein­ver Kol­ga Aren­du­se ju­ha­tu­sest ta­ga­si.

Elekt­ri­ku­pa­be­rid ja TPI dip­lom
And­res Hein­ver ju­tus­tab, et koo­li­poi­si­na käis Töö­jõu­re­ser­vi­de maad­lus­koo­lis ning pä­rast kesk­koo­li õp­pis Tal­lin­na 6. kut­se­koo­lis, kus sai elekt­ri­ku kut­se. Eda­si õp­pis Tal­lin­na Po­lü­teh­ni­li­ses Ins­ti­tuu­dis, too­kord­ses TPIs, nüüd­ses TTÜs, kust sai 1989. aas­tal dip­lo­mi töös­tu­se pla­nee­ri­mi­se eria­lal.
Ent töös­tu­se ase­mel sat­tus töö­ta­ma me­dit­sii­ni­vald­kon­da: „Ju­hu­se tah­tel kut­su­ti mind Tal­lin­na Me­ri­met­sa haig­las­se, al­gu­ses peaars­ti ase­täit­jaks ma­jan­dus alal. Hil­jem hak­ka­sin juh­ti­ma haig­lat di­rek­to­ri­na, peaarst oli al­lu­vu­ses. Nüüd on see Ees­tis ta­va­li­ne, siis oli täies­ti uus. Paar aas­tat ku­lus mul, et di­rek­to­ri­na end ars­ti­de ees keh­tes­ta­da. Käi­sin Hel­sin­gi Üli­koo­li Klii­ni­kus prak­ti­see­ri­mas, et mis tä­hen­dab, kui tu­leb juh­ti­da ko­gu klii­ni­ku ma­jan­dus­poolt – söök­lat, trans­por­ti, pe­su­ma­ja, la­bo­ra­too­riu­mi ja pal­jut muud. Kok­ku olin 21 aas­tat ter­vis­hoiu­süs­tee­mis.“

Kui seal­ne te­ge­vus lõp­pes, proo­vis paa­ril aas­tal omal käel aja­da äri Tšeh­hi õl­le va­hen­da­mi­se­ga. Siis kut­su­ti Sel­ve­ri kau­ban­dus­ke­ti ju­ha­ta­jaks Ees­tis ja Lä­tis.

„Olen Ees­tis ava­nud kok­ku 21 Sel­ve­ri kaup­lust. Nüüd ju­hin kol­man­dat aas­tat Sel­ve­ri tü­ta­ret­te­võ­tet Ku­li­naa­ria OÜ,“ sõ­nab And­res Hein­ver.

Vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ris es­ma­kord­selt
Ok­toob­ris toi­mu­nud ko­ha­li­ke va­li­mis­te tu­le­mu­se­na ko­gus And­res Hein­ver va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald liik­me­na va­li­ja­telt 84 häält, val­la­vo­li­ko­gu va­lis ta aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­me­heks.

Ta kom­men­tee­rib, et Kol­ga rah­va nii suur poo­le­hoid oli ül­la­tus: „Hak­kan va­li­ja­te­le ka­hel kor­ral aas­tas oma te­ge­mis­test vo­li­ko­gus kind­las­ti aru and­ma, ke­va­del ja sü­gi­sel. Saab tul­la kuu­la­ma ja kü­si­ma.“

And­res Hein­ver on Kuu­sa­lu val­la ma­jan­dus- või ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni kuu­lu­nud ka kol­mel va­ra­se­mal pe­rioo­dil: „Esi­me­sel kor­ral kut­sus mind vo­li­ko­gu ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni Kat­rin Lel­lep. Va­he­peal ne­li aas­tat ei ol­nud ko­mis­jo­nis ja vii­ma­sel va­li­mis­pe­rioo­dil kut­su­ti taas. Just see vii­ma­ne aeg oli põh­jus, miks ot­sus­ta­sin vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­da. Meie ko­mis­jo­ni töö va­jus ära, na­gu va­jus ära ka mit­mes tei­ses ko­mis­jo­nis. Sel­li­ne kor­ra­la­ge­dus oli vas­tu­võe­ta­ma­tu, kir­ju­ta­sin sel­lest ka le­hes – et pöö­ra­ke näo­ga rah­va poo­le. Hin­dan vii­mast va­li­mis­pe­rioo­di Kuu­sa­lu val­la aja­loo hal­vi­maks juh­ti­mi­seks, ini­me­sed ei ol­nud enam mo­ti­vee­ri­tud, pas­siiv­sus oli na­gu pro­test. Taht­sin sel­le as­ja kind­las­ti ära lõ­pe­ta­da. Te­gi­me ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni­ga et­te­pa­ne­kuid, val­la­va­lit­sus ot­sus­tas sa­ge­li aga ise­moo­di.“

Es­malt oli And­res Hein­ver val­mis moo­dus­ta­ma oma va­li­mis­lii­tu, bro­nee­ris sel­le rek­laa­mi­mi­seks Sõ­nu­mi­too­jas le­he­kül­je. Kok­ku tu­lid 10-12 mõt­te­kaas­last, aga mi­da lä­he­ma­le va­li­mi­sed jõud­sid, se­da enam sai sel­geks, et õi­gem oleks lii­tu­da pa­ral­leel­selt loo­dud selts­kon­na­ga, ku­na pal­jud mõt­ted kat­tu­sid. Et mit­te bro­nee­rin­gut tuul­de las­ta, ku­jun­das le­he­kül­jest en­da rek­laa­mi, kir­jel­dab ta va­li­mis­te-eel­set ae­ga.

„Lii­tu­si­me prag­maa­ti­lis­tel kaa­lut­lus­tel, kan­di­dee­ri­si­me ühi­selt va­li­mis­lii­dus Üks Kuu­sa­lu Vald. Ni­me­kir­ja­ga sai­me vo­li­ko­gus­se viis koh­ta, kõik meie vo­li­ni­kud on vä­ga tub­lid, sü­da­me­ga val­la eest seis­vad ini­me­sed. Ar­va­si­me­gi, et 5-6 koh­ta vast õn­nes­tub või­ta. Peaa­si oli ja on, et va­li­mis­lii­dul Ühi­ne Ko­du ei te­kiks või­ma­lust val­da ük­si juh­ti­da, et ha­ka­taks teis­te­ga ar­ves­ta­ma, saak­si­me sei­sa­kust üle. Prae­gu näe­me, et samm-sam­mult sel­gi­ta­des on või­ma­lik ki­vi­ne­nud sei­su­koh­ti muu­ta.“

Va­li­mis­lii­dud Üks Kuu­sa­lu Vald, Ühi­ne Ko­du ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning Re­for­mie­ra­kond on all­kir­jas­ta­nud Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se kokkuleppe. Sel­le­ga on 19st vo­li­ko­gu­liik­mest lii­tu­nud 16 vo­li­nik­ku.

Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­se­ga seo­ses on ol­nud vii­vi­tu­si ja kor­dus­va­li­mi­si, ent And­res Hein­ver on op­ti­mist­lik: „Ni­me­tan se­da nuk­ki­de ma­ha­lih­vi­mi­se pe­rioo­diks. Paar kuud lä­bi­rää­ki­mi­si ja sel­gi­ta­mi­si pole halb, Sak­sa­maal on lä­bi­rää­ki­mi­sed kest­nud mi­tu kuud. Meie aeg on ku­lu­nud pi­de­vaks sel­gi­ta­mi­seks, uu­te olu­kor­da­de keh­tes­ta­mi­seks, aga iga nä­da­la­ga lä­heb pa­re­maks. Rää­gi­me val­laee­lar­vest, uuest juh­ti­mis­mu­de­list, abi­val­la­va­ne­ma­te va­li­mi­seks kor­ral­da­me kon­kur­sid. Le­pi­me kok­ku nel­ja aas­ta suu­re­mad pro­jek­tid val­las.“

Veel mär­gib ta, et ko­mis­jo­ni liik­me hü­vi­ti­se on ko­gu aeg an­ne­ta­nud Kol­ga va­ba­taht­li­ku­le pääs­te­ko­man­do­le ja ka­vat­seb se­da te­ha ka tu­le­vi­kus.

Ho­bid: ja­hi­pi­da­mi­ne ja Baie­ri­maa
And­res Hein­ver on ja­hi­mees. Ta üt­leb, et asu­tas Ka­ha­la piir­kon­nas Ees­ti ühe esi­me­se ja­hin­du­se-MTÜ – Pü­ha­mees­te ja­hi­selt­si. Ni­mi on võe­tud po­lü­goo­ni vee­rel asu­va Pü­ha­mees­te jär­ve jär­gi, ku­na seal­kan­dis on selt­si ja­hi­maad. Ta juh­tis ja­hi­selt­si 9 aas­tat. Ja­hi­mees on eda­si ka pä­rast ame­ti ma­ha­pa­ne­kut.

Tei­ne suur ho­bi on abi­kaa­sa­ga ühi­ne – on Baie­ri­maa fän­nid, meel­dib Al­pi­de piir­kon­na kul­tuur. Mi­tu kor­da aas­tas sõi­da­vad Lõu­na-Sak­sa­maa­le, kust on saa­dud ka kiin­du­mus sel­le maa­kon­na rõi­vas­te vas­tu.

Eelmine artikkelEM­MA SO­FIA LOO­TUS või­tis uju­mis­lii­du noor­te­sar­jas 2 esi­koh­ta
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas kol­me ko­mis­jo­ni koos­sei­sud