AN­GE­LI­KA IZO­SI­NA Aru­kü­last püs­ti­tas les­tau­ju­mi­ses Ees­ti noor­te re­kor­di

694
An­ge­li­ka Izo­si­na.

Aru­kü­la koo­li­tüd­ruk An­ge­li­ka Izo­si­na osa­les 10.-12. mai­ni Dres­de­nis toi­mu­nud Sak­sa­maa lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel les­ta­ju­mi­ses, kus ujus 200 meet­ri dis­tant­sil aja­ga 1.40,98 mi­nu­tit Ees­ti uue noor­te­re­kor­di.

„Läk­si­me Saks­maa­le, et võis­tel­da heas kon­ku­rent­sis pi­kas bas­sei­nis elekt­roo­ni­li­se aja­võ­tu­ga. Olen sel­lel hooa­jal ol­nud Ees­ti noor­te re­kor­di­le 200 meet­ri uju­mi­ses ol­nud ka­hel kor­ral vä­ga lä­he­dal, kuid mõ­le­mal kor­ral jäi sel­lest na­tu­ke puu­du. Nüüd Sak­sa­maal see õn­nes­tus. Olen sel­le üle vä­ga õn­ne­lik,” kom­men­tee­ris Jü­ris tree­niv Aru­kü­la põ­hi­koo­li 7. klas­si õpi­la­ne An­ge­li­ka Izo­si­na, kes kuu­lub spor­dik­lu­bis­se For­tu­na.

Tree­ner Vla­di­mir Ku­nit­sõn ise­loo­mus­tas An­ge­li­ka Izo­si­nat kui vä­ga töö­kat sport­last: „Sel­lel hooa­jal õn­nes­tus tal uju­da re­kord 200 meet­ris, kuid ta oli re­kor­di­le lä­he­dal veel ka­hel alal.“
Sel­le hooa­ja põ­hi­võist­lus on juu­ni al­gu­ses Tar­tus toi­mu­vad Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed.