Ala­ve­re uju­mis­ko­ha teeb OÜ Kau­rits

389
Anija vald.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se han­ke Ala­ve­re mul­ti­funkt­sio­naal­se vee­sil­ma ra­ja­mi­seks või­tis OÜ Kau­rits, töö­de hind on 102 015 eu­rot. Han­ke­le teh­ti esial­gu kaks pak­ku­mist, ku­na mõ­le­mad üle­ta­sid val­la­va­lit­su­se eel­da­tud mak­su­must, jät­ka­ti pak­ku­ja­te­ga lä­bi­rää­ki­mi­si, et saa­da töö­de hin­da oda­va­maks. Ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis üt­les, et Kau­rit­sa uus pak­ku­mi­ne oli so­biv: „Sai­me kõr­va­l a­su­va maa­ oma­ni­ku Tiit Jü­riöö­ga kok­ku­lep­pe­le, et või­me tii­gi põh­jast kae­va­tud pin­nast pan­na te­ma maa­le ning sealt saa­me ka ma­ter­ja­li aju­ti­se tam­mi jaoks.“ Ehi­ta­ja hin­nan­gul on reaal­ne jõu­da töö­de­ga val­mis ok­toob­ri lõ­puks. Ani­ja val­la­va­lit­sus taot­les Ala­ve­re kin­ni­kas­va­nud tii­gi ja sel­le ümb­ru­se pu­has­ta­mi­seks ning sin­na sup­lus- ja puh­ke­ko­ha ra­ja­mi­seks toe­tust Lea­der-prog­ram­mist. Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da on tei­nud PRIA-­le et­te­pa­ne­ku toe­ta­da pro­jek­ti 62 824 eu­ro­ga.

Eelmine artikkelKaasake asjatundjaid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ja Gruu­sia esin­da­jad aru­ta­sid tu­ris­mia­last koos­tööd