Akor­dio­niõ­pe­ta­ja EVE VENDT on aas­ta te­gi­ja

652

Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind akor­dio­niõ­pe­ta­ja Eve Vendt päl­vis Ees­ti Akor­dio­ni­lii­dult tiit­li aas­ta te­gi­ja 2018. Liit tun­nus­tas Eve Vend­ti sil­ma­paist­va töö eest 11 õpi­la­se et­te­val­mis­tu­sel ja osa­le­mi­sel ko­nkur­sil „Pa­rim noor inst­ru­men­ta­list 2018”. Tiit­li­ga oli kaa­sas au­ki­ri ja In­ga Tal­vi­se ku­jun­da­tud ke­raa­mi­li­ne akor­dio­ni­tass. Eve Vendt: „Tun­nus­tus tu­li vä­ga oo­ta­ma­tult. Akor­dio­nis­ti­dest õpe­taj­ate seas on vä­ga pal­ju tub­li­sid ja pü­hen­du­nud õpe­ta­jaid. Mul on ve­da­nud, et on nii pal­ju õpi­la­si ja toe­ta­vad pe­red. Kon­kurss ei ole ko­hus­tus­lik, aga vah­va, kui lei­dub lap­si, kes on rõõ­mu­ga nõus. See mo­ti­vee­rib õpi­la­si ja õpe­ta­jaid.” Eve Vendt on ol­nud akor­dio­niõ­pe­ta­ja 42 aas­tat, tööd alus­tas Ot­sa-koo­li õpin­gu­te ajal.

Eelmine artikkelSoh­vik Cu­pi­ga ko­gu­ti li­gi 600 eu­rot
Järgmine artikkelKa Kuu­sa­lu lähedale tu­leb re­gio­naal­ne päi­ke­se-elekt­ri­jaam