Aidi Ger­de Tuisk siir­dub His­paa­nia klu­bis­se

306
AIDI GERDE TUISK.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li abi­tu­rient Ai­di Ger­de Tuisk sõl­mis le­pin­gu His­paa­nia jalg­rat­tas­por­dik­lu­bi­ga Enei­cat–RBH Glo­bal ja siir­dub jaa­nua­rist ela­ma rii­gi põh­jao­sas asu­vas­se Leó­ni.

Pro­fik­lu­bi pak­ku­mi­ne tu­li CFC vär­ve kaits­va­le neiu­le ül­la­tu­se­na: „Klu­bi esin­da­ja võt­tis mi­nu­ga ühen­dust ja pak­kus häid tin­gi­mu­si. Tree­ner And­ré Adu­son aru­tas või­ma­lu­se üle ka Jaan Kir­si­puu­ga. Ühi­ne ot­sus oli, tu­leb min­na, kui tah­ta spor­dis eda­si pür­gi­da.”

Age Tuisk nen­tis, et vä­lis­klu­bis tu­ge­va­mas kon­ku­rent­sis har­ju­ta­mi­ne ja võist­le­mi­ne tu­leb su­vel maan­tee gru­pi­sõi­dus Ees­ti meist­ri tiitli võitnud tüt­re­le aren­gu tii­vus­ta­mi­seks ka­suks: „Ai­di on mee­le­tult töö­kas. Kai­do Laa­si juu­res alus­ta­des oli ta ai­nu­ke tüd­ruk, kes tah­tis pois­te­ga võrd­selt sõi­ta. Tree­ner va­hel mu­ret­ses, et ta en­da­le lii­ga ei teeks, iga tree­ning kip­pus te­ma jaoks ku­ju­ne­ma võist­lu­seks.”

Age Tui­su sõ­nul on Ai­di Ger­de püüd­lu­si toe­ta­nud ka Kuu­sa­lu vald ja õpe­ta­jad. Ko­roo­na­pe­rioo­di dis­tant­sõ­pe so­bis ae­ga ja ener­giat õpin­gu­te ja tree­nin­gu­te va­hel os­kus­li­kult jao­ta­va­le neiu­le häs­ti, hin­ded on ol­nud nel­jad-viied.

Eelmine artikkelMAR­TI HÄÄL: „Po­lii­ti­li­ne olu­kord on Kuu­sa­lu val­las kee­ru­li­ne.“
Järgmine artikkelVald müüs Peningil korteri