Aeg­vii­du mä­lu­män­gu või­tis ko­ha­lik võist­kond

393

8. veeb­rua­ril Aeg­vii­du rah­va­ma­jas toi­mu­nud mä­lu­män­gust võt­sid osa 8 võist­kon­da, kil­va­reid oli Aeg­vii­dust, Keh­rast, Jä­ne­dalt, Al­bust ja Ara­ve­telt.
Esi­ko­ha sai 9,5 punk­ti ko­gu­nud Aeg­vii­du võist­kond Mus­ti­kas, ku­hu kuu­lu­sid Tiit Ani­mä­gi, Ur­mas Je­go­rov, Par­vo Parts ja Pau­la Lii­sa Je­go­rov. Vaid poo­le punk­ti­ga kao­tas nei­le sa­mu­ti ko­ha­lik võist­kond, eel­mi­se mä­lu­män­gu võit­ja Pil­la­pa­lu/Maa­si­ka: Thea Luik, Ta­nel Rüt­man, Ma­rian Rüt­man ja Mar­gus Mus­to­nen. Kol­man­daks tu­li Keh­ra võist­kond Pulk­so­nid koos­sei­sus An­ni­ka Kask, An­ge­li­ka Va­ris, Krist­jan Me­si­la­ne ja Peep Kask.
Hooa­ja esi­me­ne mä­lu­mäng Aeg­vii­dus oli 13. jaa­nua­ril, järg­mi­ne on märt­sis. Kü­si­mu­sed koos­ta­vad võist­le­jad ise, igaks mä­lu­män­guks toob iga võist­kond kaa­sa 5 kü­si­must.

Eelmine artikkelInfo­päev kesk­po­lü­goo­ni Tõ­res­ka lin­na­kus viis maao­ma­ni­ke selt­sin­gu moo­dus­ta­mi­se­ni
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ee­lar­ve on vas­tu võe­tud