Polii­ti­ka on komp­ro­mis­si­de kunst

1846

MAR­GUS SOOM,
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge

Vo­li­ko­gu ot­sus­tas, et järg­ne­vaks nel­jaks aas­taks va­li­tak­se val­la­va­nem kon­kur­si­ga. Töö­grupp te­gi head tööd. Tu­ge­va­te kan­di­daa­ti­de seast va­li­ti väl­ja viis, kes kut­su­ti vest­lu­se­le. Töög­ru­pi hin­nan­gul osu­tus pea­ja­gu teis­test tu­ge­va­maks Vi­hu­la en­di­ne val­la­va­nem An­nes Naan. Ta juh­tis Vi­hu­las vä­he­mus­va­lit­sust, mis ise­loo­mus­tab te­da hea mees­kon­na loo­ja­na, komp­ro­mis­si­de ja ühi­so­sa leid­ja­na. Just sel­list meest Kuu­sa­lu vald va­jab. Pa­ra­ku Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu int­rii­gid ja po­lii­ti­li­ne män­gur­lus ot­sus­tas tei­si­ti.

Kaks kuud ole­me küm­neid nõu­pi­da­mi­si pi­da­nud ühis­ni­me­ta­ja loo­mi­seks EK­RE ja Kes­ke­ra­kon­na vo­li­ni­ke­ga. Ik­ka ole­me põr­ga­nud vas­tu be­toon­sei­na. EK­RE-pool­ne „po­lii­ti­li­ne leh­ma­kaup­le­mi­ne“ al­gas, kui nõu­ti Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma või abi­val­la­va­ne­ma koh­ta. Toe­tu­se sai et­te­pa­nek, et moo­dus­ta­tak­se nii­ni­me­ta­tud pool­po­lii­ti­li­ne val­la­va­lit­sus, mil­le iga lii­ge saab kind­la töö­vald­kon­na. Kui­gi aru­saa­ma­tuks jäi, mi­da hak­kab te­ge­le­ma EK­RE esin­da­ja, kel­lel puu­du­vad tead­mi­sed ehi­tus/pla­nee­rin­gu­te, kom­mu­naal­ma­jan­du­se, sot­siaal­vald­kon­na osas. Ko­ge­nuim vo­li­ko­gu­lii­ge Kes­ke­ra­kon­nast oleks õi­gus­ta­tult so­bi­lik val­la­va­lit­su­ses, kui vaid töö­le hak­kaks, näi­teks Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la lii­tu­mis­kü­si­mu­si la­hen­da­ma.

EK­RE Kuu­sa­lus, ka teie pea­mi­ne va­li­mis­lu­ba­dus oli Ühi­se Ko­du toi­tu­mi­sa­hel laia­li saa­ta. Teh­ke se­da. Il­ma EK­RE hääl­te­ta ei saa kok­ku muu­da­tus­teks va­ja­lik­ku küm­met häält. Koos­töö saa­vu­ta­ma­tu­se tõt­tu võt­sid po­lii­ti­li­se vas­tu­tu­se ning esi­ta­sid ta­ga­sias­tu­mi­sa­val­du­se vo­li­ko­gu esi­mees Mar­ti Hääl ja asee­si­mees Kris­to Pa­lu. Kah­ju. Mi­nu sil­mis on vaid ne­mad tä­na­ses vo­li­ko­gus või­me­li­sed koon­da­ma üht­set mees­kon­da.

Kes and­sid kaks häält Ur­mas Kirt­si va­li­mi­seks? Aeg näi­tab, kes me vä­he­mus­va­lit­su­ses hak­ka­vad sil­ma paist­ma ame­ti­koh­ta­de, ee­lar­ve­ri­da­de ja muu­de sel­lis­te „kaup­le­mis­te­ga“.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ka­ra­te­noo­red võit­sid Tal­lin­na MV me­da­leid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI: „Või­mu­lä­bi­rää­ki­mi­sed po­le veel lõp­pe­nud.“