Oma­va­lit­sus­te usal­da­mi­se peen kunst

682
TÕ­NU TUP­PITS, MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus ju­ha­ta­ja
TÕ­NU TUP­PITS,
MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus ju­ha­ta­ja

Ko­du­ma­ja­pi­da­mis­tes tek­ki­va­te jäät­me­te kok­ku ko­gu­mi­se peab kor­ral­da­ma ko­ha­lik oma­va­lit­sus – riik üt­leb, mi­da ja kui pal­ju tu­leb ko­gu­da ning ko­gu­kond ot­sus­tab, mil vii­sil ta need üle­san­ded täi­dab. Ko­ha­li­ke ela­ni­ke va­li­tud vo­li­ko­gu saab ot­sus­ta­da, kas jäät­meid ko­gu­tak­se kin­nis­tul, ava­li­kult või muul moel.

Keh­ti­va õi­gus­ruu­mi reeg­li­test kin­ni pi­da­des peaks oma­va­lit­su­se­le jää­ma ka või­ma­lus va­li­da, kui­das ta vald­kon­da ra­has­tab. Kui vo­li­ko­gu teeb ot­su­sed, mis ela­ni­ke­le ei meel­di, siis sel­li­ne vo­li­ko­gu järg­mi­sel nel­jal aas­tal enam mi­da­gi ot­sus­ta­da ei saa. Nii­moo­di käib elu muu­des kom­mu­naal­vald­kon­da­des.

Jäät­me­vald­kon­nas kir­ju­ta­tak­se oma­va­lit­su­se­le et­te ise­gi see, kui tih­ti peab ta jäät­me­veoau­to kin­nis­tu­te­le saat­ma, mil­lis­tel alus­tel kin­nis­tuid jäät­me­veost va­bas­ta­tak­se ja mis kuu­päe­val se­da ot­sus­ta­da to­hib. Miks ei võiks jäät­me­sea­dus ol­la üle­se­hi­ta­tud ko­ha­li­ku ot­sus­ta­ja pä­de­vust usal­da­des? Eri­ti, kui rii­gi­ko­gu liik­med to­hi­vad ol­la ka ko­ha­li­kes oma­va­lit­sus­tes ja ot­sus­tusp­rot­ses­sis ak­tiiv­selt osa­le­da.

Prae­gu on jäät­me­veoet­te­võ­te­te­le jää­nud mul­je, et ava­li­kest pa­ken­di­kon­tei­ne­ri­test ko­gu­ta­vad pa­ken­did on hal­va ning ini­mes­te ko­du­de juu­rest ko­gu­ta­vad pa­ken­did hea kva­li­tee­di­ga. Sel­lest te­hak­se jä­rel­dus, just­kui pa­ra­neks lii­gi­ti ko­gu­tud jäät­me­te kva­li­teet isee­ne­sest siis, kui lii­gu­ta­me kon­tei­ne­rid ühest ko­hast tei­se, tä­na­valt kel­le­gi õue pea­le.

Kü­si­mus ei ole sel­les, kus asub kon­tei­ner, vaid mi­da sel­le ka­su­ta­ja sin­na pa­neb ja miks. Prae­gu an­na­vad kin­nis­tu­tel pa­ken­deid üle need ini­me­sed, kes on ise tead­li­kult ja va­ba­taht­li­kult sel­le va­li­ku tei­nud. Nüüd plaa­ni­tak­se an­da pa­ken­di­kon­tei­ne­rid ka nei­le, kes se­da ei soo­vi. Kas sun­ni­vii­si­li­ne ko­du uk­se eest jäät­me­te ta­su­ta kok­ku ko­gu­mi­ne suu­nab ini­me­si jäät­meid lii­gi­ti ko­gu­ma? Kor­ral­da­tud jäät­me­veo kor­ral­da­mi­se ko­ge­mus näi­tab, et kah­juks mit­te. Har­ju­maal on mit­mel pool ju­ba aas­taid oma­va­lit­su­se ot­su­sel ol­nud lii­gi­ti ko­gu­tud jäät­me­te üleand­mi­ne ta­su­ta, kuid suurt pil­ti ei ole see au­to­maat­selt muut­nud ega se­gaol­me­jäät­me­te te­ket vä­hen­da­nud. Mo­ti­vee­ri­nud ei ole hind ega mu­ga­vus.

Maao­ma­va­lit­sus­te suu­ri­mad mu­red jäät­me­vald­kon­nas on hoo­pis jäät­me­te kät­te­saa­mi­ne kin­nis­tu­telt, ku­hu prü­gi­veoau­to­ga li­gi ei pää­se. Nen­de kin­nis­tu­te oma­ni­kud on sun­ni­tud ise­gi ol­me­jäät­med too­ma kü­la­kes­kus­tes­se või jät­ma pa­re­mat il­ma oo­ta­ma. Neid olu­sid tun­ne­vad ai­nult ko­ha­li­kud ela­ni­kud ning nei­le et­te­kir­ju­ta­mi­ne, kui tih­ti ja kus täp­selt pea­vad nad jäät­meid üle and­ma, on peh­melt öel­des sol­vav. Tei­ne mu­re on see, ku­hu siis kor­ra­li­kult lii­gi­ti ko­gu­tud jäät­med saa­ta, et te­ki­ta­da neist uued too­ted – ka nen­de koh­ta­de osas mõist­lik va­lik puu­dub.

Kas pa­ken­di­te ja muu­de jäät­me­te ko­gu­mi­se süs­teem va­jab veel roh­kem pii­ra­mist või hoo­pis vei­di värs­ke­ma õhu tup­pa lask­mist ning ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te ja pa­ken­diet­te­võ­te­te ot­sus­tus­või­me usal­da­mist, peak­sid näi­ta­ma vas­ta­vad uu­rin­gud ja ana­lüü­sid. Kui rää­gi­me mu­rest Eu­roo­pa Lii­du kon­teks­tis, et meie ko­hus­tu­sed on täit­ma­ta ning te­ren­da­mas on trahv, siis ehk võik­si­me te­ha jä­rel­du­si sel­lest, et just Ees­tis on jäät­me­vald­kond oma­va­lit­sus­te jaoks kõi­ge roh­kem keel­du­de ja pii­ran­gu­te­ga re­gu­lee­ri­tud. Oma­va­lit­su­sed oo­ta­vad rii­gilt vää­ri­list koht­le­mist ning pi­gem ees­mär­ki­de ja üle­san­net kir­jel­dust, kuid el­lu­vii­mi­sel ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na ot­sus­tus­või­me usal­da­mist.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu ne­li ko­mis­jo­ni saa­vad jälle tööle hakata
Järgmine artikkelKeh­ra las­teae­da­des on A-gri­pi pu­hang