MADIS JÕ­GI: „Kuu­sa­lu val­la koa­lit­sioo­nis oli um­busk­lik õhk­kond.“

1918
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge MA­DIS JÕ­GI: „Kui olek­si­me su­lan­du­nud va­li­mis­lii­du­ga Ühi­ne Ko­du, na­gu Kuu­sa­lu val­las on se­ni mit­me va­li­mis­lii­du­ga lõ­puks läi­nud, olek­si­me oma va­li­jaid pet­nud.“ Foto Rasmus Merivoo

„Meie va­li­mis­lii­du Are­nev Kuu­sa­lu Vald tu­lek on tõst­nud val­la­rah­va hu­vi po­lii­ti­ka vas­tu,“ üt­leb Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge MA­DIS JÕ­GI.

Ma­dis Jõ­gi ni­mi tu­li Kuu­sa­lu val­las laie­ma ava­lik­ku­se et­te märt­sis 2016, kui ta al­ga­tas all­kir­ja­de ko­gu­mi­se, et Kiiu mõi­sa ei re­no­vee­ri­taks val­la­ma­jaks, vaid kaa­lu­taks al­ter­na­tiiv­seid või­ma­lu­si ja val­la­ma­ja tehtaks Kuu­sal­lu. Ta ko­gus rah­vaal­ga­tu­se­le 140 all­kir­ja, käis se­da val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil ja mit­mes ko­mi­jo­nis kaits­mas.

Rah­vaal­ga­tus vo­li­ko­gu ena­mu­se toe­tust ei saa­nud, Kiiu mõis läks su­vel 2016 re­mon­ti ja teh­ti kor­da, eel­mi­sest nä­da­last on seal taas val­la­ma­ja. Ma­dis Jõ­gi sai mul­lu­sü­gi­ses­tel va­li­mis­tel va­li­mis­lii­du Are­nev Kuu­sa­lu Vald liik­me­na 42 häält ja va­li­ti Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se. Ta on vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees.

„Tund­sin kaks aas­tat ta­ga­si, et pean sel­le kir­ja Kiiu mõi­sa koh­ta te­ge­ma. Tes­ti­sin es­malt sõp­ra­de peal, nad ar­va­sid, et vä­ga hea mõ­te,“ kom­men­tee­rib ta nüüd ja tõ­deb val­la­vo­li­ni­ku poo­leaas­ta­se ko­ge­mu­se põh­jal, et teh­ni­li­selt pol­nud ki­ri vor­mis­ta­tud nõue­te­ko­ha­se rah­vaal­ga­tu­se­na, aga ku­ju­nes siis sel­li­seks.
„Mul­le oli see es­ma­ne ko­ge­mus võt­ta ava­li­kult sõ­na. Ma ei tund­nud ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­dust ega muid nüans­se. Sii­ras usus kir­ju­ta­sin, et äk­ki mõel­dak­se üm­ber. Tol het­kel ei tead­nud ka, et Ühi­se Ko­du koa­lit­sioon oli po­lii­ti­li­se ot­su­se ju­ba lan­ge­ta­nud. In­fo kir­jast hak­kas ku­lu­tu­le­na le­vi­ma, vii­sin koo­piad He­li Lil­le­poo­di, pit­sa­koh­vi­kus­se ja Valk­la Fo­rel­li, sai teh­tud di­gi­taal­ne plat­vorm. Opo­sit­sioo­ni­po­lii­ti­kud pak­ku­sid abi, aga ei taht­nud end si­du­da. Vo­li­ko­gu is­tun­gil käi­mi­ne oli vei­der – mi­na liht­ne töö­mees, vo­li­ni­kud vaa­ta­sid kur­ja­de nä­gu­de­ga. Pä­rast se­da kut­su­ti kol­me ko­mis­jo­ni et­te. Üks kut­se jäi saa­ma­ta, ka­hes ko­mis­jo­nis juh­tis koo­so­le­kut si­su­li­selt val­la­va­nem, ei ol­nud de­mok­raat­lik­ku aru­ta­mist.“

Ma­dis Jõ­gi mär­gib, ta po­le pet­tu­nud, et rah­vaal­ga­tus ei läi­nud lä­bi: „See, mi­da nä­gin, oli na­gu po­liit­teh­no­loo­gia õpi­kust, et kui­das rah­vaal­ga­tust sum­mu­ta­da. Mõis on nüüd re­no­vee­ri­tud, võib jää­da lõ­pu­tult vaid­le­ma, kas sel­le mil­jo­ni­ga oleks või­nud te­ha se­da või mi­da­gi muud, toi­mu­nut ole­ma­tuks ei tee ja ra­ha saab juur­de tee­ni­da. Aga rii­gi­me­he­na käi­tus val­la­va­nem va­les­ti, sest lõ­hes­tas ko­gu­kon­na.“

Las­te män­gu­väl­ja­ku akt­sioon
Ap­ril­lis 2016 su­las Kuu­sa­lus lu­me alt väl­ja las­te män­gu­väl­jak – sa­ma, kus Ma­dis Jõ­gi män­gis koos sõp­ra­de­ga, ent 20 aas­tat hil­jem oli see va­na­de kat­kis­te at­rakt­sioo­ni­de­ga ja las­te­le oht­lik.

„Trii­nu Pitk al­ga­tas män­gu­väl­ja­ku kor­da­te­ge­mi­se kü­si­mu­se, oli­me toe­tusg­rupp. Sai­me kir­gas­ta­va de­mok­raa­tia­ko­ge­mu­se. Väl­ja­ku­le uue män­gu­ma­ja ehi­ta­mi­seks oli va­ja 1000 eu­rot. Val­la­ma­jast tul­nud kom­men­taa­rid rii­va­sid me õig­lus­tun­net, kui­da­gi riia­kaks ja meid rün­da­vaks läks suht­lus. Kui kut­su­si­me kat­kist män­gu­väl­ja­kut kont­rol­li­ma teh­ni­li­se jä­re­le­val­ve ame­ti, siis läks te­ge­vu­seks, meid kut­su­ti val­la­maj­ja. Õhk­kond oli val­la­ma­jas eba­mu­gav, et kes ole­te, miks ra­ha ta­ha­te, kas MTÜ ole­mas. Lõ­puks os­tis vald atraktsiooni, üle­jää­nu te­gi­me meie kor­da,“ kir­jel­dab Ma­dis Jõ­gi, kui­das lap­se­va­ne­mad Kuu­sa­lus ak­ti­vi­see­rusid.

„Kui era­sek­to­rist tu­leb töö­ta­he, peab neid ai­ta­ma, mit­te et ai­na me­net­letak­se. Ole­me imet­le­nud, kui­das Ani­ja Lü­li­ti pu­hul kut­su­tak­se rah­vast et­te­pa­ne­kuid te­ge­ma, mi­da val­las kor­da te­ha, ja val­la­va­lit­sus an­nab ra­ha. Ilm­sel­gelt, kui Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si oleks tul­nud ja pak­ku­nud abi, olek­si­me ha­ka­nud koos te­gut­se­ma. Po­lii­ti­ku­na ma­gas ta ma­ha sel­le või­ma­lu­se, et ka­na­li­see­ri­da meie ener­gia.“

Fa­ce­book ja va­li­mis­liit
Seo­ses noor­te lap­se­va­ne­ma­te ak­ti­vi­see­ru­mi­se­ga loo­di Fa­ce­boo­ki-grupp Are­nev Kuu­sa­lu Vald. Eel­mi­sel aas­tal kas­vas sel­lest en­ne ko­ha­lik­ke va­li­mi­si väl­ja va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald.

Ma­dis Jõ­gi: „Käi­si­me koh­tu­mas eri­ne­va­te po­lii­ti­lis­te jõu­du­de­ga, sai­me aru, et ei saa pilt­li­kult öel­des kel­le­gi tei­se bän­dis trum­mi ta­gu­da. Mul­le vä­ga meel­dib, kui­das me va­li­mis­lii­tu te­gi­me – Fa­ce­boo­kis said kõik soo­vi­jad meie­ga lii­tu­da, on­li­nes oli nä­ha ni­me­kir­ja pik­kus. Ena­mik ühi­nes meie­ga Fa­ce­boo­ki kau­du, sai­me pal­ju uu­si tut­ta­vaid.“

Ta lau­sub, et ka va­li­mis­te­ga seo­ses oli pa­ras­ja­gu draa­mat. Esialg­se­te tu­le­mus­te jär­gi sai va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald val­la­vo­li­ko­gus­se ühe ko­ha. Siis kaks päe­va hil­jem, kui hää­le­tus­se­de­leid oli mi­tu kor­da üle loe­tud, teh­ti koh­ta­de jao­tu­ses muu­da­tus ja Are­ne­va­le Kuu­sa­lu Val­la­le an­ti ka tei­ne vo­li­ni­ku­koht – sel­le sai Ma­dis Jõ­gi.

„Meie va­li­mis­lii­du loo­mi­ne ja pää­se­mi­ne vo­li­ko­gus­se on suu­ren­da­nud noo­re­ma­te val­lae­la­ni­ke hu­vi ko­ha­li­ku po­lii­ti­ka vas­tu. Jäl­gi­tak­se vo­li­ko­gu is­tun­gi­te üle­kan­deid, aru­ta­tak­se oma­va­hel ja ha­ka­tak­se meie­ga rää­ki­ma po­lii­ti­kast, kui sa­tu­me kok­ku.“

Vä­si­tav pool aas­tat ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas
„Need ro­hem kui seit­se kuud pä­rast va­li­mi­si on ol­nud pin­ge­li­sed,“ tõ­deb ta. Va­li­mis­lii­tu­de va­he­li­sed eri­meel­su­sed on käe­so­le­vaks nä­da­laks jõud­nud olu­kor­da, kus val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si on um­bu­sal­da­tud ja ame­tist lah­ku­nud, käi­nud on lä­bi­rää­ki­mi­sed uue või­mu­lii­du loo­mi­seks.

Ma­dis Jõ­gi nen­dib, et see oli pa­ra­ta­ma­tu la­hen­dus, ku­na jaa­nua­ris sõl­mi­tud val­la ava­li­ku juh­ti­mi­se kok­ku­le­pe ei töö­ta­nud al­gu­sest pea­le: „Meie va­li­mis­lii­du esi­me­ne pet­tu­mus min­gil mää­ral oli, et va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald juh­ti­mi­sel lä­bi vii­dud kon­kurss ei too­nud Kuu­sa­lu val­la­le uut val­la­va­ne­mat. Isi­ku­va­li­mis­te pu­hul on kah­juks sea­du­ses­se sis­se kir­ju­ta­tud mit­me tund­ma­tu­ga võr­rand – va­li­mi­sed on sa­la­ja­sed ja tu­le­mus sel­gub, kui va­li­mis­kast ava­tak­se. Üks Kuu­sa­lu Vald kut­sus meid koa­lit­sioo­ni koos Ühi­se Ko­du­ga ja läk­si­me, aga see ei töö­ta­nud al­gu­sest pea­le, oma­va­he­li­ne suh­tu­mi­ne oli um­busk­lik. Koa­lit­sioo­nist väl­ja jää­nud va­li­mis­ni­me­kir­ja­de­ga oli see sa­mu­ti um­busk­lik. Kui­da­gi pi­di nii­su­gu­ne olu­kord ära lõp­pe­ma.“

Ta üt­leb, et aru­saa­mi­ne as­ja­dest oli neil Ühi­se Ko­du­ga eri­nev ja see sü­ve­nes iga koa­lit­sioo­ni­koo­so­le­ku­ga: „Tei­ne pet­tu­mus oli abi­val­la­va­ne­ma­te va­li­mi­ne. See­gi või­men­das um­bu­sal­dust val­la­va­ne­ma vas­tu, kui ta ot­sus­tas abi­val­la­va­ne­ma­teks kin­ni­ta­da val­la­ma­jas töö­ta­vad ini­me­sed, ei tul­nud uu­si. Kõik al­gab ju­hist ja te­ma suh­tu­mis­test, kui ta üt­leb uu­te­le idee­de­le „ei“ ega soo­vi muu­tu­si, siis po­le enam ta­het koos te­ma­ga jät­ka­ta.“

Seo­ses um­bu­sal­da­mi­se­ga on Ma­dis Jõ­gi sõ­nul ilm­ne­nud, kui­das pik­ka ae­ga või­mul ol­nud va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du või­ma­li­ku kõr­va­le­jää­mi­se­ga val­la va­lit­se­mi­sest on lõk­ke­le löö­nud hüs­tee­ria, koo­lis ja­ga­ti ni­me­kir­ja, ke­da töölt lah­ti las­taks.

„Meie po­le sel­list ni­me­kir­ja koost­anud. Üks selts­kond on val­da juh­ti­nud kaua ae­ga, õhu­tatak­se hir­mu, et il­ma nen­de­ta hak­kab ini­mes­tel mine­ma hal­vas­ti, ot­se­kui maail­ma­lõpp. Sea­du­se­ga peaks ole­ma re­gu­lee­ri­tud, et val­la­va­nem saab ame­tis ol­la mak­si­maal­selt kaks va­li­mis­pe­rioo­di.“

Käib sõp­ra­de­ga mat­ka­mas
Ma­dis Jõ­gi on Kuu­sa­lu ela­nik, va­ne­mad töö­ta­sid te­ha­ses. Ta lõ­pe­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li 2001. aas­tal. Pä­rast aja­tee­nis­tust kait­se­väes õp­pis Tal­lin­na Tööst­ha­ri­dus­kes­ku­ses au­to­re­mon­di lukk­se­paks. Seit­se aas­tat re­mon­tis põl­lu­ma­jan­dus­ma­si­naid, sõi­tis ame­ti tõt­tu pal­ju Ees­tis rin­gi.

Küm­me aas­tat ta­ga­si ko­lis Kuu­sal­lu, tal on kak­si­kud ­poeg ja tü­tar. Paar aas­tat töö­tas Te­ho­me­tis, mul­lu det­semb­rist on Lok­sa ko­man­dos pääst­ja. Käib koo­li­tus­tel, käi­mas on me­re­pääs­te­kur­su­sed.
Va­bal ajal meel­dib Ma­dis Jõ­gi­le mat­ka­ta, ena­mas­ti käiak­se koos sõp­ra­de­ga jalg­si­mat­ka­del, va­hel ka jalg­ra­tas­te­ga.

Matkatud on kau­ge­mal maa­kon­da­des, aga ka La­he­maal ja naa­ber­val­da­des. Ta leiab, et ka Kuu­sa­lu ümb­ru­ses­se tu­leks te­ha mat­ka­ra­du, sea­da üles sil­did ja tee­vii­dad.

„Aas­tal 1998 teh­ti mat­ka­ra­da Kuu­sa­lust Muuk­si, kok­ku li­gi 20 ki­lo­meet­rit. Po­le al­les üh­te­gi mär­ki ega vii­ta, ei leia se­da ka mat­ka­ra­da­de re­gist­rist.“

Eelmine artikkelRavi saa­mi­ne ei to­hi sõl­tu­da ra­ha­ko­ti pak­su­sest
Järgmine artikkelPolitseikroonika