Kut­su­me lii­ku­ma!

508
ENN KIRSMAN

ENN KIRS­MAN, mat­ka­selts.ee

Pikk koo­liaas­ta saab lä­bi ja saa­bub va­ba­dus. Rõõ­mus­ta­vad koo­liõ­pi­la­sed, kül­lap na­tu­ke ka õpe­ta­jad. Sa­mas las­te­va­ne­ma­te kulm ki­sub sel­le va­ba­du­se lä­he­ne­des ai­na roh­kem kip­ra.
Kui­das si­sus­ta­da las­te kol­me koo­li­va­ba kuud? Lin­na­lap­sed saa­de­tak­se maa­le va­nae­ma-va­nai­sa juur­de, kui nad on maal, aga mi­da ha­ka­ta pea­le maa-las­te­ga?

Kül­lap on las­te täies­ti va­ba aeg nu­tia­jas­tul iga lap­se­va­ne­ma suu­rim hir­muu­ne­nä­gu. Kui­das hoi­da laps ah­vat­le­va­test ek­raa­ni­dest ee­mal? Nu­ti­sead­me­le ja ar­vu­ti­le saab pan­na pea­le aja­li­sed ka­su­tus­pii­ran­gud ja te­le­rit tä­na­päe­va noo­red vist eri­ti ei vaa­ta­gi. On loo­tust, kui nu­tiaeg ot­sa lõ­peb, le­pi­vad lap­sed „va­na aja las­te“ moo­di te­le­fo­ni­ga he­lis­ta­des koh­tu­mi­se kok­ku, lä­he­vad õue pal­li män­gi­ma, rat­ta­ga sõit­ma, nii­sa­ma lii­ku­ma.

Kuu­len ju­ba kom­men­taa­re, na­gu sot­siaal­mee­dias üles ker­ki­vad, et las­tel po­le tur­va­li­ne rat­ta, tõuk­si, ru­la, rul­luis­ku­de­ga sõi­ta, sest Kuu­sa­lu val­la ai­nus kerg­liik­lus­tee viib Kuu­sa­lust Kii­du ja ta­ga­si, ai­nult sel­lel sõit­mi­ne muu­tub pea­gi tüü­tuks. Et miks ome­ti vald uu­si kerg­liik­lus­teid ei ehi­ta – Valk­last Kii­du, Kiiust Sal­mis­tu­le, Kuu­sa­lust An­di­nee­me­le ja nii eda­si.
Lii­gun pä­ris pal­ju va­bas õhus rin­gi rat­ta­ga ja jalg­si, võin kin­ni­ta­da, et liik­lus­tur­va­li­su­se pä­rast puu­dub Kuu­sa­lu-Kiiu ümb­ru­ses, väik­se­ma­test asu­la­test rää­ki­ma­ta, va­ja­dus kerg­liik­lus­tee­de ehi­ta­mi­seks. Val­la­vo­li­ko­gu ja -va­lit­su­se esi­me­ne prio­ri­teet peab ole­ma li­gi­pää­su ta­ga­mi­ne kü­la­des ela­va­te ini­mes­te ko­du­de­le ning „luk­su­se“ ehk siis kerg­liik­lus­tee­de ehi­ta­mi­seks on ra­ha ras­ke lei­da.

Kui­das tei­sed oma­va­lit­su­sed kerg­liik­lus­teid ehi­ta­vad? Ena­mas­ti ise ei ehi­ta­gi – lõ­vio­sa suur­te maan­tee­de äär­de ra­ja­tud tee­dest on teh­tud rii­gi ra­ha­ga, osad ELi ra­ha abil. Nii pea­me ole­ma tä­he­le­pa­ne­li­kud, et kui maan­tee­amet võ­tab re­no­vee­ri­da järg­mi­se ju­pi Va­na-Nar­va maan­teest, saa­me nõu­da, et kõr­va­le ra­ja­taks kerg­liik­lus­tee.

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­me­he eest­ve­da­mi­sel on loo­dud val­la tee­de töö­rühm, mil­le üks üle­san­ne on koos naa­be­ro­ma­va­lit­sus­te ja maan­teea­me­ti­ga väl­ja töö­ta­da Tal­linn-La­he­maa kerg­liik­lus­tee kont­sept­sioon – saaks Tal­lin­na kesk­lin­nast sõi­ta lä­bi Viim­si, Nee­me, Ka­ber­nee­me, Kiiu, Kuu­sa­lu ja Kol­ga Lok­sa­le, eda­si Võ­su­le, Vi­hu­las­se, miks mit­te Kun­da või Nar­va­ni.
Utoo­pia? Lä­he­ma 3-4 aas­ta pers­pek­tii­vis küll, kuid unis­ta­da tu­leb suu­relt. Olen jalg­rat­ta­mat­ka­del sat­tu­nud sõit­ma eri maa­de kerg­liik­lus­tee­del. Neist pi­kim kat­ke­ma­tu rat­ta­tee al­gas Root­si-Soo­me pii­rilt Tor­niost, look­les pa­ral­leel­selt me­re ja maan­tee­ga Ou­lu­ni, sealt Kok­ko­la ja Vaa­sa­ni, kok­ku li­gi 450 ki­lo­meet­rit. Kiiu-Kuu­sa­lu va­he­li­se­le tee­le sar­na­ne­vat kerg­liik­lus­teed oli suu­re­ma­te lin­na­de lä­he­dal 10 ki­lo­meet­rit ühe­le, 10 tei­se­le poo­le, kok­ku 50-60 ki­lo­meet­rit.

Kui­das siis lap­sed Kuu­sa­lust-Kiiust-Kol­gast tur­va­li­selt Valk­la-Sal­mis­tu-Tsit­re ran­da saa­da? Ole­me nüüd li­gi 10 aas­tal kor­ral­da­nud iga-aas­ta­seid lii­ku­mi­sü­ri­tu­si – „Rat­ta­ga kül­la“ jaa­ni­päe­val, „Öö­retk“, „Sü­gis­kõnd“. Nen­de üks ees­märk on mee­li­ta­da inime­sed dii­va­ni­telt püs­ti ja lii­ku­ma. Kaud­ne ees­märk on näi­da­ta ema­de­le-isa­de­le al­ter­na­tiiv­seid teid Kuu­sa­lu val­la loo­dus­kau­ni­tes­se pai­ka­des­se. Kes osa­le­nud, teab, et Valk­las­se, Sal­mis­tu­le, An­di­nee­me­le, Tsit­res­se ran­da pää­se­mi­seks saab ka­su­ta­da kõr­val­teid, mis on ümb­ru­se poo­lest va­hel­dus­rik­ka­mad.

Nii et emad-isad! Ot­si­ge ka oma rat­tad väl­ja, leid­ke üles Kuu­sa­lu mat­ka­selt­si ko­du- või Fa­ce­boo­ki leht, laa­di­ge en­da­le te­le­fo­ni meie ret­ke­de ra­jad, tut­vus­ta­ge neid oma las­te­le. On kind­las­ti ter­vis­li­kum te­ge­vus, kui sot­siaal­mee­dias vin­gu­da, miks vald mas­si­li­selt kerg­liik­lus­teid ei ehi­ta.

Eelmine artikkelRaasiku valla pidu
Järgmine artikkelPenin­gi 355 avae­ta­pi võit­sid KRIST­JAN KAL­LAS­TE ja MA­DIS KES­KÜ­LA