Gru­sii­nid andsid koos Kuusalu lastega kaks kontserti

1436
Grusiinide delegatsiooni juht BESO LOMSADZE kinkis TAAVI ESKOLE Kolga-Kuusalu kammerkoori pildiga veinipudeli.

Kuu­sa­lu las­te­koo­ri­le Tbilisist kül­la tul­nud laul­jad ja tant­si­jad and­sid koos eest­las­te­ga kont­ser­di Kuu­sa­lus ja Kol­ga-Aab­las.

Kui noor­te lau­lu- ja tant­su­peo rong­käik 2. juu­lil lä­bi Tal­lin­na kesk­lin­na lii­kus, päl­vis pealt­vaa­ta­ja­telt eri­list tä­he­le­pa­nu Tbi­li­si las­te muu­si­ka­li­se teat­ri kol­lek­tiiv, kes rah­va­riie­tes ja Gruu­sia lip­pu­de­ga sam­mu­sid Kuu­sa­lu las­te­koo­ri jä­rel. Gru­sii­nid laul­sid, näi­ta­sid tant­su­sam­me, lõid rah­va­ga kä­si kok­ku.
Gru­sii­nid olid Kuu­sa­lu kesk­koo­li las­te­koo­ri ja Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri ning nen­de di­ri­gen­di Taa­vi Es­ko kü­la­li­sed, kes ajas­ta­sid kü­las­käi­gu just sel­leks ajaks, et nä­ha eest­las­te lau­lu- ja tant­su­pi­du.
Küm­me­kond last Gruu­siast  ning nen­de ju­hen­da­jad saa­bu­sid Ees­tis­se es­mas­päe­va, 26. juu­ni va­ra­hom­mi­kul bus­si­ga Vil­niu­sest, ku­hu len­da­sid Tbi­li­sist. Kol­ma­päe­val, 28. juu­nil oli Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas kont­sert „Sõb­rad Gruu­siast”, saal oli rah­vast täis. Gru­sii­nid laul­sid, tant­si­sid ja näit­le­sid. Kuu­sa­lut esin­das las­te­koor, ke­da ai­ta­sid mõ­ned en­di­sed laul­jad, kes prae­gu on noor­te­koo­ris, kuid 2015. aas­tal, kui las­te­koor Gruu­sias kü­las käis, veel las­te­koo­ri ri­da­des. Kaa­sa te­gid Kuu­sa­lu las­te­koo­ri en­di­sed laul­jad Karl Erik Märt­son ja Ode Pürg. Es­mas­päe­val, 3. juu­lil esi­ne­sid Gruu­sia ja Ees­ti lap­sed koos Kol­ga-Aab­la lau­lu­la­val, et­te­kan­de­le tu­lid Gruu­sia rah­vus­li­ku mui­nas­ju­tu la­vas­tus ning lau­lu­peo lau­lud.
Kuu­sa­lu laul­ja­te ja gru­sii­ni­de sõp­rus al­gas viis-kuus aas­tat ta­ga­si. Kol­ga koo­li õpe­ta­ja, koo­ri asu­ta­ja­lii­ge ja laul­ja Mart Laan­pe­re käis Gruu­sias tutvustamas meie Tiig­ri­hüp­pe sar­nast pro­jek­ti, mis seal kan­dis ni­me Hir­ve­hü­pe. Kui Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri laul­jad hak­ka­sid ot­si­ma en­da­le vä­lis­maalt sõp­ru ning rei­si­siht­koh­ti, pak­kus Mart Laan­pe­re väl­ja Gruu­sia. Ta ot­sis kon­tak­tid ning 2013. aas­ta ok­toob­ris käis Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor Gruu­sias kont­sert­rei­sil. 2014. aas­ta su­vel tu­li Kuu­sal­lu vas­tu­kü­las­käi­gu­le Tbi­li­si las­te muu­si­ka­li­se teat­ri juht Be­so Lom­sad­ze, kes or­ga­ni­see­rib Gruu­sias mit­me­te kol­lek­tii­vi­de ja stuu­dio­te tööd. Ta jäi Gruu­sia-pool­seks koor­di­naa­to­riks, te­ma kut­sel sõi­tis Kuu­sa­lu las­te­koor 2015. aas­tal Gruu­sias­se, kus eest­la­sed esi­ne­sid mit­mel fe­si­ti­va­lil.
Ka nüüd oli Be­so Lom­sad­ze Gruu­sia de­le­gat­sioo­ni juht. Ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et muu­si­ka­li­se teat­ri lap­sed hak­ka­sid kü­las­käi­guks val­mis­tu­ma õp­peaas­ta al­gu­ses sep­temb­ris. Koos va­li­ti väl­ja lau­lud-tant­sud, mis ise­loo­mus­ta­vad Gruu­sia kul­tuu­ri.
Pa­ra­ku ei saa­nud pool kol­lek­tii­vi tema sõnul ra­ha­nap­pu­se tõttu kaa­sa tul­la. Kui­gi veel mai al­gu­se­ni ot­si­sid gru­sii­nid rei­siks toe­tust, õn­nes­tus kaa­sa sõita vaid paa­ri­küm­nel.
Kõik lap­sed olid te­ma kin­ni­tu­sel Ees­tis esi­mest kor­da: „Vas­tu­võtt oli vä­ga soe. Tean se­da ju­ba esi­mes­test koh­tu­mis­test eest­las­te­ga, et nad on sõb­ra­li­kud, suu­re ener­gia ja sü­da­me­ga. Imet­lus­väär­ne on Taa­vi Es­ko pro­fes­sio­naal­ne töö. Mei­le meel­dis vä­ga Kuu­sa­lu ümb­ru­se loo­dus, mets ja me­ri.”
Ta kii­tis, et on saa­nud Taa­vi Es­ko­ga vä­ga heaks sõb­raks. Pä­rast 28. juu­ni kont­ser­ti Kuusalu rahvamajas kin­kis dirigendile vei­ni­pu­de­li, mil­lel pilt Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­rist.
Taa­vi Es­ko ütles, et gru­sii­nid on vä­ga sõb­ra­li­kud ning neil on sü­da õi­ges ko­has. Ta li­sas, et nen­de et­teas­ted olid viim­se­ni lih­vi­tud ning esi­ne­mis­rii­ded de­tai­li­de­ni hoo­li­kalt lä­bi mõel­dud.
Ühe öö olid grusiinid Ees­ti pe­re­des, kel­le lap­sed käi­sid kaks aas­tat ta­ga­si Gruu­sias. Üle­jää­nud ööd pea­tu­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­las­ko­dus.
Eest­la­sed vii­sid kü­la­li­sed Oan­du mat­ka­ra­ja kü­las­tus­kes­ku­ses­se ja Vii­nis­tu­le, kus kuns­ti­muu­seu­mis an­ti eksp­rompt­kont­sert. Tal­lin­nas käi­di Len­nu­sa­da­mas, te­le­tor­nis ja va­na­lin­nas. 30. juu­nil vaa­ta­sid gru­sii­nid tant­su­peo peap­roo­vi ning 2. juu­lil lau­lu­pi­du. Lau­lu- ja tant­su­peo pi­le­tid rää­kis Taa­vi Es­ko gru­sii­ni­de­le väl­ja Lau­lu- ja Tant­su­peo Sih­ta­su­tu­se kau­du.

Eelmine artikkelVE­RO­NI­KA FO­MI­NA­LE Keh­ra vi­list­las­te sti­pen­dium
Järgmine artikkelAni­ja val­la noo­red te­gid et­te­pa­ne­kuid val­la aren­gu­kav­va