Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te noor­mees­te D2 va­nu­sek­las­si 2. etapp

359

10.-12. mai­ni toi­mus Pai­ku­sel Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te noor­mees­te D2 va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2007 ja hil­jem) 2. etapp. Esi­me­ne etapp oli veeb­rua­ris Põl­vas. Ka­hek­sa mees­kon­da sel­gi­ta­sid pa­re­mus­jär­jes­tu­se kum­mal­gi eta­pil oma­va­hel kõi­gi­ga män­gi­des. Ees­ti meist­riks tu­li täi­s­edu 28 punk­ti­ga Põl­va Spor­di­kool. Järg­ne­sid HC Pär­nu/Ra­ger (22) ja Alats­ki­vi SK Ju­ku (20). HC Keh­ra võist­kond, ke­da tree­nib Ind­rek Lill­soo, sai 16 punk­ti­ga 4. ko­ha. Mees­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Mar­tin Kik­kas.

Eelmine artikkelAru­kü­la ja Raa­si­ku lap­sed hea­te­ge­vus­jook­sul
Järgmine artikkelKau­ban­du­set­te­võt­ted kut­su­vad noo­ri töö­le