Ani­ja val­la kin­gi­tus Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­vaks

2259
AR­VI KA­RO­TAM
AR­VI KA­RO­TAM

Ani­ja me­hed on end Tal­lin­nas käi­gu­ga jääd­vus­ta­nud Ees­ti kir­jan­dusk­las­si­kas­se. Hea­meel on tõ­de­da, et see le­gend on meie val­last sa­ge­li ai­da­nud luua po­si­tiiv­se ku­van­di ini­mes­te ja amet­kon­da­de­ga suht­le­mi­sel. Val­la aja­loouu­ri­jad on tei­nud tub­lit tööd, jääd­vus­ta­des val­la aja­lu­gu raa­ma­tu­tes, uu­ri­mis­töö­des ja te­gu­des.
Nüüd, Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va eel, on meil või­ma­lu­sel jäl­le Ani­ja mees­te ja ka nais­te teod te­ha üle rii­gi näh­ta­vaks. Tä­nu ko­ha­li­ke­le aja­loo­hu­vi­lis­te­le ja muin­sus­kait­se­selt­si liik­me­te­le on taas­ta­tud Ees­ti Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te mä­les­tus­mär­gid Pris­kel, Sood­las ja Vet­las, mä­les­tus­ki­vi La­hin­gu­väl­jal.
Kaks aas­tat ta­ga­si La­hin­gu­väl­jal in­fo­tahv­li ava­mi­sel kü­si­sin kok­ku­tul­nu­telt, et miks on jää­nud taas­ta­ma­ta seal ol­nud 6,5meet­ri­ne gra­nii­dist mä­les­tus­sam­mas. Vas­tus oli, et po­le ol­nud ra­ha ega eest­ve­da­jat. Pä­rast või­ma­li­ke toe­ta­ja­te­ga kon­sul­tee­ri­mist te­gin ot­su­se võt­ta kok­ku aja­loo­hu­vi­lis­te ja toe­ta­ja­te töö­rühm, koos­ta­si­me mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­se te­ge­vus- ja ajap­laa­ni. Ku­na 1938. aas­tal val­mi­nud sam­ba ra­ja­mi­se eest­ve­da­ja oli Kait­se­liit, siis olid ka ne­mad esi­me­sest päe­vast val­mis kaa­sa löö­ma.
Miks just Keh­ra la­hin­gu La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­ne Ees­ti Va­ba­rii­gi
100. aas­ta­päe­vaks on meie rah­va­le täh­tis?
4. jaa­nua­ril 1919 toi­mu­nud Keh­ra la­hing oli esi­me­si edu­kaid soo­mus­ron­gi­la­hin­guid ja Va­ba­dus­sõ­ja üks täht­sai­ma­test mur­de­la­hin­gu­test, mis pea­tas pu­nas­te pea­le­tun­gi Tal­lin­na­le. La­hin­gu saa­tu­se ot­sus­tas soo­mus­rong num­ber 1, mis ko­man­dör An­ton Ir­ve juh­ti­mi­sel Keh­ra jaa­mast vaen­la­se­le vas­tu läks. Prae­gu­se La­hin­gu­väl­ja raud­tee­pea­tu­se juu­res pee­tud la­hin­gus hä­vi­ta­ti pu­nas­te väeük­sus ja pea­ta­ti vaen­la­se pea­le­tung. Keh­ra la­hin­gu või­dust sai al­gu­se Ees­ti rah­va­väe kii­re edu ko­gu rii­gis, pu­na­sed tõr­ju­ti pii­ri ta­ha. Ju­ba poo­le­tei­se kuu pä­rast kont­rol­lis Ees­ti rii­gi­võim ko­gu Ees­ti ala, luues alu­se noo­re va­ba­rii­gi ene­se­keh­tes­ta­mi­se­le. Me või­me vaid et­te ku­ju­ta­da, mis oleks juh­tu­nud, kui pu­na­sed olek­sid Tal­lin­na pää­se­nud. Kas siis oleks prae­gust va­ba Ees­ti rii­ki? La­hin­gu­väl­ja­le ra­ja­tud au­sam­ba taas­ta­me nen­de vap­ra­te ees­ti sõ­ja­mees­te­le auks, kes mei­le va­ba­du­se tõid.
Mi­nu es­ma­ne soov mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­se pro­jek­ti eest­ve­da­mi­sel oli kaa­sa­ta toe­ta­ja­na ka rah­vas. Prae­gu­seks on lae­ku­nud an­ne­tu­si li­gi 100 ini­me­selt ja ka fir­ma­delt. Usun, et või­du­pü­haks on meie ees­märk – ko­gu­da an­ne­tus­te­na vä­he­malt 10 000 eu­rot – täi­de­tud. Eri­list hea­meelt teeb, et mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­se toe­ta­mi­se­ga lii­tu­sid ka õp­pu­sel Ke­vad­torm osa­le­vad kait­se­väe­la­sed ja liit­las­vä­ge­de esin­da­jad. La­hin­gu­väl­jal toi­mu­nud ko­ris­tus­tal­gu­tel osa­le­nud kait­se­väe­las­te­le and­si­me üle kor­jan­dus­kas­tid.
Va­ra­sü­gi­seks peab au­sam­ba juur­de viiv tee ja sam­ba vun­da­ment val­mis saa­ma, et en­ne tal­ve tu­le­kut sam­mas kok­ku mon­tee­ri­da. Oo­ta­me või­du­pü­ha­ni teie toe­tu­si mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks, hea Ees­ti rah­vas!
Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­ne La­hin­gu­väl­jal on Ani­ja val­la ja ko­gu me rah­va vää­ri­kas kin­gi­tus Ees­ti rii­gi 100. Juu­be­liks. Ava­mi­ne toi­mub la­hin­gu võit­mi­se päe­val 4. jaa­nua­ril 2018. Mis oleks, kui sõi­daks Keh­ra jaa­mast ava­mi­se­le taas­ta­tud soo­mus­ron­gi­ga? See­gi unis­tus võib saa­da reaal­su­seks!

Eelmine artikkelKuu­sa­lus ava­ti ten­ni­se­hooaeg
Järgmine artikkelWal­dorf­koo­li­de olüm­pia­ avas Aru­kü­las ALEK­SAN­DER TAM­MERT