Spordiuudis

1095

Lau­päe­val, 6. jaa­nua­ril oli Kos­ti­ve­res 29. Raa­si­ku uus­aas­ta­tur­niir korv­pal­lis. Osa­les 4 võist­kon­da: Aru­kü­la, Kos­ti­ve­re, Kii­li ja Af­ter­bas­ket, kus män­gib ka Raa­si­ku me­hi. En­ne vii­mast män­gu olid kõik ko­had veel lah­ti­sed. Kii­li ja Af­ter­bas­ket said kaks või­tu, Aru­kü­la ja Kos­ti­ve­re ühe. Oma­va­he­lis­te män­gu­de tu­le­mu­se­na tu­li tur­nii­ri võit­jaks Kii­li SK, 2. ko­ha sai Af­ter­bas­ket, nen­de oma­va­he­li­ne mäng lõp­pes Kii­li 49:42 või­du­ga. 3. ko­ha sai Aru­kü­la, 4. Kos­ti­ve­re võist­kond. Korv­pal­li­tur­nii­ri kor­ral­da­jad Rain Soo­saar ja Kar­mo Kõi­vu­ta­lu aval­da­sid loo­tust, et aas­ta pä­rast saab 30. tur­nii­ri kor­ral­da­da Raa­si­ku uues spor­di­hoo­nes.

Ees­ti kä­si­pal­li esi­lii­gas pi­di HC Keh­ra/Pri­mend ala­nud aas­ta esi­me­ses män­gus, mis toi­mus pü­ha­päe­val, 14. jaa­nua­ril võõr­sil Vil­jan­di Spor­di­koo­li­ga, vas­tu võt­ma kao­tu­se 20:27. Ava­poo­la­ja või­tis na­pilt Keh­ra 14:13. Keh­ra re­sul­ta­tiiv­sei­ma­na vis­kas Mar­ten Mitt 7 vä­ra­vat. 9 män­gu jä­rel on Pri­mend 8 mees­kon­na seas 7 punk­ti­ga 5. ko­hal. Keh­ra­las­te järg­mi­ne mäng on kol­ma­päe­val, 17. jaa­nua­ril ko­du­saa­lis, vas­ta­ne on ta­be­li vii­ma­ne, kõik män­gud kao­ta­nud HC Viim­si.

Noor­mees­te D2 va­nu­se­klas­si (sün­di­nud 2006 ja hil­jem) Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­me­ne etapp toi­mub Keh­ras ja Viim­sis. Kok­ku osa­leb 16 mees­kon­da, kes on ja­ga­tud kah­te lii­gas­se Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te tu­le­mus­te alu­sel. HC Keh­ra män­gib koos Põl­va SK, HC Tal­la­se, HC Pär­nu, Vil­jan­di SK, HC Tal­linn 1, SK Ta­pa ja Val­ga Kä­va­li­ga esi­lii­gas. Tei­ses lii­gas män­gi­vad Aru­kü­la SK, HC Viim­si, HC Tar­tu, Alats­ki­vi SK Ju­ku, HC Tal­linn 2, 3, 4 ja 5. Kum­mas­ki lii­gas on kaks etap­pi, 19.-21. jaa­nua­ri­ni ja 11.-13. mai­ni. Esi­lii­ga eta­pid on Keh­ras ja Vil­jan­dis, tei­se lii­ga eta­pid Viim­sis ja Aru­kü­las või Keh­ras.

Eelmine artikkelSel­gu­sid Har­ju­maa noor­te si­se­meist­rid ker­ge­jõus­ti­kus
Järgmine artikkelKas Rum­mu ra­basse saab teha tur­ba­kae­van­du­st – koh­tuot­sus tu­leb käe­so­le­val nä­da­lal