Tag: koolitus lapsevanematele

KEHRA SOTSIAALKESKUSES projekti „Vaimse tervise edendamine” raames KOOLITUS teemadel: vaimse tervise...

Samuti lapsi kasvatavate, noori tulevasi lapsevanemaid juhendavatele, õpetavatele ja teemast huvitatud isikutele. Registreeri tel 5331 1154, 5551 1944, 602 0048, marianne.leis@anija,ee, airi.horrak@anija.ee.

VIIMASED UUDISED

Keh­ra koo­liõ­pi­las­te mee­dia­ring hak­kab te­ge­ma uu­dis­te­saa­teid

Keh­ra güm­naa­siu­mi juu­res te­gut­seb teist õp­peaas­tat MTÜ Val­gus­mee­dia eest­võt­tel mee­dia­ring, kus õpi­tak­se pea­mi­selt vi­deouu­dis­te ja -saa­de­te te­ge­mist. Keh­ra tu­ru ava­mi­sel mul­lu no­vemb­ris as­kel­da­sid rah­va...