Raa­si­ku vo­li­ko­gu lii­ge AND­RES KAL­LAS­TE: „Raa­si­ku vald peab noo­re­ne­ma.”

2360
Pi­ka­ve­re kü­la­va­nem AND­RES KAL­LAS­TE: „Loo­dan, et mõi­sa­koolist saab roh­kem loo­dus­kal­la­ku­ga, maa­väär­tu­si hindav koo­l.”

Pi­ka­ve­re-Mal­la­ve­re kü­la­va­nem AND­RES KAL­LAS­TE on Raa­si­ku vo­li­ko­gus esi­mest koos­sei­su.

Pi­ka­ve­re-Mal­la­ve­re kü­la­va­nem, Se­pa ta­lu pe­re­mees And­res Kal­las­te on üks kol­mest, kes viib oma ko­du­kü­la hää­le Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus­se. Te­ma kü­last on vo­li­ko­gus ka eel­mi­sed kü­la­va­ne­mad Tõ­nu Suur­kuusk ja Kai­do Kir­sip. Möö­du­nud sü­gi­sel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel uus­tu­li­ja­na va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald vo­li­ko­gus­se va­li­tud And­res Kal­las­te ju­hib vo­li­ko­gus ka üh­te kol­mest ko­mis­jo­nist – ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni.

Vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su ajal lõi And­res Kal­las­te kaa­sa ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­nis, kü­las­tas seo­ses sel­le­ga vo­li­ko­gu is­tun­geid, tu­li end kur­sis hoi­da sea­du­sand­lu­se ja val­la kor­da­de­ga.

Ta rää­gib, et ko­mis­jo­ni­töö te­ki­tas soo­vi pa­nus­ta­da roh­kem ko­du­val­la te­ge­mis­tes­se: „Tun­dus, et eel­mi­se va­li­mis­pe­rioo­di ajal te­ge­le­sid val­la­ju­hid as­ja­de­ga nii, na­gu see on ala­ti ol­nud. Ka ko­mis­jo­ni­de­le tu­li val­la­va­lit­su­sest ala­ti vas­tus, et tee­me nii, na­gu ala­ti. See häi­ris mind.”

Era­kon­da And­res Kal­las­te ei kuu­lu, kan­di­dee­ri­da soo­vis ai­nult va­li­mis­lii­du­ga, po­lii­ti­ka te­da ei hu­vi­ta: „Mul­le ei süm­pa­ti­see­ri­nud mee­tod, kui­das eel­mi­ne val­la­va­nem val­da juh­tis. Ku­na ta oli va­li­mis­lii­du Ko­du­ko­ha Eest val­la­va­ne­ma kan­di­daat, tead­sin, et nen­de­ga va­li­mis­te­le ei lä­he.”

Va­li­mis­pe­rioo­dil kü­la­rah­va­ga su­hel­des kuu­lis ta, et val­da­valt on ela­ni­kel mu­re tee­de pä­rast, ju­tuks tu­lid ka trans­port ja in­ter­ne­tiü­hen­dus. Pa­lu­ti seis­ta sel­le eest, et ko­gu­kon­na ehk ümb­rus­kon­na 4-5 kü­la kes­ku­ses ehk Pi­ka­ve­re mõi­sas peab elu jät­ku­ma.

Kü­la­tee­de olu­kord sõl­tub And­res Kal­las­te sõ­nul ra­ha mõist­li­kust ka­su­ta­mi­sest: „Tee­des­se võib mat­ta ul­me­li­si sum­ma­sid, na­gu on teh­tud Rät­la kü­las, aga kui puu­dub pä­de­vus tee ehi­ta­mi­sel, ei pü­si see kaua. Õi­ges­ti teh­tud tee nii kii­res­ti la­gu­ne­da ei to­hi. Kind­las­ti on va­ja tee­de aren­gu­ka­va.”

Pi­ka­ve­re tran­spor­di­ga on And­res Kal­las­te ar­va­tes prob­leem sel­les, et kee­gi po­le tei­nud trans­por­diuu­rin­gut: „Kui teek­si­me kü­sit­lu­se, saa­me vas­tu­se, et trans­por­ti vä­ga soo­vi­tak­se. Pa­nek­si­me bus­si käi­ma, oleks rei­si­jaid ik­ka vä­he. Ilm­selt oleks meil sa­ma vi­ga, na­gu Tal­lin­na ühist­rans­por­dil – eri lii­nid ei saa oma­va­hel kok­ku, see­ga on ka­su­ta­jaid vä­he.”

Prae­gu 4klas­si­li­se Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li koh­ta üt­leb ta, et kool peab muu­tu­ma taas 6klas­si­li­seks, na­gu oli veel mõ­ni aas­ta ta­ga­si: „Kool on tub­li, kuid ot­sib koh­ta ja suun­da ha­ri­dus­maas­ti­kul. Mõi­sas te­gut­sev las­teaed on koo­li kas­vu­koht. Ar­van, et ka ühe-ka­he lap­se jaoks oleks va­ja ko­du­lä­he­dast koo­li.”

Ho­bi­ka­lu­rist tur­va­ta­li­tu­se juht
Ka­he lap­se isa And­res Kal­las­te on ela­nud Pi­ka­ve­res 18 aas­tat. Raa­si­ku val­da ko­lis ta Tal­lin­nast 2000. aas­tal abi­kaa­sa va­nai­sa maj­ja.
„Too­na oli Pi­ka­ve­re vä­ga vaik­ne kant, mi­da­gi ei toi­mu­nud, sil­ma­paist­vaid as­ju ei teh­tud. E­lu külades aktiviseerus, kui moo­dus­ta­ti kü­la­selt­sid, va­li­ti kü­la­va­ne­mad,” rää­kis ta.

Ala­tes 2015. aas­tast on ta Pi­ka­ve­re-Mal­la­ve­re kü­la­va­nem, en­ne se­da oli pi­kalt kü­la­selt­si ju­ha­tu­ses: „Kir­ju­ta­sin pro­jek­te, sai­me ra­has­tust, te­gut­se­si­me. Pa­ra­ku jäid pal­jud kü­lae­la­ni­kud oo­ta­ma, et kü­la­va­nem mi­da­gi teeks ja kor­ral­daks. Kui te­gi­me MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis, sain aru, et mõis on meie ko­gu­kon­na­kes­kus, mi­da peab aren­da­ma. Mõi­sa üm­ber ak­ti­vis­te jät­kub.”

Põ­hi­tööd teeb And­res Kal­las­te Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­lis, kus on kin­nis­va­ra osa­kon­nas tur­va­ta­li­tu­se ju­ha­ta­ja: „TTÜ on ole­mu­selt suu­rem kui Raa­si­ku vald. Kin­nis­va­ra osa­kon­na ee­lar­ve on peaaegu kaks kor­da suu­rem kui Raa­si­ku val­lal. Meil on 2000 töö­ta­jat, 11 000 tu­den­git, igal päe­val käib ma­jast lä­bi 3000 ini­mest. Mi­nu töö on vaa­da­ta, et kõi­gil oleks tur­va­li­ne ja ohu­tu, ris­kid maan­da­tud. Mu töös on põi­mu­nud tur­va­li­sus, tu­leo­hu­tus, kind­lus­tus, ehi­tu­sob­jek­tid, kin­nis­va­ra hool­dus – kõik vald­kon­nad, mil­le­ga tu­leb kok­ku puu­tu­da ka ko­ha­li­kus oma­va­lit­su­ses.”

En­ne TTÜd te­gi ta tur­va­fir­mas müü­gi­tööd, oli et­te­võt­ja, kir­ju­tas pro­jek­te. Oma ko­du­ta­lus on ta ol­nud ka põl­lu­mees: „Prae­gu­seks olen and­nud oma põl­lu teis­te­le ka­su­ta­da, kuid paar aas­tat ta­ga­si proo­vi­sin ka vil­ja­kas­va­tust.”

Va­bal ajal käib ta sa­ge­li rei­si­mas, pal­jud käi­gud on seo­tud te­ma suu­re hu­vi, ka­las­ta­mi­se­ga.

Val­da spor­di­vald­kon­na eest­ve­da­ja
Kü­si­mu­se­le, kui­das tun­neb And­res Kal­las­te end ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni esi­me­he­na, vas­tab ta, et te­ge­mist on pal­ju: „Kind­las­ti oleks meil va­ja sel­ge­tel ja üht­las­tel alus­tel, pea­ra­ha­põ­hist hu­vi­te­ge­vu­se toe­tust kõi­ki­de­le noor­te­le, et si­du­da nad ju­ba lap­se­põl­vest Raa­si­ku val­la­ga. Õn­neks on see­kord vo­li­ko­gus pal­ju noo­ri. Leian, et vald peab noo­re­ne­ma. Noor­tel peab ole­ma koht, ku­hu ela­ma tul­la.”

Oma las­te pealt on ta näi­nud, et ha­jaa­sus­tu­ses po­le noor­tel ku­hu­gi min­na, va­ba aja veet­mi­seks käiak­se üks­tei­sel kü­las: „Ku­luks ära vä­li­jõu­saal, spor­dip­lat­sid. Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis ei pea ole­ma staa­dion või la­bor, kuid tu­leks mõel­da, kui­das meie lap­si trans­por­ti­da Raa­si­ku­le, Aru­kül­la, kus need või­ma­lu­sed ole­mas. Val­las peaks ole­ma ka spor­di­vald­kon­na eest­ve­da­ja, kes kor­ral­dab üle­val­la­li­si spor­di­võist­lu­si, et oleks roh­kem ühis­te­ge­vust.”
Ko­mis­jo­nis soo­vib ta vaa­da­ta laie­malt ja et­teu­la­tu­valt, kui­das vald­kond peaks lii­ku­ma: „Ko­mis­jon ei peaks te­ge­ma ära val­la­va­lit­su­se tööd, vaid and­ma soo­vi­tu­si. Mõ­ni asi va­jab pi­ke­mat see­di­mist, mit­te ko­he eel­nõu­de­ga lah­mi­mist.”

Eelmine artikkelKol­ga Le­go­päev on jär­jest po­pim – see­kord 72 võist­lus­tööd
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mi­puu­du­sest ja tu­le­vi­kust