Wee­Rec osa­leb me­dit­sii­ni­lis­te mas­ki­de üm­ber­tööt­le­mi­se pi­lootp­ro­jek­tis

251
„Ring­vaa­te“ re­por­ter HAN­NES HER­MA­KÜ­LA ja Wee­Re­ci juht HANS TALG­RE kat­se­ta­sid mas­ki­de üm­ber­tööt­le­mist, pildil seisavad kraanulikottide juures. Ek­raa­ni­pilt 20. ap­ril­li saa­test.

PARANDATUD: 5. mai Sõnumitoojas oli viga, õige on: “Vi­suaal­selt on mas­ke pal­ju, aga kaal on väi­ke, too­dud ko­gu­sest saab um­bes 20 ki­log­ram­mi graa­nu­leid, mis tä­hen­dab, et eral­di lii­ni ei ole ots­tar­be­kas sis­se sea­da.“

Ma­bi­n taas­ka­su­tus­kas­ti­des­se ko­gu­tud kait­se­mas­kid tuuak­se kord nä­da­las Wee­Re­ci te­ha­ses­se, kus need su­la­ta­tak­se graa­nu­li­teks.

ETV saa­de „Ring­vaa­de“ tut­vus­tas tei­si­päe­val, 20. ap­ril­lil, kui­das sa­ma päe­va hom­mi­kul kat­se­ta­ti Kuu­sa­lu val­las Kiius te­gut­se­vas elekt­roo­ni­ka ja plast­jäät­me­te üm­ber­tööt­le­mi­se te­ha­ses Wee­Rec es­ma­kord­selt, kas ka­su­ta­tud me­dit­sii­ni­li­si kait­se­mas­ke on või­ma­lik suu­na­ta ring­toot­lus­se. Wee­Re­ci juht Hans Talg­re ja „Ring­vaa­te“ re­por­ter Han­nes Her­ma­kü­la käi­vi­ta­sid pu­rus­tus­lii­ni ning jäl­gi­sid toot­misp­rot­ses­si, ku­ni kait­se­mas­ki­dest olid saa­nud graa­nu­lid. Kat­se­tus kul­ges edu­kalt.

Hans Talg­re rõ­hu­tas saa­te­lõi­gus, et mas­kid on ker­ged, neid saab üm­ber töö­del­da koos teis­te plas­tist too­de­te­ga. Es­malt mas­kid pu­rus­ta­ti koos muu plas­ti­ga, siis eral­da­ti pu­rus­ta­tud mas­sist ni­na­raa­mi­de me­tall ja kin­ni­tus­kum­mid, eda­si suu­na­ti pu­rus­ta­tud mass pe­se­mis­se ja uues­ti pu­rus­tus­se, ku­ni su­la­ta­ti väi­kes­teks graa­nu­li­teks. Wee­Re­ci ju­hi sõ­nul te­hak­se neist graa­nu­li­test vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni jaoks plast­to­ru­sid.

Wee­Rec osa­leb pi­lootp­ro­jek­tis, mil­le käi­vi­tas Hy­pe­ron OÜ, kes ot­sib la­hen­du­si ka­su­ta­tud kait­se­mas­ki­de ko­gu­mi­seks ja ring­lus­se ta­ga­si saat­mi­seks. Et­te­võt­te loo­dud spet­siaal­sed Ma­bin ko­gu­mis­kas­tid pai­gu­ta­ti märt­sis es­malt Põh­ja-Ees­ti Re­gio­naal­haig­las­se mas­ki­va­he­tus­punk­ti­de juur­de.

Ma­bi­ni pro­jek­ti­juht Ir­ja Tam­ki­vi kir­jel­das „Ring­vaa­tes“, et ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu on kait­se­mas­ki­de ka­su­ta­mi­ne mit­me­kor­dis­tu­nud, aas­ta­ga vi­sa­tak­se Ees­tis ära um­bes 20 mil­jo­nit me­dit­sii­ni­list mas­ki, ko­gu maail­mas ühes mi­nu­tis ku­ni 3 mil­jo­nit mas­ki. Põh­ja-Ees­ti Re­gio­naal­haig­las ko­gu­ti küm­ne päe­va­ga 120 liit­rit ka­su­ta­tud mas­ke ja res­pi­raa­to­reid. Ees­märk on ol­mep­rü­gis­se sat­tu­mi­se ja põ­le­ta­mi­se ase­mel suu­na­ta need ring­toot­mis­se.

WEE­RE­Ci juht – tööt­le­me ai­nult kont­rol­li­tud mas­ke
Wee­Re­ci juht Hans Talg­re üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pi­lootp­ro­jek­ti raa­mes on koos­töö fir­ma­ga Hy­pe­ron läi­nud häs­ti käi­ma: „Ma­bi­n kas­ti­des­se ko­gu­tud kait­se­mas­kid ja res­pi­raa­to­rid tuuak­se veoau­to­ga kord nä­da­las meie te­ha­ses­se, tööt­le­me üm­ber koos muu plas­ti­ga. Vi­suaal­selt on mas­ke pal­ju, aga kaal on väi­ke, too­dud ko­gu­sest saab um­bes 20 ki­log­ram­mi graa­nu­leid, mis tä­hen­dab, et eral­di lii­ni ei ole ots­tar­be­kas sis­se sea­da.“

Ta li­sas, et et­te­võ­te tööt­leb üm­ber vaid neid ka­su­ta­tud kait­se­mas­ke, mil­le osas võib ol­la kin­del, et po­le enam nak­ku­soht­li­kud: „Ma­bi­n kas­ti­des­se ko­gu­tud mas­ke hoi­tak­se nõu­tud aja en­ne, kui meie juur­de tuuak­se, et need olek­sid ohu­tud.“

Ju­ba on uu­ri­tud, kas Wee­Re­cis­se võiks tuua ka mu­jal ko­gu­tud kait­se­mas­ke väl­jas­pool Ma­bi­ni pro­jek­ti, kuid Hans Talg­re sõ­nul neid vas­tu ei võe­ta. Ava­li­kest koh­ta­dest ja kont­rol­li­ma­tult ko­gu­tud mas­ki­de pu­hul ei saa ol­la kin­del nen­de ohu­tu­ses.

Taas­ka­su­tus­se suu­na­ta­vad graa­nu­lid, mil­lest üks osa on kait­se­mas­ki­dest, lä­heb to­ru­te­has­tes­se Sak­sa­maa­le ja Poo­las­se.

Ma­bin kas­te on ka väik­se­ma­tes fir­ma­des ja koo­li­des
Ma­bi­ni pro­jek­ti­juht Ir­ja Tam­ki­vi kii­tis, et Wee­Re­ci­ga tek­kis vä­ga hea klapp, et­te­võ­te on hu­vi­ta­tud tu­le­vi­ku­la­hen­dus­test ja oli val­mis kat­se­ta­ma: „Te­gu on uud­se pro­jek­ti­ga. Pea­me me­dit­sii­ni­lis­te mas­ki­de ring­ma­jan­dus­se suu­na­mi­se või­ma­lus­te ot­si­mi­sel lä­bi­rää­ki­mi­si ning tee­me koos­tööd mit­me et­te­võt­te ja tead­las­te­ga.“

Pro­jek­ti­juht kin­ni­tas, es­malt hoi­tak­se ko­gu­tud mas­ke ga­ran­tii­nis, et po­leks enam vii­ru­soht­li­kud. Ma­bi­n kas­te on pea­le me­dit­sii­nia­su­tus­te pan­dud ka mit­mes­se et­te­võt­tes­se ja asu­tus­se, kus Co­vi­di ajal tu­leb kan­da kait­se­mas­ki ja neid ko­gu­neb pal­ju: „Ma­bi­ni tee­nus on ta­su­li­ne, maks­ta tu­leb ära­veo eest. On ka koh­ti, kus Ma­bi­n kas­ti ko­gu­neb päe­vas paar­küm­mend ka­su­ta­tud mas­ki, seal täi­tub kast ka­he kuu­ga. Sa­mas on ees­märk täi­de­tud, mas­kid ei rän­da ol­mep­rü­gis­se. Ma­bin kas­te ole­me vii­nud ka sot­siaal­kes­kus­tes­se, päe­va­kes­kus­tes­se, mõ­nes­se koo­li, kui on võe­tud ühen­dust ja aval­da­tud soo­vi. Rõ­hu­ta­me, et sin­na ko­gu­tak­se ai­nult need mas­kid, mi­da päe­va jook­sul kan­tak­se ning pä­rast kand­mist võe­tak­se ja pan­nak­se ot­se ära.“

Eelmine artikkelKol­ga Mõi­sa Ga­le­rii 3 tuu­ri­le EHE mär­gis
Järgmine artikkelTalgud Anija, Raasiku ja Kuusalu vallas