Voli­ko­gu al­ga­tas Aru­kü­la en­di­se sõ­ja­väeo­sa maa de­tailp­la­nee­rin­gu

1389
Linnaku detailplaneeringu esialgne eskiis.

Aru­kü­la män­ni­kus asu­va­le Lin­na­ku kin­nis­tu­le võib ehi­ta­da ku­ni 6 kor­ter­ma­ja ning kok­ku 18 ük­sik- ja paa­ri­se­la­mut.

Vo­li­ko­gu ot­sus­tas 7. ap­ril­lil toi­mu­nud vee­biis­tun­gil 12 poolt- ja 5 vas­tu­hää­le­ga al­ga­ta­da Aru­kü­la kes­ka­su­last tei­sel pool La­ge­di-Pe­nin­gi maan­teed asu­va en­di­se sõ­ja­väe­lin­na­ku ter­ri­too­riu­mil de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne.

Lin­na­ku ka­tast­riük­su­sel pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­se al­ga­tu­se taot­lu­se esi­tas tä­na­vu 10. jaa­nua­ril OÜ Ma­de­gar, kes on sel­le oma­nik, os­tis maa Kait­se­lii­du kor­ral­da­tud oks­jo­nilt. Kin­nis­tu pin­da­la on 99 037 ruut­meet­rit, pla­nee­ri­tav ala kok­ku li­gi 14 hek­ta­rit. Prae­gu on see rii­gi­kait­se­maa. Hoo­neid seal po­le, kuid on en­di­se sõ­ja­väe­osa­hoo­ne­te vun­da­men­dip­laa­did.

Aren­da­ja soov on ehi­ta­da maa-ala­le nii kor­te­re­la­muid kui ühe- ja ka­he­pe­re­ma­ju. Kin­nis­tu kes­ke­le ka­van­da­tak­se 6 ku­ni kuue kor­te­ri­ga kor­te­re­la­mut ning 18 ük­sik- või paa­ris­ma­ja krun­ti. Pla­nee­rin­gua­la kes­ko­sa koos hal­ja­sa­la­ga ning kor­te­re­la­mu­te maa­ga plaa­ni­tak­se jät­ta ava­li­kuks või poo­la­va­li­kuks ka­su­ta­mi­seks.

Val­la­va­lit­sus koos­tas pla­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­seks läh­te­sei­su­ko­had, kus on muu­hul­gas väl­ja too­dud, et ela­mu­krun­ti­de mi­ni­maal­ne suu­rus Aru­kü­la män­ni­ku seal­ses tsoo­nis on 3000 ruut­meet­rit, ük­sik- ja paa­ri­se­la­mu krun­te on lu­ba­tud pii­ra­ta ku­ni 1,6 meet­ri kõr­gu­se vä­he­malt 50 prot­sen­di ula­tu­ses lä­bi­paist­va aia­ga, kor­te­re­la­mu­te ta­ras­ta­mi­ne on kee­la­tud. De­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se käi­gus tu­leb väl­ja sel­gi­ta­da, et seal po­le oht­lik­ke jäät­meid, seal­hul­gas lõh­ke­ke­hi ega ke­mi­kaa­le, sa­mu­ti on va­ja kont­rol­li­da, kas seal võib lei­du­da kait­sea­lu­seid tai­me-, lin­nu ja loo­ma­lii­ke, te­ha ra­doo­ni­ris­ki uu­ring, kont­rol­li­da mü­ra- ja vib­rat­sioo­ni­ta­se­meid maan­teeäär­sel alal.

Esi­mest kor­da oli Lin­na­ku kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­ne Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus kõ­ne all märt­sis. Siis leid­sid vo­li­ko­gu liik­med, et on ol­nud lii­ga vä­he ae­ga nii suu­re ja ava­lik­ku hu­vi oma­va es­kii­si ja de­tailp­la­nee­rin­gu läh­te­sei­su­koh­ta­de­ga tut­vu­mi­seks. See­tõt­tu eel­nõu me­net­le­mi­ne kat­kes­ta­ti ning suu­na­ti ta­ga­si ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni.

Vo­li­ko­gu 7. ap­ril­lil toi­mu­nud vee­biis­tun­gil vaiel­di pea­mi­selt sel­le üle, kas Lin­na­ku kin­nis­tu­le võib lu­ba­da pla­nee­ri­da ku­ni ka­he­kord­seid kor­ter­ma­ju, na­gu näeb et­te Raa­si­ku val­la keh­tiv üldp­la­nee­ring, või ku­ni kol­me­kord­seid, na­gu on kir­jas ka val­la uues üldp­la­nee­rin­gus, mis on veel keh­tes­ta­ma­ta. Pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti Kris­ta Erg-Scacc­het­ti sõ­nul ei soo­vi aren­da­ja te­ha üldp­la­nee­rin­gut muut­vat de­tailp­la­nee­rin­gut, kuid kui lä­hia­jal kin­ni­ta­tak­se val­la uus üldp­la­nee­ring, siis on sel­les lu­ba­tud män­ni­kus­se ku­ni kol­me kor­ru­se­ga kor­ter­ma­ju. Kris­ta Erg-Scacc­het­ti sel­gi­tas, et kol­me­kord­se­te ma­ja­de pu­hul on kesk­kon­na ja­la­jälg väik­sem. OÜ Ma­de­gar taot­les lu­ba 2-3kord­se­te kor­ter­ma­ja­de ehi­ta­mi­seks. Vo­li­ko­gu lii­ge Ka­di Tam­ma­ru mär­kis – kui aren­da­ja esi­tab taot­lu­se, mil­les on kir­jas soov ehi­ta­da 2-3kor­ru­se­li­sed ma­jad, siis on sel­ge, et pla­nee­ring lä­heb prae­gu keh­ti­va üldp­la­nee­rin­gu­ga vas­tuol­lu. Ta li­sas, et ka vo­li­ko­gu ko­mis­jon te­gi et­te­pa­ne­ku al­ga­ta­da üldp­la­nee­rin­gut muu­tev de­tailp­la­nee­ring, kui nõus­tus läh­teü­le­san­de­ga, mil­les on lu­ba­tud ku­ni 3 kor­ru­se­ga kor­ter­ma­jad. Ka­di Tam­ma­ru te­gi et­te­pa­ne­ku de­tailp­la­nee­rin­gut mit­te al­ga­ta­da.

Is­tun­gil muu­de­ti Lin­na­ku pla­nee­rin­gu läh­teü­le­san­net sel­li­selt, et see vas­taks keh­ti­va­le üldp­la­nee­rin­gu­le ning aren­da­jal lu­ba­tak­se sin­na ra­ja­da kuus ku­ni ka­he­kor­ru­se­list 6 kor­te­ri­ga ma­ja, li­saks 18 ük­sik- või paa­ri­se­la­mut.

Val­la­va­nem And­re Sepp sel­gi­tas, et üldp­la­nee­rin­gu­le vas­ta­va de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­se taot­lu­se ta­ga­si lük­ka­mi­seks peab ole­ma mõ­juv ja ar­gu­men­tee­ri­tud põh­jus. Ta li­sas, ot­su­se eel­nõus­se on li­sa­tud punkt, mis mää­rab, et en­ne vas­tu­võt­mist ja keh­tes­ta­mist tu­leb de­tailp­la­nee­ring koos­kõ­las­ta­da vo­li­ko­gu ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni kui vo­li­ko­gu­ga. Val­la­va­nem rää­kis ka, et läh­teü­le­san­des on väl­ja too­dud uu­rin­gud, mi­da al­ga­ta­jat ko­hus­ta­tak­se te­ge­ma: „Uu­rin­gu­te tu­le­mus­test võib sel­gu­da, et kin­nis­tu­le ei saa te­ha soo­vi­tud ela­mua­ren­dust. De­tailp­la­nee­ring on mi­tu aas­tat kes­tev prot­sess, pla­nee­rin­gu eri etap­pi­des kaa­sa­tak­se naab­rid, toi­mub ava­li­kus­ta­mi­ne ja nii eda­si.“

Vo­li­ko­gu esi­me­he Tii­na Rüh­ka et­te­pa­ne­kul vii­di lä­bi ni­me­li­ne hää­le­ta­mi­ne. Lin­na­ku kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se al­ga­ta­mi­se ja läh­te­sei­su­koh­ta­de kin­ni­ta­mi­se poolt olid Are Kau­rit, And­res Kal­las­te, Avo Möls, Eliis Kah­lo, Kai­do Kir­sip, Hel­le Va­ga, Ga­ri­na Too­min­gas, Mee­li Te­der, Olev Si­ni­järv, Ma­rian­ne Põld, Tõ­nu Suur­kuusk ja Tii­na Rüh­ka, vas­tu Ka­di Tam­ma­ru, Ivar Vil­berg, Maar­ja Si­kut, An­ne Velt­mann-Ves­ki ja Re­ne Lill.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 22. aprillil
Järgmine artikkelAnne Eenpalu joonistusvõistlus