Voli­ko­gu eral­das MTÜ-­le Voo­se Kõrts üle 7800 eu­ro

977
Voose Päikesekodu juurde tehakse 6 päikeseenergial töötavat puhkemaja.

Märt­sis ot­sus­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eral­da­da val­la­eel­ar­vest MTÜ-­le Voo­se Kõrts Voo­se Päi­ke­se­ko­du juur­de tei­sal­da­ta­va­te kärg­ma­ja­de ra­ja­mi­seks 7853 eu­rot.

Eel­mi­sel aas­tal sai Voo­se Kõrts Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja kau­du Lea­der-prog­ram­mist 23 561 eu­rot pro­jek­ti­le, mil­le ees­märk on luua Voo­se­le ma­ju­tus­või­ma­lus 12 ini­me­se­le. Pro­jek­ti raa­mes ra­ja­tak­se Voo­se Päi­ke­se­ko­du juur­de 6 ka­he­ko­ha­list kärg­ma­ja. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 39 269 eu­rot, val­laee­lar­vest taot­les MTÜ Voo­se Kõrts ju­ha­tu­se lii­ge Ta­nel Tal­ve poolt oma­fi­nant­see­rin­gu sum­mast ehk 7853 eu­rot.

Val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug sel­gi­tas, et vas­ta­valt Ani­ja val­la va­baü­hen­dus­te toe­tu­se taot­le­mi­se kor­ra­le on MTÜ­del ja sih­ta­su­tus­tel või­ma­lik saa­da val­laee­lar­vest pro­jek­ti­de kaas­fi­nant­see­ri­mi­seks in­ves­tee­rin­gu­toe­tust, mil­le suu­rus on ku­ni 50 prot­sen­ti oma­fi­nant­see­rin­gu mak­su­mu­sest, eral­da­mi­se ot­sus­tab vo­li­ko­gu. Eel­mi­sel su­vel eral­das val­la­vo­li­ko­gu MTÜ­le Voo­se Kõrts Päi­ke­se­ko­du vee- ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­si ning elekt­ri­võr­gu ehi­ta­mi­seks 5000 eu­rot. Aren­dus­juht sel­gi­tas, et kärg­ma­ja­de pro­jek­ti ees­märk on pro­pa­gee­ri­da Voo­se kü­la kui põ­ne­vat kul­tuu­ri- ja puh­ke­piir­kon­da, sel­leks soo­vi­tak­se kü­las­ta­jai­le pak­ku­da at­rakt­sioo­ne ja või­ma­lu­si.

„Kuus kärg­ma­ja on osa Voo­se komp­lek­sist,“ sõ­nas ta.

Ta­nel Tal­ve li­sas: „Läh­tu­me sel­le aren­da­mi­sel Voo­se kü­la, Ani­ja val­la ja Ees­ti tu­ris­mi aren­gu­ka­vas, mis üt­leb, et meil peab ole­ma roh­kem at­rak­tiiv­seid tu­ris­miob­jek­te. Päi­ke­se­ko­du üle­ni põ­hust ma­ja on saa­nud ju­ba pä­ris pal­ju tä­he­le­pa­nu nii mee­dias kui lä­hi­kon­nas, usun, et on too­nud ja toob Ani­ja val­la­le laie­mat tun­tust ka edas­pi­di.“

Vo­li­ko­gu lii­ge Jaa­nus Ka­lev ar­vas, kärg­ma­ja­de pro­jek­ti toe­ta­mi­se tin­gi­mus peaks ole­ma, et oma val­la las­te ja noor­te­ga seo­tud et­te­võt­mis­teks peaks saa­ma Voo­se Päi­ke­se­ko­du ka­su­ta­da ta­su­ta näi­teks viis aas­tat. Sa­ma meelt oli Mar­gus Nõl­vak: „Kui üht MTÜd, kus vald ei ole osa­li­ne, toe­ta­me ju­ba kol­man­dat kor­da, tu­leks sõl­mi­da le­ping, mis sä­tes­tab val­la ha­ri­du­sa­su­tus­te­le sel­le ka­su­ta­mi­se reeg­lid. Jul­gen ar­va­ta, et see võiks ol­la ise­gi pi­kem kui viis aas­tat.“

Ta­nel Tal­ve kin­ni­tas, et tal ei ole sel­le vas­tu mi­da­gi ning tõi näi­teks, et tä­na­vu peab Voo­se Päi­ke­se­ko­dus Ala­ve­re las­teaed oma lõ­pu­pi­du.

MTÜ­-le Voo­se Kõrts toe­tu­se eral­da­mi­se poolt oli 12 ja vas­tu 3, 3 vo­li­ko­gu­lii­get jäid era­poo­le­tuks.

Eelmine artikkelKogu­kond­li­kud aru­te­lud pak­ku­sid la­hen­du­si rah­vas­ti­kuk­rii­si­le
Järgmine artikkelAni­ja val­la kant­se­leis­pet­sia­list-vo­li­ko­gu sek­re­tär on KRIS­TII­NA KA­RI