Võit­jad said kät­te Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia rei­si­pa­be­rid

3493
Raa­si­ku val­la­va­nem RAI­VO UUKK­VI ja rei­si­vau­tše­ri­te vast­sed oma­ni­kud: OLEV KOHV, AI­VE ALA­MAA, EPP SÕ­MER, TAM­BET SIE­MER koos võit­ja SA­RAH ELEO­NO­RI­GA, KAI­DI NEL­SON ja tü­tar MIA MA­RIE­TE ning JÜR­MO NEL­SON koos võit­ja RAS­MU­SE­GA, te­ma ees sei­sab pe­re tei­ne võit­ja KAS­PER NEL­SON.

Kree­ta ja Tür­gi rei­si võit­nud pe­re sõi­dab koos Kree­ta­le.

Eel­mi­se nä­da­la al­gu­ses koh­tu­sid Raa­si­ku val­la­ma­jas ko­da­ni­ku­kam­paa­nia rei­si­loo­si võit­jad. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi an­dis üle ni­me­li­sed rei­si­vau­tše­rid. Võit­ja­te ja sõit­ja­te ni­med täie­li­kult ei kat­tunud, osad võitjad and­sid sõi­du­või­ma­lu­se pereliikmetele.
„Kõik kin­ni­ta­sid, et loo­si­võit oli nei­le suur ül­la­tus. Kõi­ge oo­ta­ma­tum mei­le kõi­gi­le oli, et kaks rei­si läk­sid ühe pe­re ka­he­le lap­se­le,“ kom­men­tee­ris val­la­va­nem.
Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia au­hin­na­rei­sid mak­sa­vad spon­so­ri­na väl­ja ko­ha­li­kud et­te­võt­ted Mist­ra-Au­tex, Uni­box, Aa­ve Trans­port, Fa­ko­nett Me­tall ja Keh­ra Puit. Tin­gi­mus oli, et 2016. aas­ta lõ­puks saaks vald täis 5000 ko­da­ni­kku ja jääks hal­dus­re­for­mi sea­du­se­le vas­ta­valt al­les, pää­seks sund­liit­mi­sest.
Rai­vo Uuk­ki­vi too­ni­tas, et on en­di­selt se­da meelt – kõi­ge õi­gem ja õig­la­sem oli kor­ral­da­da rei­si­de loo­si­mi­ne val­la kõi­gi ko­da­ni­ke va­hel, mit­te ai­nult nei­le, kes end kam­paa­nia käi­gus vor­mis­ta­sid uu­teks val­la­ela­ni­keks.
Au­hin­na­rei­se va­hen­dab rei­si­firma Dia­mond Tra­vel, mil­le juht on Rät­la den­do­par­gi Sma­ragd pe­re­nai­ne Mo­ni­ka Kan­nel­mäe. Kolm rei­si­pa­ket­ti loo­si­ti Tür­ki Ke­me­ri kuu­rort­lin­na. Üks pa­kett mak­sab 953 eu­rot, si­sal­dab 7 ööd ka­he­le 5 tär­ni ho­tel­lis, len­nu­pi­le­teid, trans­fee­ri ja toit­lus­tu­si. Kolm rei­si­pa­ket­ti olid väl­ja pan­dud Kree­ta­le, si­sal­da­vad sa­mu tee­nu­seid, öö­bi­mi­ne on 5 tär­ni ho­tel­lis. Pa­ke­ti hind on 1292 eu­rot. Nii Kree­ta­le kui ka Tür­ki sõi­de­tak­se mai al­gu­ses.
Raa­si­ku vo­li­ko­gu is­tun­gil tehtud loo­si­mi­sel võit­sid rei­si Tür­ki Ras­mus Nel­son, Jaan Sõ­mer ja Sa­rah Eleo­nor Sie­mer, Kree­ta­le Kas­per Nel­son, Maia Or­ro ja Mar­gus Kohv.
Pe­re­kond Nel­son oli val­la­ma­jas au­hin­na­rei­si vas­tu võt­mas täies koos­sei­sus. Pe­ree­ma Kai­di Nel­son Aru­kü­last rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kaks rei­si üh­te per­re oli suur rõõm ja ül­la­tus: „Meil on kolm last, noo­re­mad on ka­heaas­ta­sed kak­si­kud, olen prae­gu las­te­ga ko­du­ne ja sa­mal ajal ka õpin kõrgkoolis. Lä­he­me rei­si­le ko­gu pe­re­ga, sõi­da­me Kree­ta­le, mei­le tul­di vas­tu, sai­me Ras­mu­se­le loo­si­tud Tür­gi rei­si va­he­ta­da sa­mu­ti Kree­ta rei­siks, sest ole­me Tür­gis va­rem käi­nud. Va­he­ta­si­me ka ho­tel­li, õn­nes­tus saa­da tu­ba viie­le, kol­man­da lap­se osa ja muu­da­tu­sest tu­le­ne­va li­sa­ra­ha mak­si­me juur­de.“
Ta li­sas, et pe­re oli Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­niast tead­lik, pe­ree­ma re­gist­ree­ris end aas­ta lõ­pus uues­ti Raa­si­ku val­la ko­da­ni­kuks.
Kree­ta­le sõi­dab ka Ai­ve Ala­maa koos tut­ta­va­ga, rei­si­või­ma­lu­se an­dis tal­le ema Maia Or­ro, kel­le­ga elab koos Raa­si­kul. Ema on 75aas­ta­ne, ter­vi­se tõt­tu ise ei saa rei­si­le min­na. „Meie pe­ret võib vist ju­ba pi­da­da Raa­si­ku val­la põ­li­se­la­ni­keks, mu va­ne­mad ko­li­sid Raa­si­ku­le 1966. aas­tal, ema oli toi­du­kaup­lu­se ju­ha­ta­ja. Olen rei­si­nud vä­he, Va­he­me­re ää­res käi­nud ei ole. Ko­da­ni­ku­kam­paa­nia oli to­re, rõõ­mu teeb, et vald jääb al­les,“ üt­les Ai­ve Ala­maa.
Kol­man­da­na Kree­ta sõi­du võit­nud Mar­gus Koh­vi ase­mel vor­mis­ta­ti vau­tše­rid Olev ja Ra­ja Koh­vi ni­me­le. Ra­ja Kohv rää­kis, et poeg Mar­gus elab Sak­sa­maal, sis­se­kir­ju­tus on Raa­si­kul. „Abi­kaa­sa Olev on Raa­si­kul ela­nud 40 aas­tat, mi­na ala­tes 5. eluaas­tast. Ko­da­ni­ku­kam­paa­niast me eri­ti mi­da­gi ei tead­nud, ole­me rõõm­sad, et ava­nes või­ma­lus rei­si­da soo­ja­le maa­le,“ sõ­nas Ra­ja Kohv.
Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­val 9aas­ta­seks saav Sa­rah Eleo­nor Sie­mer sõi­dab Tür­ki koos isa Tam­bet Sie­me­ri­ga. Pe­re ko­lis Aru­kül­la küm­me aas­tat ta­ga­si. Tam­bet Sie­mer ju­tus­tas, et lap­sed jäid Tal­lin­na re­gist­ris­se, ku­na ot­sest va­ja­dust ei ol­nud üm­ber vor­mis­ta­da. Kui kuu­lu­ta­ti väl­ja ko­da­ni­ku­kam­paa­nia ja oli sel­ge, et vald va­jab pü­si­ma­jää­mi­seks abi, re­gist­ree­ri­ti ka lap­sed Raa­si­ku val­da. „Meie pe­re on koos las­te­ga rän­na­nud Egip­tu­ses, His­paa­nias. Tür­gis po­le va­rem käi­nud, sõi­da­me sin­na tüt­re­ga ka­he­ke­si. Sel­li­seid ko­da­ni­ku­kam­paa­niaid on õi­ge te­ha, sund­liit­mis­te­le tu­leb vas­tu ha­ka­ta,“ lau­sus Tam­bet Sie­mer.
Ka 75aas­ta­ne Jaan Sõ­mer Aru­kü­last loo­vu­tas oma rei­si­või­du noo­re­ma­te­le, Tür­ki sõi­da­vad Tal­lin­nas ela­vad tüt­red Epp Sõ­mer ja Triin Ma­dis­soo. Vau­tše­rit val­la­ma­jas vas­tu võt­mas käi­nud Epp Sõ­mer mär­kis, et se­ni po­le nen­de pe­rel eri­list loo­siõn­ne ol­nud. Nen­de isa Jaan on pä­rit Aru­kü­last, seal asub va­nae­ma-va­nai­sa ko­du.

Eelmine artikkelAni­ja val­la te­gi­jaid va­lis 539 ini­mest
Järgmine artikkelKeh­ra las­teaed­ni­kud viiak­se kee­le­-kümb­lus­­las­teae­da