Vii­ma­sel Hõi­mu­mar­sil oli osa­le­jaid 1500

182
Front Li­ne ajas­tu­la­hing Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne ees. Ees­ti di­vis­jo­ni võit­le­jad saa­bu­sid pool­roo­mi­ku­ga Halft­rack SDK FZ 251, sel­list mu­de­lit too­de­ti aas­ta­tel 1932-1939.

Lau­päe­val, 28. jaa­nua­ril oli Kol­ga mõi­sas tra­dit­sioo­ni­li­ne ja kor­ral­da­ja­te sõ­nul vii­ma­ne Hõi­mu­marss, mis kas­vas väl­ja 2015. aas­tal alus­ta­tud Ekst­rö­mi mar­sist. Te­gu on iga-aas­ta­se rah­va­mat­ka­ga La­he­maal, et mä­les­ta­da ja eden­da­da Ees­ti-Soo­me va­he­list sõ­jan­du­s-a­last koos­tööd lä­bi aja­loo ku­ni tä­na­se­ni. Kol­me eri pik­ku­se­ga mat­ka­ra­ja ni­me­tu­sed mär­gi­vad eri ajas­tuid – 8ki­lo­meet­ri­ne ra­da on Soo­me­pois­te marss, 17ki­lo­meet­ri­ne Po­ri­las­te marss ja 30ki­lo­meet­ri­ne Ekst­rö­mi marss.

Tä­na­vu­ne Hõi­mu­marss oli taas rah­va­roh­ke, osa­les 1500 ini­mest. Mul­lu oli osa­le­jaid 1000, re­kor­darv mat­ka­jaid oli 2020. aas­tal en­ne Co­vi­di tu­le­kut – 4000. Aas­tal 2021 jäi Hõi­mu­marss ko­roo­na pä­rast ära.

Marss on ala­ti toi­mu­nud jaa­nua­ri lõ­pus – Soo­me va­ba­taht­li­ke rü­ge­ment, mi­da juh­tis Mar­tin Ekst­röm, osa­les Ees­ti va­ba­dus­sõ­jas, 17. jaa­nua­ril 1919 võt­tis osa Ut­ria des­san­dist, 19. jaa­nua­ril Nar­va la­hin­gu­test. Soo­me Tal­ve­sõ­jas 1941-1942 oli ko­lo­nel Ekst­röm ük­su­se ülem.

Front-Li­ne ajas­tu­la­hing
Ka see­kord ko­gu­ne­ti es­malt mõi­sa pea­hoo­ne et­te, rõ­dul män­gis Kuu­sa­lu pa­su­na­koor. Ava­sõ­nad üt­le­sid kor­ral­da­jad Liis Burk La­he­maa Pä­ri­mus­ko­jast ja Bri­git­ta Vaik­re. Tä­na­ti idee al­ga­ta­jat ja üh­te va­ra­se­mat kor­ral­da­jat Er­ki Vaik­ret, kes sai se­ni­se pa­nu­se eest tä­nu­tä­heks ko­ha­lik­ke kä­si­töö­too­teid ja spaa kin­ke­kaar­di.

Siis tut­vus­ta­ti tra­dit­sioo­ni­li­se ajas­tu­la­hin­gu see­kord­set st­se­naa­riu­mi. Mõi­sas asus sak­sa staap, mi­da rün­da­sid nõu­ko­gu­de di­ver­san­did. Kaks neist olid sak­sa vor­mis ja jõud­sid staa­bi­ni. Staa­bi­le lä­he­nes nõu­ko­gu­de sõ­du­ri­te ük­sus. Siis saa­bus Ees­ti di­vis­jo­ni ja­la­väeg­rupp koos roo­mik­ma­si­na­ga ning lõi rün­na­ku ta­ga­si. La­hing kes­tis paar­küm­mend mi­nu­tit. Kui see lõp­pes ja Front Li­ne liik­med ko­gu­ne­sid pub­li­ku­le kum­mar­da­ma, kii­rus­ta­sid lap­sed lu­melt pad­ru­ni­kes­ti kor­ja­ma.

St­se­naa­riu­mi au­tor ja ajas­tu­la­hin­gu režis­söör, sõ­jaa­ja­loo klu­bi Front Li­ne ju­ha­tu­se lii­ge Rei­mo Leol rää­kis, et osa­le­jaid oli la­hin­gus kuuest klu­bist, ka Ees­tis te­gut­se­va­test ve­ne klu­bi­dest Nar­vast ja Tal­lin­nast. Kaa­sa te­gid veel sõ­ja-aja­loo hu­vi­li­sed Lä­ti ka­hest klu­bist. Kok­ku oli la­hin­gus ajas­tut­ruus vor­mis ja rel­va­de­ga sa­da­kond meest-naist. Va­ra­se­ma­tel ae­ga­del olid näi­dis­la­hin­gus ka Ve­ne­maa ja Val­ge­ve­ne klu­bi­de liik­meid, nüüd neid ei kaa­sa­tud. Kol­gas osa­le­sid la­hin­gus ka­hel eel­mi­sel kor­ral Soo­me sõ­jaa­ja­loo klu­bi liik­med, tä­na­vu käi­sid mõ­ned neist mat­ka­ra­jal.

Mõi­sa pea­hoo­nes olid taas müü­gi­le­tid ja töö­toad. Väl­ja an­tak­se kos­tüü­mip­ree­mia ja oli sel­fi­võist­lus. Ku­na pil­ti­de laa­di­mi­sel tek­kis lau­päe­val tõr­ge, siis pa­lu­tak­se pil­te pos­ti­ta­da uues­ti. Liis Burk kin­ni­tas, et võit­jad kuu­lu­ta­tak­se väl­ja mõ­ne päe­va pä­rast. Võit­ja­te au­hin­nad and­sid laa­da­müü­jad oma let­ti­delt, muud osa­lus­ta­su müü­ja­telt ei võe­tud.

Eelmine artikkelRII­VO NOOR: „Ani­ja val­la ee­lar­ves on ra­ha nii pal­ga­tõu­suks kui ka in­ves­tee­rin­gu­teks.“
Järgmine artikkelIsamaaline ja rahvarohke Hõimumarss