Vibu­lask­mi­se maail­ma­meis­ter RAIT OTS Aru­kü­last peab end pü­ha­päe­vas­port­la­seks

3268
Päe­val IT-tööl, õh­tu­ti tren­nis, aeg-ajalt vä­lis­maal võist­lus­tel – RAIT OTS. Fo­to Ma­ris Krün­vald

Hil­ju­ti võist­kond­li­ku maail­ma­meist­ri­tiit­li ko­ju too­nud RAIT OTS on te­ge­le­nud vi­bus­por­di­ga vei­di üle 10 aas­ta.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li staa­dio­nil on aas­ta­ring­selt vi­bu­lask­mi­se matt, mil­le on üles sead­nud vast­ne maail­ma­meis­ter Rait Ots, kes staa­dio­nil har­ju­ta­mas käib: „Va­hel tul­lak­se li­gi, uu­ri­tak­se, mil­le­ga te­ge­len, jul­ge­mad on proo­vi­nud te­ha mõ­ned la­sud. Sa­ge­li jäl­gi­vad tree­nin­gut pi­si­ke­sed hu­vi­li­sed. See li­sab võist­lus­pin­get, ku­na lap­sed on vä­ga tä­he­le­pa­ne­li­kud.”
Sport­vi­bu, mis tal staa­dio­nil kaa­sas, ta las­te­le proo­vi­da ei an­na, ku­na se­da on ras­ke vin­nas­ta­da: „Kui kel­lel­gi on suur hu­vi, olen ko­dust kaa­sa võt­nud al­ga­ja­le so­bi­va­ma pik­ku­se­ga vi­bu ning and­nud proo­vi­da.”
Lä­him tree­ning­saal vi­bu­lask­mi­seks on Jü­ris ning Rait Ots sõ­nas, et seal on ha­ka­nud tren­nis käi­ma mit­med Aru­kü­la noo­red.
Vi­bu­lask­mist peab ta ho­biks, põ­hi­töö on tal Tal­lin­nas ASis Hel­mes, mis te­ge­leb IT-aren­dus­te­ga. Rait Ots on saa­vu­ta­nud pikk­vi­bu klas­sis maas­ti­ku­lask­mi­se MMil Na­mii­bias 7. ko­ha, sport­vi­bus on ta pa­ri­mad tu­le­mu­sed 2. koht maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel USAs, 3. koht MMil Ru­mee­nias, sa­malt võit­lu­selt tu­li tä­na­vu võist­kond­lik esi­koht.
Ta on ol­nud maas­ti­ku­lask­mi­ses Ees­ti ja Bal­ti meis­ter. In­di­vi­duaal­selt plat­si­lask­mi­ses on te­ma pa­rim saa­vu­tus Lä­ti Jūr­ma­la Ope­nil 3. koht. Tal­lin­na Ka­le­vi mees­kon­na­ga on ta plat­si­lask­mi­ses Ta­nel Kaa­si­ku ja Pea­ru-Ja­kob Oja­mäe­ga ka Ees­ti meis­ter.
2010. aas­tal la­si Rait Ots Ees­ti re­kor­di maas­ti­ku­lask­mi­se loo­ma­rin­gis: „See on võist­lus­for­maat, kus siht­mär­gid on loo­ma­pil­did. See for­maat on kind­las­ti mu lem­mik.”
Rait Ots rää­kis, et järg­mi­ne suu­rem vä­lis­võist­lus on au­gus­tis maas­ti­ku­lask­mi­se EM Sak­sa­maal: „EMi me­dal on veel ko­gust puu­du, see an­nab kind­las­ti mo­ti­vat­sioo­ni su­vel usi­na­malt tren­ni te­ha.”
Vi­bu­lask­mi­ne hak­kas te­da hu­vi­ta­ma üle 10 aas­ta ta­ga­si, kui sat­tus sõp­ra­de­ga Sa­ku val­da Ka­ja­maa­le „Ve­re­tu Vi­bu­ja­hi” üri­tu­se­le, kus vi­bu sai proo­vi­da mee­le­la­hu­tu­se­na: „Sain vi­bu­pi­si­ku ja järg­mi­sel päe­val tel­li­sin Fal­colt oma esi­me­se pikk­vi­bu ja noo­led. Pea­gi läk­sin võist­le­ma, kus ena­mik ae­ga ot­si­sin oma noo­li märk­laua ta­gant. Võist­lu­se­le läk­sin 12 noo­le­ga, ko­ju jõu­dis ai­nult 2, üle­jää­nud pu­ru­ne­sid või ka­du­sid ma­ti ta­ha tih­ni­kus­se. Tu­li soe­ta­da uus komp­lekt, har­ju­ta­da ja järg­mis­tel võist­lus­tel sat­tus noo­li ma­ti ta­ha üha har­vem.”
Rait Ots li­sas, et te­gi lap­se­põl­ves Ro­bin Hoo­di fil­mi ees­ku­jul en­da­le vi­bu, kuid en­ne Ka­ja­maa­le sat­tu­mist ei tead­nud­ki, et Ees­tis vi­bus­por­ti nii tõ­si­selt har­ras­ta­tak­se.
Ta ju­tus­tas, et alus­tas pikk­vi­bu­ga, mis on fil­mi­dest tun­tud ta­va­li­ne puuoks, mil­le­le on nöör pea­le tõm­ma­tud. Sel­le­ga võist­les 5-6 aas­tat: „Mul­le on ala­ti meel­di­nud omaet­te no­kit­se­da, kuid kui aren­gut enam pol­nud, tu­li abi ot­si­da. Hak­ka­sin proo­vi­ma plat­si­lask­mist, mis on ka olüm­piaa­la. Lii­tu­sin Tal­lin­na Ka­le­vi vi­buk­lu­bi­ga, soe­ta­sin sport­vi­bu ning Eve­lyn Ran­gi ju­hen­da­mi­sel hak­ka­sin iseõ­pi­tud las­ke­teh­ni­kat uues­ti rin­gi õp­pi­ma.”
Rait Ots on te­gev mõ­le­mas ala­lii­dus – plat­si­lask­ja­na vi­bu­lii­dus ning maas­ti­ku­las­k­ja­na maas­ti­ku­vi­bu­lii­dus.
Enim meel­dib Rait Ot­sa­le maas­ti­ku­lask­mi­ne, ku­na see on loo­du­ses – met­sa­des, vee­ko­gu­de ja los­si­de ümb­ru­ses. Maas­ti­kul on 28 mär­ki, ole­ne­valt har­ju­tus­test tu­leb igas­se las­ta 1-4 noolt. Kes saa­vu­tab suu­ri­ma punk­tis­koo­ri, on võit­ja.
Si­se­lask­mi­ses on kon­ku­rents ti­he­dam ning olüm­pia­le Rait Ots ei püüd­le: „Olüm­pia ta­se läi­nud nii kõr­geks, et tip­pu jõud­mi­seks peab vi­bu­lask­mi­ne ole­ma põ­hi­töö, mit­te ho­bi, na­gu mi­nul. Mi­na pi­gem nau­din maas­ti­ku­lask­mi­se suur­võist­lus­te me­lu ja selts­kon­da.”
Rait Ots hak­kas võist­le­mas käi­ma paar-kolm aas­tat pä­rast esi­me­si las­ke­kat­se­tu­si: „Li­saks füü­si­li­se­le-teh­ni­li­se­le vor­mi­le on vi­bu­lask­mi­ses olu­li­ne psüh­ho­loo­gi­li­ne pool, eri­ti võist­lus­tel. Tree­nin­gu­tel lih­vi­me teh­ni­kat ja kas­va­ta­me li­has­mä­lu, võist­lus­tel on tu­le­mus tih­ti psüü­hi­kas kin­ni. Sa­ge­li olen võist­lus­tel iseen­da­le suu­rim vas­ta­ne. Sel­le ase­mel, et kes­ken­du­da la­su soo­ri­tu­se­le, hak­kab aju en­da ja kon­ku­ren­ti­de punk­te liit­ma-la­hu­ta­ma. Foo­kus on va­le ko­ha peal ja tu­le­mus kan­na­tab.”
Ees­tis on te­ma sõ­nul mees­te hul­gas 10 las­ku­rit, kes on või­me­li­sed poo­diu­mi­koh­ti ja­ga­ma, võis­tu­lask­jaid eri va­nu­se- ja vi­buk­las­si­des on paar­sa­da: „Plat­si­lask­mi­ses olen ko­du­ses kon­ku­rent­sis ta­va­li­selt ole­ne­valt vor­mist poo­diu­mi pii­ril. Pü­ha­päe­vas­port­la­se­na on hea, kui suu­dan tip­pu­del käe vä­ri­se­ma pan­na, see mo­ti­vee­rib mind pii­sa­valt. Maas­ti­ku­lask­mi­ses pea­vad kon­ku­ren­did mi­nu­ga na­tu­ke tõ­si­se­malt ar­ves­ta­ma.”
En­ne võist­lu­si tree­nib ta 2-4 kor­da nä­da­lal, vaik­se­mal ajal har­vem: „Kui vih­ma sa­jab, siis tren­ni ei lä­he, kes­ken­dun suu­re­ma­te­le võist­lus­te­le, kõi­ki Ees­ti võist­lu­si lä­bi ei käi.”
Üks meel­de­jää­va­maid võist­lu­si oli tal Lä­tis Jūr­ma­las: „Fi­naal oli me­re­ran­nas vä­ga tuu­li­se il­ma­ga. Ras­ke oli ise­gi ma­ti­le pih­ta saa­da ning ise tuu­les püs­ti jää­da. Seal õn­nes­tus mul aga ka poo­diu­mi­le jõu­da.”
Rait Ots lau­sus, et vi­bu­lask­mi­ne meel­dib tal­le eel­kõi­ge see­tõt­tu, et ala har­ras­ta­jad on po­si­tiiv­sed ning kon­ku­ren­did toe­ta­vad üks­teist: „Soo­vin, et ala saaks roh­kem kõ­la­pin­da ning tu­leks roh­kem uu­si har­ras­ta­jaid. Vi­bu so­bib igas va­nu­ses ja vor­mis hu­vi­li­se­le. Meil käib võist­lus­tel üle 80aas­ta­ne här­ra, kes teeb mõ­ne­le­gi noo­re­le ära. Noo­ri­mad vi­bu­lask­jad on viie-kuueaas­ta­sed. Kõik võik­sid proo­vi­da uu­si as­ju, ku­na­gi ei tea, mis võib meel­di­ma ha­ka­ta.”

Eelmine artikkelKeh­ra staa­dio­nil 80ko­ha­li­ne tri­büün
Järgmine artikkelPo­lit­sei­nik KRIS­TO TAM­SA­LU sai Kuld­se Tõk­ke­puu tä­nu­kir­ja