Vet­las filmiti Ser­bia draa­ma­sar­ja keeruliste trikkidega stseene

58
Vet­la sil­lal fil­mi­ti st­see­ni, kus ava­rii ta­ga­jär­jel len­dab au­to sil­lalt vet­te. Fo­to Leon Met­sal­lik

Möö­du­nud kol­ma­päe­val, 11. au­gus­til toi­mu­sid Ani­ja val­las Vet­las Ser­bia po­pu­laar­sei­ma te­le­se­riaa­li „Be­sa“ võt­ted. Sar­ja te­ge­vus al­gab sel­le­ga, kui traa­gi­li­ses õn­ne­tu­ses kao­tab tüt­re ku­ri­kuu­lus maf­fia­boss, kes nõuab kät­te­mak­su. Kui ta­va­li­ne pe­rei­sa sa­tub au­toõn­ne­tus­se, mis ta­pab nar­ko­pa­ru­ni tüt­re, on ta ai­nus väl­ja­pääs ha­ka­ta tap­jaks. Kah­te meest seob be­sa, mis tä­hen­dab Ka­gu-Eu­roo­pa kul­tuu­ris au pan­ti, lu­ba­du­se täit­mist ja au­sõ­na.

Sar­ja tei­se hooa­ja võt­me­te­ge­vu­sed toi­mu­vad Ees­tis ning Vet­la sil­lal, pai­su ja ve­si­ves­ki ümb­ru­ses fil­mi­ti kee­ru­lis­te trik­ki­de­ga st­see­ne, kus ta­gaa­ja­mi­se käi­gus juh­tu­nud ava­rii ajal len­dab au­to sil­lalt vet­te.

„Need on vä­ga kee­ru­li­sed st­see­nid nii emot­sio­naal­selt kui ka fil­mit­rik­ki­de mõt­tes. Traa­gi­li­se au­toa­va­rii la­vas­ta­mi­ses osa­le­sid kas­ka­döö­rid,“ sõ­nas sar­ja peap­ro­dut­sent Tea Ko­ro­li­ja.

Ta sel­gi­tas, et Ees­ti oli te­ge­vus­pai­ga­na st­se­naa­riu­mis­se sis­se kir­ju­ta­tud ning se­riaa­li toot­ja­te kin­del soov oli, et kaa­sa löök­sid ka Ees­ti näit­le­jad ning toot­mis­mees­kon­na liik­med. Vet­las toi­mu­nud võ­te­tel osa­le­sid näit­le­ja­te­na Gert Raud­sepp ja Hend­rik Toom­pe­re juu­nior.

Ees­tis fil­mi­tak­se „Be­sa“ tei­se hooa­ja küm­nest see­riast kolm. Peap­ro­dut­sent mär­kis, et kui esi­me­sel hooa­jal oli „Be­sa“ Ser­bia ja sel­le lä­hi­rii­ki­de üks po­pu­laar­seim se­riaal, siis tei­se hooa­ja­ga loo­de­tak­se laie­ne­da roh­ke­ma­tes­se rii­ki­des­se: „Loo­de­ta­vas­ti saa­vad ka Ees­ti te­le­vaa­ta­jad se­riaa­li­le pea­gi kaa­sa ela­da.“

Eelmine artikkel„Kratt” pak­kus Kuu­sa­lu rah­va­le ära­tund­mi­se rõõ­mu
Järgmine artikkelSõnumitoojas 18. augustil