Van­daa­lid so­di­sid Aru­kü­la staa­dio­ni­hoo­ne uk­si, ak­naid ja sei­nu

844
See „joonistus“ Aruküla staadionimaja seinal on üks viisakamaid, mis öised vandaalid endast maha jätsid.

Kah­ju­sum­ma on vä­he­malt 4000 eu­rot.

Eelmise nädala esmaspäeva, 8. juuni hommikul Aruküla staadionihoonet sodinud vandaalid on tabatud. „Leidsime ühe neist kohalike noorte kaasabil. Ringles foto, millel oli samasuguse käekirjaga kritseldused, selle järgi hakkasime pilti kokku panema, tublid külanoored nii-öelda arreteerisid ühe süüdlase mänguväljaku juures,“ rääkis Raasiku Valla Spordi juhataja Kadri Kesküla. Tegu pole Aruküla elanikuga, aga ta on seal sage külaline. Oma teguviisi vabandas vandaal sellega, et oli väga purjus. „Nüüd oli ta väga koostööaldis, andis oma kontaktid ja lubas ka ise uurijaga ühendust võtta,“ ütles juhataja. Staadionihoone uksi ei saa Kadri Kesküla hinnangul puhtaks teisiti, kui ülevärvimisega, veekindel marker on imbunud värvi sisse. Ilmselt tuleb värvida või välja vahetada ka täissoditud seinaplaat, arvas ta.

Aru­kü­la staa­dio­nil tegutsenud van­daa­lid olid mus­ta mar­ke­ri­ga joo­nis­ta­nud staa­dio­ni­hoo­ne ka­he­le uk­se­le, aken­de ja sein­te pea­le pil­te ja kir­ju­ta­nud teks­te, mil­les pro­pa­gee­ri­vad ka­ne­pi le­ga­li­see­ri­mist, sõi­ma­vad po­lit­seid ja mus­ta­na­ha­li­si.

„Need nii­ni­me­ta­tud maa­lin­gud on teh­tud vee­kind­la mar­ke­ri­ga. Tu­leb eks­pert ko­ha­le kut­su­da, kes üt­leb, kas need on või­ma­lik üld­se ma­ha pes­ta. Mi­nul see ei õn­nes­tu­nud, kat­se­ta­sin ust pu­has­tu­sai­ne­ga puh­taks saa­da, kuid vär­vi tu­li ma­ha ai­nult pind­mi­selt ki­hilt,“ üt­les Raa­si­ku Val­la Spor­di juht Kad­ri Kesk­ü­la.

Kui so­di­mis­te tõt­tu tu­leb väl­ja va­he­ta­da staa­dio­ni­hoo­ne kaks ust, ula­tub kah­ju te­ma hin­nan­gul vä­he­malt 4000 eu­ro­ni.

Kur­ja­te­gi­jad ja nen­de te­ge­vu­se on sal­ves­ta­tud staa­dio­ni tur­va­kaa­me­ra: „Sealt on nä­ha, et te­gu oli ka­he noor­me­he­ga, nad pol­nud enam vä­ga poi­si­ke­sed, ole­tan, et üle ka­he­küm­ne. Mõ­le­mad kesk­mist kas­vu, he­le­dad juuk­sed olid pea­lae­le krun­ni kee­ra­tud, sel­jas he­le­dad ka­puut­si­ga pu­sad, ühel ja­las lü­hi­ke­sed ruu­du­li­sed pük­sid, tei­sel he­le­dad dres­si­pük­sid.“

Kad­ri Kes­kü­la ar­va­tes ei ole nad ko­ha­li­kud me­hed, sest kui­gi näod on sal­ves­tu­sel vä­ga häs­ti nä­ha, ei ol­nud need tal­le tut­ta­vad: „Ilm­selt käi­sid siin kel­le­gi juu­res pi­du pi­da­mas. Või­b-ol­la tü­di­nes pe­re­rah­vas neist ära, ajas mi­ne­ma ja nad jäid Aru­kül­la tolk­ne­ma.“

Van­daa­lid olid staa­dio­nil öö­sel kel­la ka­hest vee­rand nel­ja­ni. Ku­na staa­dio­ni vä­rav oli lu­kus, tu­lid ja lah­ku­sid üle aia ro­ni­des. Staa­dio­ni­le jät­sid nad ma­ha tüh­ja rum­mi­pu­de­li, suit­su­ko­ni­sid ja prah­ti.

„Nad olid pu­ru­pur­jus, kes teab, ehk olid pea­le al­ko­ho­li veel mi­da­gi tar­vi­ta­nud. Õn­neks staa­dio­nil mi­da­gi ot­se­selt lõ­hu­tud ja põ­le­ma pan­dud ei ole,“ rää­kis Raa­si­ku Val­la Spor­di juht.
Tal on pal­ve kõi­gi­le, kes nä­gid pü­ha­päe­va öö­sel vas­tu es­mas­päe­va Aru­kü­las kaht­la­si võõ­raid rin­gi lii­ku­mas või kuul­sid ku­sa­gil pi­du toi­mu­mas, an­da sel­lest tal­le tea­da: „Väi­ke­ses ko­has ik­ka kee­gi teab ke­da­gi, kes teab ke­da­gi, kes nä­gi mi­da­gi. Loo­dan, et kee­gi teab, kel­le kü­la­li­sed need van­daa­lid olid.“

Kad­ri Kes­kü­la usub, et ko­ha­li­ke ini­mes­te abi võib po­lit­sei ju­ha­ta­da öis­te „kunst­ni­ke“ ta­ba­mi­se­ni.