Van­daa­lid lõh­ku­sid Kuu­sa­lu val­las kolm bus­si­pa­vil­jo­ni

975
Lõ­hu­tud bus­si­pea­tus Mus­ta­met­sa kü­las Va­na-Nar­va maan­tee ää­res. Fo­to Jan­no Laen­de

Pu­rus­ta­tud on pui­dust oo­te­pa­vil­jo­nid Kol­ga­kü­las, Ka­ha­las ja Mus­ta­met­sa kü­las.

Ka­ha­la ela­nik Jan­no Laen­de pos­ti­tas Fa­ce­boo­ki pöör­du­mi­se, mil­les soo­vi­tas en­dast tea­da an­da neil, kes öö­sel vas­tu pü­ha­päe­va, 14. jaa­nua­ri lii­ku­sid kel­la 00.15 ja 2.30 va­hel lä­bi Ka­ha­la ja Mus­ta­met­sa kü­la ning rüüs­ta­sid bus­si­pa­vil­jo­ne: „Teid on mär­ga­tud ja te teost an­tak­se tea­da kor­ra­kaits­ja­te­le. Aru­saa­ma­tul põh­ju­sel ot­sus­ta­si­te oma üle­liig­set ram­mu ka­su­ta­da bus­si­pea­tus­te va­ri­ka­tus­te lõh­ku­mi­seks.“

Lõ­hu­tud on puit­pa­vil­jo­nid Kol­ga­kü­las Lu­ha bus­si­pea­tu­ses, Ka­ha­las Ka­la­mäe ja Mus­ta­met­sa kü­las.

Jan­no Laen­de kir­ju­tab, et võt­tes ise ühen­dust ja puht­sü­dam­li­ku üles­tun­nis­tu­se­ga on või­ma­lus van­daa­li­del oma ka­ris­tust ker­gen­da­da. Sa­mas te­gi ta üles­kut­se kõi­gi­le val­lae­la­ni­ke­le ja kü­la­lis­te­le, et nad an­nak­sid tea­da, kui sat­tu­sid nä­ge­ma öö­sel vas­tu pü­ha­päe­va kaht­la­si ma­si­naid ning te­ge­vu­si Mus­ta­met­sa ja Ka­ha­la kü­la va­he­li­sel teel või tee ää­res, ka Liia­pek­si-Lok­sa maan­teel Kol­ga­kü­las Lu­ha bus­si­pea­tu­se juu­res.

Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na piir­kon­na­po­lit­sei­nik Kalev Kuus­pa­lu üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tõe­poo­lest, kui lõh­ku­jad tun­nis­ta­vad teo üles ja kahju hü­vi­ta­vad, on võimalus me­net­lus lõ­pe­ta­da, si­su­li­selt pää­seb siis niiöel­da ker­ge­ma ka­ris­tu­se­ga.

„Oo­ta­me juur­de vih­jeid, kes mi­da­gi nä­gi või kuu­lis, and­ke tea­da. Kõi­ge pa­rem oleks, kui saak­si­me tea­da au­to­de numb­rid. Ku­na lõ­hu­tud on suh­te­li­selt suur­te va­he­maa­de ta­gant, on sel­ge, et van­daa­lid pi­did lii­ku­ma au­to­de­ga,“ sõ­nas piir­kon­na­po­lit­sei­nik.

Rüüs­ta­tud pus­si­pa­vil­jo­nid ehi­tas Kuu­sa­lu vald küm­me­kond aas­tat ta­ga­si. Val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks rää­kis, et es­mas­päe­val vaa­tas kõik lõ­hu­tud bus­si­pea­tu­sed üle ning tei­si­päe­val ha­ka­ti neid koos val­la töö­mees­te­ga kor­da te­ge­ma.

„Ole­me neid pui­dust pa­vil­jo­ne ka va­rem re­mon­ti­nud, kui mõ­ni laud on lah­ti löö­dud, aga nii ula­tus­lik­ku lam­mu­ta­mist po­le va­rem ol­nud. Uue­mad bus­sioo­te­pa­vil­jo­nid on rauast ja klaa­sist, ka neid on lõ­hu­tud, ena­mas­ti on pu­rus­ta­tud klaas ja ole­me pan­nud uue klaa­si,“ lau­sus ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juht.
Ta mär­kis, et vii­ma­sel poo­l­aas­tal lõh­ku­mi­si se­ni pol­nud: „Ole­me tä­he­le pan­nud, kui kii­res­ti kor­da te­ha, siis see ai­tab, bus­si­pa­vil­jo­nid sei­sa­vad kauem kor­ras. Re­mon­di­me ka nüüd lõ­hu­tud bus­sioo­te­pa­vil­jo­nid nii rut­tu, kui on või­ma­lik. Loo­de­ta­vas­ti lei­tak­se süüd­la­sed ja saa­me nõu­da hü­vi­ta­mist.“

Eelmine artikkelAru­kü­la ühis­vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võrk val­mib järg­mi­se aas­ta lõ­pus
Järgmine artikkelToe­tus Kuu­sa­lu val­la osa­de­le ko­gu­kon­na- ja spor­dip­ro­jek­ti­de­le