Val­mis­toi­du ko­ju­tel­li­mi­se või­ma­lu­sed Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las

1615
Cap­ri Pit­sa­koh­vi­ku pe­re­nai­ne KAI­DI JA­COBS alus­ta pit­sa­de ko­ju­toi­me­ta­mi­se­ga üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel.

Pit­sa­sid saab nüüd ko­ju tel­li­da Cap­ri Pit­sa­koh­vi­kust ning sup­pe-praa­de Kes­Kus koh­vi­kust Kuu­sa­lus ja Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­ku­se söö­gi­ko­hast Aeg­vii­du kül­je all.

Erio­lu­kord on olu­li­selt vä­hen­da­nud se­nis­te söö­gi­koh­ta­de kü­las­ta­ja­te ar­vu. Sa­mas on ini­me­si, kes kas ei jõua või ei saa ise lõu­na- või õh­tu­söö­ki val­mis­ta­da ning tel­lik­sid soo­ja toi­du ko­ju.

Toi­me­tus uu­ris, kui pal­jud Ida-Har­ju söö­gi­koh­ta­dest on ha­ka­nud või­mal­da­ma oma köö­gis val­mis­ta­tud toi­du kaa­saost­mist või käi­vi­ta­nud toi­du ko­ha­le­vii­mi­se.

Cap­ri Pit­sa­koh­vik ja Kuu­sa­lu Söö­gi­tu­ba
Kui Cap­ri Pit­sa­koh­vik kuus aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lus uk­sed avas, pa­ku­ti ko­he või­ma­lust tel­li­da pit­sat ko­ha­peal söö­mi­seks, aga ka kaa­sa ost­mi­seks. Tel­li­mu­se sai esi­ta­da ko­ha­le tul­les või te­le­fo­ni teel.

Prae­gu­ses erio­lu­kor­ras ei ole pit­sa­koh­vi­ku oma­ni­ku ja pe­re­nai­se Kai­di Ja­cob­si sõ­nul ko­ha­peal või­ma­lik pit­sat süüa, küll aga saab pit­sa­sid tel­li­da ja tul­la nei­le jä­re­le. Ini­me­sed on tead­li­kud, kui sa­tu­tak­se tel­li­must ko­ju vii­ma sa­mal ajal, siis üks­tei­se­le lii­ga lä­he­da­le ei min­da, oo­da­tak­se kau­ge­mal. Ka on vii­ma­sel ajal ha­ka­tud hoo­le­ga kä­si pe­se­ma ja de­sin­fit­see­ri­ma, kui­gi see või­ma­lus oli pit­sa­koh­vi­kus ju­ba en­ne erio­lu­kor­ra väl­ja­kuu­lu­ta­mist.

Ku­na nüüd on roh­kem neid, kes ei ta­ha ko­dust väl­ja tul­la, kuid pit­sat soo­vik­sid, alus­tas Kai­di Ja­cobs märt­si vii­ma­sest lau­päe­vast pit­sa­de ko­ju­vii­mi­se­ga, rek­laa­mi­nud on se­da või­ma­lust Fce­boo­kis. Töö­ta­jaid on et­te­võt­tes viis, kõi­gi­le peab tööd ja­gu­ma.

„Ole­me pan­nud pit­sa­sid aia või uk­se ta­ha, ole­neb, kui­das tel­li­tak­se. Sõi­da­me Kuu­sa­lust ku­ni 15 ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le, aga ole­me ka Nee­me­le vii­nud, kuid siis on ko­ha­le­toi­me­ta­mi­ne kal­lim,“ rää­kis ta.

Cap­ri pit­sa­koh­vi­kus saab töö­päe­va­del ka sup­pi ja praa­di, mi­da val­mis­tab Kuu­sa­lu Söö­gi­tu­ba. Lõu­na­ta­ja­te­le on eral­di ruum, is­tu­tak­se üks­tei­sest ee­mal. Ka on või­ma­lik sup­pi ja praa­di ko­ju kaa­sa os­ta.

Kuu­sa­lu Söö­gi­toa pe­re­nai­ne Lii­na Vee­leid üt­les, et ini­me­sed suh­tu­vad ko­roo­na­vii­ru­ses­se vä­ga tõ­si­selt, pal­jud on jää­nud ko­du­kon­to­ri­tes­se: „Li­gi poo­led me fir­ma töö­ta­ja­test on puh­ku­sel, prae­gu on see või­ma­lus. Ku­li­naa­ria ja kon­diit­ri­too­de­te val­mis­ta­mist ole­me jät­ka­nud, neid os­te­tak­se, kuid mah­tu­des on suur lan­gus. En­di­selt val­mis­ta­me lõu­na­söö­ki ko­ha­li­ke­le et­te­võ­te­te­le, kes on meie vä­ga kauaaeg­sed klien­did. Kui va­rem vii­si­me toi­du ter­mos­tes ja ko­ha­peal ser­vee­ri­ti, siis nüüd on kõik ports­jo­nid pa­ken­da­tud, et ta­ga­da ohu­tus. Meil on tööd tul­nud juur­de pal­ju roh­kem sel­le ni­mel, et hoi­da toit ohu­tu. Kõi­ge täht­sam on, et sel­le ras­ke aja üle elak­si­me, meie hoia­me oma klien­te ja ne­mad hoia­vad meid,“ lau­sus Söö­gi­toa pe­re­nai­ne.

Ca­te­rin­gi tee­nus on Kuu­sa­lu Söö­gi­toal prae­gu täie­li­kult ära jää­nud, töö­ta­ja­tel on lau­päe­vad ja pü­ha­päe­vad va­bad. Küll aga on bro­nee­rin­guid su­vis­teks pi­du­deks.

Koh­vik Kes­Kus Kuu­sa­lus
Märt­si al­gu­ses hak­kas klien­ti­de­le soo­ja ja kül­ma toi­tu ko­ju vii­ma ka Kuu­sa­lus te­gut­sev koh­vik Kes­Kus. Koh­vi­ku oma­nik ja pe­re­nai­ne Ali­ce Pa­ju üt­les, et söö­jaid on 15 prot­sen­di võr­ra vä­hem, sel­le kom­pen­see­rib söö­gi ko­ju­ve­du.

„Meil on koh­vi­kus kä­te de­sin­fit­see­ri­mi­se või­ma­lus ja pii­sa­valt ruu­mi, et söö­jad saak­sid is­tu­da suu­re­ma va­he­maa­ga. Hü­giee­ni pi­da­mi­se ole­me vii­nud kõr­gen­da­tud ta­se­me­le, töö­ta­me kin­nas­tes ja le­ti et­te on meis­ter­da­tud ki­le, et väl­ti­da ot­se­kon­tak­ti. Ko­ju­vii­mi­sel on kaa­sas mak­se­ter­mi­nal, su­la­ra­ha­ga ei pea ta­su­ma. Toit on ter­mos­kas­ti­des, kaa­sas on de­so­va­hen­did. Ca­te­rin­gi tee­nust me erio­lu­kor­ra ajal ei tee,“ rää­kis ta.

Keh­ra grill­res­to­ran Fi­zu­li
Keh­ra kes­ku­ses asuv grill­res­to­ran vä­hen­das erio­lu­kor­ra tõt­tu lah­tio­le­kuae­ga­sid ning klien­ti­del soo­vi­ta­tak­se toit kaa­sa os­ta. Vii­ma­sel ajal pa­ne­me eri­list rõh­ku oma köö­gi de­sin­fit­see­ri­mi­se­le ja pu­has­ta­mi­se­le, kuid prae­gu­sel ajal po­le üks­ki abi­nõu liiast, põh­jen­da­tak­se Fi­zu­li Fa­ce­boo­ki-le­hel. Ala­tes 21. märt­sist viiak­se soo­vi­jai­le Keh­ras ja lä­hi­kü­la­des toit ka ko­ju. Me­nüü on lei­tav sot­siaal­mee­diast.

„Klien­ti­de arv on võr­rel­des va­ra­se­ma­ga kind­las­ti vä­he­ne­nud, kui­gi mit­te nii pal­ju, kui kart­si­me,“ üt­les Fi­zu­li ju­ha­ta­ja ja pea­kokk Sa­mir Mu­ra­dov.

Ta li­sas, et 90 prot­sen­ti klien­te käib ko­ha­peal ja tel­lib toi­du kaa­sa: „Ko­ha­peal söö­vad pea­mi­selt need, kes ei ela Keh­ras, ko­ha­li­kud os­ta­vad pi­gem kaa­sa. Asu­me kaup­lus­te juu­res, ini­me­sed tel­li­vad meilt toi­du, käi­vad va­he­peal poes ning siis tu­le­vad söö­gi­le jä­re­le.“

Toi­du ko­ju­vii­mi­se tee­nust on Fi­zu­lilt esi­me­se paa­ri nä­da­la jook­sul tel­li­tud kesk­mi­selt ne­li kor­da päe­vas, tel­li­jad on pea­mi­selt noo­red las­te­ga pe­red Keh­rast. Tel­li­mus täi­de­tak­se um­bes poo­le tun­ni jook­sul, toit viiak­se tel­li­ja­le ter­mos­nõu­des. Res­to­ra­ni ju­ha­ta­ja sõ­nas, et ko­ju­veo­tee­nust on plaan pak­ku­da ka pä­rast erio­lu­kor­ra lõp­pe­mist.

Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­kus
Pii­be maan­tee ää­res asuv Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­kus, mil­le söö­gi­ma­jas sai va­rem vaid ko­ha­peal süüa, viib prae­gu tel­li­jai­le Aeg­vii­dus, Pil­la­pa­lus ja Jä­ne­dal toi­du ko­ju.

Kes­ku­se ju­ha­ta­ja Ma­ri­lin Peh­ka rää­kis, et os­te­ti ter­mo­kas­tid ja ühe­kord­sed nõud ning toi­du ko­ju­vii­mi­sel on kes­ken­du­tud lõu­na­söö­gi pak­ku­mi­se­le: „Mõt­le­si­me eel­kõi­ge pe­re­de­le. Lõu­na jõuab sa­ge­li kät­te oo­ta­ma­tult ning ala­ti ei jõua ko­du­kon­to­ris töö­tav lap­se­va­nem-õpe­ta­ja ol­la veel ka kokk. Nüüd on meil ju­ba pü­sik­lien­did, kes toi­tu ko­ju tel­li­vad, kuid need po­le mit­te pe­red na­gu ole­ta­si­me, vaid pi­gem va­ne­mad ini­me­sed. Tel­li­vad kaks kor­da nä­da­las, meie päe­va­praest ja poo­lest liit­rist su­pist jät­kub nei­le ka­heks päe­vaks.“

Ma­ri­lin Peh­ka sõ­nul on toi­du ko­ju­ve­du aju­ti­ne, ees­märk on prae­gu­ne olu­kord üle ela­da.
Mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se söö­gi­toast on või­ma­lik toi­tu ka et­te tel­li­da. Ko­ha­peal saab süüa õues ter­ras­sil või os­ta kaa­sa. Kaa­sa os­ta­vad pea­mi­selt disc­gol­fi­män­gi­jad, jooks­jad või mat­ka­ma tul­nud pe­red. Ka nei­le, kes söö­vad ko­ha­peal, ser­vee­ri­tak­se toit ühe­kord­se­tes ter­mos­nõu­des.

Kus veel toi­tu kaa­sa müüak­se?
Aeg­vii­du res­to­ran va­na Wak­sal müüb erio­lu­kor­ra tõt­tu toi­tu esial­gu vaid kaa­sa, ko­du­kan­di ea­ka­te­le on oma­nik Pi­ret Pur­cell ise ka toi­du uk­se ta­ha vii­nud: „Üle-eel­mi­sel nä­da­lal tee­nin­da­si­me kol­me päe­va­ga kok­ku 150 klien­ti, pea­mi­selt ko­ha­li­kud ela­ni­kud, kuid ka Keh­ra, Ta­pa ja Tal­lin­na ini­me­sed. Kui te­kib nõud­lus, hak­ka­me ilm­selt toi­tu siin piir­kon­nas ka ko­ju vii­ma.“

Keh­ra spor­di­pu­bi Soh­vik on ar­gi­päe­vi­ti mõ­ned tun­nid ava­tud, kü­las­ta­jail pa­lu­tak­se jär­gi­da 2+2 reeg­lit ning või­ma­lu­sel toit et­te tel­li­da ja kaa­sa os­ta. Jaak Kuu­se et­te­võt­te ju­ha­tu­sest põh­jen­das, et koh­vi­kut hoi­tak­se lah­ti lu­gu­pi­da­mi­sest pü­sik­lien­ti­de vas­tu, kes töö­ta­vad ko­ha­li­kes et­te­võ­te­tes-asu­tus­tes ja käi­vad Soh­vi­kus lõu­na­ta­mas. Toit, mis kaa­sa müüak­se, pa­ki­tak­se ter­mo­kar­pi­des­se, ko­ju­ve­du Soh­vik ei tee ega plaa­ni te­ge­ma ha­ka­ta.

Keh­ra jaa­ma­koh­vik Rong, mis on prae­gu ava­tud kol­mel päe­val nä­da­las, on sa­mu­ti kes­ken­du­nud toi­du kaa­sa müü­mi­se­le. Oma­nik Jan­no Vald­mann: „Käi­ve on vä­he­malt kol­man­di­ku võr­ra lan­ge­nud, kuid rah­vast ik­ka käib. Ilm­selt saab nä­da­la sees söö­dud ko­du­sest toi­dust isu täis, siis tul­lak­se meilt ost­ma. Võib et­te he­lis­ta­da ja tel­li­da, või ko­ha­peal tel­li­da ja va­he­peal poes käia.“

Aru­kü­las Kryl­vi koh­vi­kus on või­ma­lik en­di­selt ko­ha­peal süüa ja tel­li­mi­sel ka kaa­sa os­ta. Oma­nik Ivar Vil­berg kin­ni­tas, et söö­gi­saa­list on too­le vä­he­maks võe­tud, jär­gi­tak­se 2+2 reeg­lit: „Prae­gu me toi­du ko­du­ve­du veel ei tee, aga kui ka Har­ju­maal peaks olu­kord mi­ne­ma kee­ru­li­se­maks ja meil ko­ha­peal­ne müük lõp­pe­ma, siis või­bol­la hak­ka­me lä­hia­jal te­ge­ma.“

Nä­da­la­lõp­pu­del on Aru­kü­las ava­tud ka „Kolm Juus­tu“, kust on või­ma­lik et­te­tel­li­tud pit­sa kaa­sa os­ta.

Eelmine artikkelKulupõleng Loksal
Järgmine artikkelToidu kojusaamisest kriisi ajal