Val­la­va­lit­sus soo­vib Aeg­vii­du las­teaia ja koo­li lii­ta

348
Aegviidu kool

Möö­du­nud nä­da­lal kii­tis Ani­ja val­la­va­lit­sus heaks ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ju­hi Tii­na Si­le­mi koos­ta­tud ka­va Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaia ja Aeg­vii­du koo­li ühen­da­mi­sest las­teaed-põ­hi­koo­liks ning ot­sus­tas esi­ta­da sel­le­ko­ha­se eel­nõu val­la­vo­li­ko­gu­le.

Tii­na Si­lem sel­gi­tas, et val­las on pal­ju väi­ke­seid asu­tu­si, mil­le eral­di toi­mi­mi­ne po­le tõ­hus. See­tõt­tu koos­tas ta plaa­ni lii­ta esi­me­se­na Aeg­vii­du rah­va­ma­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se­ga, see­jä­rel Aeg­vii­du las­teaed Aeg­vii­du koo­li­ga ja luua Aeg­vii­tu val­la noor­te­kes­ku­se fi­liaal.

„Muu­da­tu­sed ai­ta­vad ta­ga­da ma­jan­dus­lik­ku ja juh­ti­mi­se tõ­hu­sust ning pak­ku­da las­te­le pa­re­mat ha­ri­dus­tee­nust ala­tes alus­ha­ri­du­sest ku­ni põ­hi­koo­li lõ­pu­ni,“ põh­jen­das ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht.

Val­la­va­lit­su­se esin­da­jad on tut­vu­nud las­teaed-põ­hi­koo­li­de­ga Peet­ris, La­ge­dil ja Raa­si­kul.

„Ees­tis on 118 las­teaed-põ­hi­koo­li, see on häs­ti toi­miv mu­del. Aeg­vii­dus on koo­li ja las­teaia va­he 600 meet­rit, asu­tu­sed on vä­ga väi­ke­sed. Ha­ri­dus­mi­nis­tee­riu­mi hin­nan­gul peaks op­ti­maal­ses ha­ri­du­sa­su­tu­ses ühe di­rek­to­ri juh­ti­mi­se all ole­ma vä­he­malt 300 last, Aeg­vii­dus oleks ka pä­rast ühen­da­mist vaid 130,“ rää­kis Tii­na Si­lem.

Ta li­sas, ku­na Aeg­vii­du on Keh­rast ja Ala­ve­rest kau­gel, ei ole ka Aeg­vii­du las­teaia ja koo­li seal­se­te asu­tus­te­ga ühen­da­mi­ne töö­kor­ral­dus­li­kult mõist­lik.

Eel­mi­sel nä­da­lal tut­vus­ta­ti liit­misp­laa­ni Aeg­vii­du koo­li ja las­teaia per­so­na­li­le ning hoo­le­ko­gu­de­le, lap­se­va­ne­ma­te­le saa­de­ti kü­si­mus­tik, toi­mus koh­tu­mi­ne koo­li õpi­la­se­sin­du­se­ga. 1. veeb­rua­ril on koo­s­olek, ku­hu on kut­su­tud lap­se­va­ne­mad ja hoo­le­ko­gu­de liik­med.

„Veeb­rua­ris ta­ha­me ka­va tut­vus­ta­da vo­li­ko­gu­le. Kui Aeg­vii­dus liit­mist toe­ta­tak­se, po­le vä­lis­ta­tud, et vo­li­ko­gu teeb ot­su­se ju­ba veeb­rua­ris. Kui sel­gub, et on vas­tu­seis, võ­ta­me ae­ga, sel­gi­ta­me veel. Et asu­tu­sed sü­gi­sest lii­ta, tu­leb ot­sus te­ha hil­je­malt märt­sis. Siis on ka­vas kuu­lu­ta­da väl­ja ava­tud kon­kurss las­teaed-põ­hi­koo­li di­rek­to­ri ko­ha­le. Ka mõ­le­ma prae­gu­se asu­tu­se ju­hil on või­ma­lus kan­di­dee­ri­da,“ sõ­nas Tii­na Si­lem.

Aeg­vii­du las­teaia di­rek­tor on ala­tes ree­dest seo­ses val­la­va­lit­su­se­le lae­ku­nud kae­bu­se­ga aju­ti­selt töölt kõr­val­da­tud ku­ni kae­bu­ses too­dud väi­de­te õig­su­se sel­gi­ta­mi­se­ni. Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht ei soo­vi­nud veel kom­men­tee­ri­da, kas kae­bus on seo­tud Aeg­vii­du koo­li ja las­teaia ühen­da­mi­se ka­va­ga.

Eelmine artikkelAni­ja val­la au­ko­da­ni­k AGO PÄR­NA­MÄE
Järgmine artikkelAND­REAS IDA­VAIN aasta pa­ri­maks noor­kot­kas