Val­la val­gu­se­kon­kur­si au­hin­nad Aru­kül­la, Pi­ka­ver­re ja Raa­si­ku­le

121
Kon­kur­sil „Val­gus kõn­nib Raa­si­ku val­las“ hin­na­ti teist aas­tat kau­ni­maks val­gus­kau­nis­tu­sed Aru­kü­la põ­hi­koo­li aken­del.

Det­semb­ri al­gu­sest ku­ni jõu­lu­de­ni kes­tis Raa­si­ku val­las teist kor­da toi­mu­nud kon­kurss „Val­gus kõn­nib Raa­si­ku val­las“, mil­le­ga val­la­va­lit­sus kut­sus kõi­ki üles kau­nis­ta­ma oma ko­du või asu­tu­se ak­nad või hoo­vid val­gus­kau­nis­tus­te­ga, mis took­sid ka pi­me­dal val­gust ning tal­ve­tun­net. Osa­le­mi­seks tu­li te­ha kau­nis­tus­test fo­to ja pos­ti­ta­da kon­kur­si Fa­ce­boo­ki-le­he­le või saa­ta val­la­va­lit­su­se­le, kes li­sas need sot­siaal­mee­dias­se.

Ka tä­na­vu lu­ba­ti rah­va­hää­le­tu­sel enim meel­di­mi­si ko­gu­nud pil­ti­de eest au­hin­naks aian­dus­kes­ku­se kin­ke­kaar­te. Eel­mi­sel aas­tal oli pos­ti­ta­jaid 22, sel kor­ral jäi osa­võtt ta­ga­si­hoid­li­kuks, fo­to­sid ja vi­deoid esi­ta­ti hin­da­mi­seks kol­mest ko­hast. Kõi­ge roh­kem meel­di­mi­si ko­gus taas Aru­kü­la põ­hi­kool. Fo­tod ja vi­deod koo­li­ma­ja ka­he kol­me­kord­se tii­va kau­nis­ta­tud aken­dest mär­ki­sid meel­di­vaks roh­kem kui 60 ini­mest. Val­la­va­lit­sus pre­mee­rib koo­li aian­dus­kes­ku­se Hor­tes 50 eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls rää­kis, et tä­na­vu kau­nis­ta­ti koo­li­ma­ja tu­le­de­ga, mis möö­du­nud aas­tal esi­me­se kon­kur­si jaoks os­te­ti-ko­gu­ti: „Esi­me­ne mõ­te oli koo­li­ma­ja suu­re­ma­le osa­le te­ha põh­ja­põd­rad, juht­põ­der Ru­dolf ja saan kin­ki­de­ga. Esi­me­se­le kor­ru­se­le sai teh­tud kuu­se­mets, ka kuus­ke­de pui­dust raa­mid olid eel­mi­sest aas­tast ole­mas, need te­gi õpe­ta­ja Aron Lips. Kol­man­da­le kor­ru­se­le ku­jun­da­si­me tä­hed. Ku­na tu­le­sid jäi üle, te­gi­me algk­las­sio­sa tei­se kor­ru­se aken­de­le küün­lad, esi­me­se kor­ru­se ak­nad te­gi­me val­ge­te tu­le­de­ga, just­kui oleks see lu­mi ning kol­man­da kor­ru­se ak­nad olid na­gu tae­vas, si­ni­se val­gu­se­ga.“

Aken­de kau­nis­ta­mi­sel olid abiks õpe­ta­jad ja koo­li­töö­ta­jad Rii­na Ein­loo, An­ne­li Rau­kas, Lee­na Möls, Mar­jan­ne Mänd­mets-Tu­vi­ke­ne, Ka­rin Aan­ja, Kris­ta Tuu­ling, Ivi­ka Je­gis ja Ri­ta Sepp.

„Te­gi­me pä­rast tun­de ja nä­da­la­va­he­tu­sel, kok­ku ku­lus um­bes 6 tun­di. Vor­mi­si­me val­gus­ket­ti­dest ku­jun­did ja pa­ni­me tei­bi­ga aken­de­le. Suu­red põd­rad on prin­di­tud mus­ta­le pa­be­ri­le,“ sõ­nas Ma­ri Möls.

Aian­dus­kes­ku­se kin­ke­kaar­did saa­vad ka tei­sed osa­le­jad: Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool ning Raa­si­ku Tee­meist­ri tä­nav 3 kor­te­riü­his­tu. Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool pos­ti­tas Fa­ce­boo­ki­le­he­le „Val­gus kõn­nib Raa­si­ku val­las“ fo­tod-vi­deod 12. det­semb­ri ad­ven­diõh­tust, kui Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­gis pan­di põ­le­ma 1000 küü­nalt. Li­saks ela­va­le tu­le­le olid par­gi­puud, pursk­kaev, õp­pe­pa­vil­jon ja vä­li­köök kau­nis­ta­tud elekt­ri­küü­nal­de­ga val­gus­ket­ti­de­ga.

Eel­mi­sel aas­tal sa­mu­ti võit­ja­te hul­gas ol­nud Tee­meist­ri tä­na­va kor­te­riü­his­tu saa­tis tä­na­vu kon­kur­si­le fo­to val­gus­ket­ti­de­ga ehi­tud las­tea­last ma­ja hoo­vis. Ma­jae­la­nik Ma­rian­ne Põld üt­les, et jõu­lu­kau­nis­tu­sed os­te­ti 2020. aas­tal, kui ma­ja juu­res oli val­mi­nud aja­veet­mi­se koht: „Jõu­luaeg­sed kau­nis­tu­sed oli jätk sel­le ala ku­jun­da­mi­sel. Meie tä­nav on val­gus­ta­ma­ta ning see val­gus ai­tab pi­me­dal ajal li­saks ilu­le ka tur­va­tun­net te­ki­ta­da. Esi­me­sel aas­tal ke­ri­sid ela­ni­kud val­gus­ket­te pea­mi­selt puu­de üm­ber, sel kor­ral pan­di need just­kui lai­ne­te­na roh­ke­ma­te­le puu­de­le. Eel­mi­sel aas­tal ost­si­me au­hin­na eest Fis­kar­si suu­re re­ha, mis oli nii ke­va­del kui sü­gi­sel ak­tiiv­selt ka­su­tu­ses. Sel aas­tal oli meie kor­te­riü­his­tu elekt­riar­ve kau­nis­tus­te tõt­tu poo­le suu­rem.“

Val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja kii­tis kõi­ki osa­le­nuid ning sõ­nas, et kui­gi neid oli sel kor­ral vä­he, olid tei­nud vä­ga vah­vaid val­gus­kau­nis­tu­si ning val­gust ja val­gus­teid ei ol­nud val­las vä­hem kui eel­mi­sel aas­tal: „Pi­gem võis liht­salt me üles­kut­se jää­da ka­he sil­ma va­he­le, oleks tul­nud se­da roh­kem rek­laa­mi­da.“

Ta ütles, et mõ­ned val­gus­ke­tid ja jõu­lu­kau­nis­tu­sed or­ga­ni­see­ris val­la­va­lit­sus ning sel­le eest saa­di pal­ju kii­du­sõ­nu.

Ma­ri Möls mär­kis sa­mu­ti, et kau­neid val­gus­teid oli kõik­jal küll, ta tõi näi­teks Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­ki ning val­gus­ket­te Aru­kü­las Jaa­ma tä­na­val ning val­gus­pal­le Aru­kü­la mõi­sa­hoo­vis: „Ak­nast nä­gin, kui­das au­tod jäid meie koo­li­ma­ja juu­res seis­ma, et ak­naid vaa­da­ta või te­gid ja­lu­ta­jad koo­li­ma­ja juu­res pau­si.“

Ma­rian­ne Põld kii­tis Raa­si­ku­le püs­ti­ta­tud „kin­gi­pak­ki“ ning kau­nis­tu­si kaup­lu­se juu­res: „Meie tä­na­val olid ka era­ma­jad tu­le­de­sä­ras. Pi­ka­ve­re võim­sad tu­led paist­sid kau­ge­le.“

Eelmine artikkelIda-Har­ju suu­sa­ra­jad
Järgmine artikkelRaa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta 2022