Valimistel olid edukamad RIIVO NOOR, GARINA TOOMINGAS, MARTI HÄÄL ja IGOR IGNAHHIN

and
653
Vasakult: IGOR IGNAHHIN Loksa valimisliidust Siin Me Elame – 71 häält, RIIVO NOOR valimisliidust Anija Ühendus – 314 häält, GARINA TOOMINGAS Raasiku valla üksikkandidaat – 206 häält, MARTI HÄÄL valimisliidust Üks Kuusalu Vald – 198 häält.

Ani­ja val­las ko­gus va­li­ja­telt kõi­ge suu­re­ma hääl­te­saa­gi ja sai isi­ku­man­daa­di val­la­va­nem Rii­vo Noor va­li­mis­lii­dust Ani­ja Ühen­dus. Te­da toe­ta­sid 314 va­li­jat, ne­li aas­tat ta­ga­si hää­le­ta­sid te­ma poolt 208 va­li­jat. En­ne 2017. aas­ta va­li­mi­si, mis olid esi­me­sed Ani­ja ja Aeg­vii­du ühi­ne­mi­se jä­rel moo­dus­ta­tud Ani­ja val­las, oli Rii­vo Noor Aeg­vii­du val­la­va­nem. Pärast 2017. aas­ta va­li­mis­i sai te­mast Ani­ja abi­val­la­va­nem ning 2019. aas­ta ke­va­del val­la­va­nem.

Ta lau­sus, et saa­dud hääl­te arv on ül­la­tav: „Ar­va­sin, et on hea, kui mi­nu va­li­jaid on sa­ma pal­ju, kui oli eel­mis­tel va­li­mis­tel. Too­kord saa­dud 208 toe­tus­häält tu­lid enamasti Aeg­vii­dust, Keh­ra ini­me­sed mind ei tund­nud. Nüüd sain ka Keh­ra piir­kon­nast pä­ris pal­ju hää­li, see on vä­ga po­si­tiiv­ne ül­la­tus ja suur tun­nus­tus, et ka siin­sed ini­me­sed on mind hakanud usal­da­ma ja toe­ta­vad. See on mees­kon­na­töö. Nii et mul­le an­tud hää­led on tun­nus­tus ko­gu val­la­va­lit­su­se töö­le.“

Raa­si­ku val­las ko­gus kõi­ge roh­kem hää­li ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas, ke­da toe­tasid 206 va­li­jat, mis an­dis isi­ku­man­daa­di. Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht oli ük­sik­kan­di­daat ka 2017. aas­tal, siis hää­le­ta­sid te­ma poolt 258 ini­mest. Ta rää­kis, et kui nel­ja aas­ta eest esi­mest kor­da ük­sik­kan­di­daa­di­na vo­li­kok­ku kan­di­dee­ris, ei osa­nud nii suurt toe­ta­jas­kon­da us­ku­da: „Ar­va­sin, et sel kor­ral saan vä­hem hää­li, sest ni­me­kir­ja­des oli pal­ju uu­si kan­di­dee­ri­jaid, kes te­gid tu­ge­vat kam­paa­niat, mi­na püüd­sin oma mõt­teid ja ideid peamiselt vaid luu­le­ri­da­de­ga väl­jen­da­da. Kui nä­gin va­li­mis­tel saa­dud hääl­te ar­vu ja et olen Raa­si­ku val­las sel­le­ga kõi­ge esi­me­ne, hak­ka­sid pi­sa­rad jooks­ma. Nä­da­la­va­he­tu­sel sain kir­ja võõ­ralt me­helt, kes üt­les, et on ela­nud Aru­kü­las aas­ta ja sel­le aja jook­sul kü­las­ta­nud kõi­ge roh­kem kul­tuu­ri­ma­ja. Ta kir­ju­tas, et an­dis va­li­mis­tel oma hää­le mul­le, sest hin­dab vä­ga mu tööd.“

Kuu­sa­lu val­las oli kõi­ge po­pu­laar­sem kan­di­daat Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Te­da ee­lis­ta­sid 198 va­li­jat ja sai va­li­mis­lii­du esi­numb­ri­na vo­li­ko­gus­se isi­ku­man­daa­di.

Mar­ti Hääl tu­li Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­kas­se ne­li aas­tat ta­ga­si, oli va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald kaa­sa­su­ta­ja ja esi­num­ber. Too­na ko­gus va­li­ja­telt 123 häält.

Ta kom­men­tee­ris, et isik­lik toe­tus on rõõ­mus­tav, tei­selt poolt teeb aland­li­kuks: „Ala­ti on po­si­tiiv­ne, kui su te­ge­mi­si mär­ga­tak­se ja sind toe­ta­tak­se. Olen vä­ga tä­nu­lik, aga ma ei täht­sus­taks isik­lik­ku tu­le­must üle. See tu­le­mus näi­tab va­li­ja hin­nan­gut ko­gu me va­li­mis­lii­du­le. An­nab küll isik­lik­ku po­lii­ti­list ka­pi­ta­li, aga pa­neb ka õl­ga­de­le vas­tu­tu­se, kui­das lä­heb elu Kuu­sa­lu val­las eda­si.“

Lok­sal ko­gus kõi­ge roh­kem hää­li Igor Ig­nah­hin – 71. Ta on staažikas ko­ha­lik po­lii­tik ja aas­taid ol­nud lin­na­vo­li­ko­gu lii­ge. Vii­ma­ti kan­di­dee­ris Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jas 2009. aas­tal, kuid ni­me­ki­ri jäi siis vo­li­ko­gust väl­ja ning Igor Ig­nah­hin taan­dus ko­ha­li­kust po­lii­ti­kast. Nüüd asu­tas ta va­li­mis­lii­du Siin Me Ela­me, mil­le tu­le­mus on tähelepanu­väär­ne – ka­hek­sa kan­di­daa­di­ga ni­me­ki­ri sai lin­na­vo­li­ko­gus­se kuus koh­ta.

Igor Ig­nah­hin: „Sai­me spon­taan­selt ühe selts­kon­na­ga kok­ku ja aru­ta­si­me, et Lok­sa on kui sum­bu­nud kon­na­tiik ning peaks mi­da­gi et­te võt­ma. Mei­le an­tud hää­led näi­ta­vad, et pal­jud Lok­sa ela­ni­kud soo­vi­vad muu­tu­si.“

Ani­ja val­las kan­di­dee­ri­sid üks va­li­mis­liit, 4 era­kon­da ja ük­sik­kan­di­daat, ne­li aas­tat ta­ga­si kan­di­dee­ri­sid 1 va­li­mis­liit ja 3 era­kon­da. 19liik­me­lis­se vo­li­ko­gus­se sai va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus 8 koh­ta (se­ni oli va­li­mis­lii­dul Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus 11 koh­ta), Ees­ti Kes­ke­ra­kond 4 koh­ta se­ni­se 5 ase­mel, Ees­ti Re­for­mie­ra­kond 4 koh­ta, se­ni oli 3, ning es­ma­kord­selt kan­di­dee­ri­nud Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­va­era­kond (EKRE) 3 koh­ta. Era­kon­na Isa­maa esin­da­ja vo­li­kok­ku ei pää­se­nud.

Kuu­sa­lu val­las kan­di­dee­ri­sid kuus va­li­mis­ni­me­kir­ja, na­gu oli ka ne­li aas­tat ta­ga­si eel­mis­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel. Uue va­li­mis­lii­du­na osa­les see­kord Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu, enam ei osa­le­nud Are­nev Kuu­sa­lu Vald. Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du sai Kuu­sa­lu val­la 19liik­me­lis­se vo­li­ko­gus­se taas 8 koh­ta, va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald 6 koh­ta (se­ni oli 5 koh­ta), EK­RE 2 koh­ta ning Ees­ti Kes­ke­ra­kond 1 ko­ha, Ees­ti Re­for­mie­ra­kond 1 ko­ha ja va­li­mis­liit Et­te­võt­lik Lok­sa 1 ko­ha.

Raa­si­ku val­la­vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­sid eel­mi­sel kor­ral 3 va­li­mis­lii­tu ning Isamaa ja Res Publica Liit, sel kor­ral 2 va­li­mis­lii­tu ja 2 era­kon­da. 17liik­me­li­ses vo­li­ko­gus sai va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald 7 koh­ta (se­ni oli 8), Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit sa­mu­ti 7 (sa­ma pal­ju oli eel­mi­ses vo­li­ko­gus lii­dul Ko­du­ko­ha Eest) ning esi­mest kor­da kan­di­dee­ri­nud EK­RE 2 koh­ta. Vo­li­kok­ku va­li­ti ka ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas. Kes­ke­ra­kon­na esin­da­ja vo­li­kok­ku ei pää­se­nud, va­li­mis­liit Ühes­koos Eda­si enam ei osa­le­nud.

Lok­sa lin­nas kan­di­dee­ri­sid eel­mis­tel va­li­mis­tel Ees­ti Kes­ke­ra­kond ning Era­kond Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit, mil­les kan­di­dee­ri­nud Il­mi Ter­novs­ka­ja oli nüüd va­li­mis­lii­dus Are­nev Lok­sa. Lok­sa 15liik­me­li­se linnavo­li­ko­gu uues koos­sei­sus on Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na ni­me­ki­ri 8 ko­ha­ga (se­ni oli 14 koh­ta), va­li­mis­liit Siin Me Ela­me 6 ko­ha­ga ja va­li­mis­liit Are­nev Lok­sa 1 ko­ha­ga.