Va­li­ma!

33

Rii­gi­ko­gu va­li­mi­sed toi­mu­vad 27. veeb­rua­rist ku­ni 5. märt­si­ni. Elekt­roo­ni­li­ne hää­le­ta­mi­ne al­gab es­mas­päe­val 27. veeb­rua­ril kell 9, kes­tab öö­päe­va­ring­selt ja lõ­peb lau­päe­val, 4. märt­sil kell 20.

Igas oma­va­lit­su­ses peab es­mas­päe­vast, 27. veeb­rua­rist ku­ni nel­ja­päe­va, 2. märt­si­ni töö­ta­ma vä­he­malt üks va­li­mis­jaos­kond, kus saab eel­hää­le­ta­da ning toi­mub ka hää­le­ta­mi­ne väl­jas­pool elu­ko­ha­järg­set va­li­mis­ring­kon­da.

Kõi­gis va­li­mis­jaos­kon­da­des saab eel­hää­le­ta­da ree­del, 3. märt­sil ja lau­päe­val 4. märt­sil ning nen­del päe­va­del toi­mub ka ko­dus ­hää­le­ta­mi­ne. Va­li­mis­jaos­kon­nad töö­ta­vad 27. veeb­rua­rist 4. märt­si­ni kel­la 12-20.

Va­li­mis­päev on pü­ha­päev, 5. märts. Sel päe­val on va­li­mis­jaos­kon­nad ava­tud kel­la 9-20. Va­li­ja võib min­na va­li­ma oma elu­ko­ha­järg­ses va­li­mis­ring­kon­nas tal­le so­bi­vas­se jaos­kon­da nii eel­hää­le­ta­mi­se ajal kui ka va­li­mis­te päe­val. Ol­ge ak­tiiv­sed, min­ge va­li­ma, igast hää­lest sõl­tub, kui­das va­lit­se­tak­se me rii­ki järg­mi­sel nel­jal aas­tal.

Eelmine artikkelEtte­pa­ne­kud Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ku erip­la­nee­rin­gu­le
Järgmine artikkelSot­siaal­toe­tu­sed Kuu­sa­lu val­las