Vali­mis­tel on igal hää­lel jõud

731

Priit Vin­kel,
rii­gi va­li­mis­tee­nis­tu­se juht

Veeb­rua­ri lõ­pus ja märt­si al­gu­ses va­li­me uue rii­gi­ko­gu koos­sei­su. Suu­ri muu­da­tu­si va­li­ja jaoks see­kord ei ole – va­li­mis­pe­riood on ik­ka küm­me päe­va, hää­le­ta­da saab nii jaos­kon­nas kui ka ju­ba küm­nen­dat kor­da elekt­roo­ni­li­selt. Kuid mõ­ne­le olu­li­se­le punk­ti­le ta­han siis­ki tä­he­le­pa­nu juh­ti­da.

Va­li­mis­jaos­kon­di on tä­na­vu vä­hem kui 2017. aas­ta ko­ha­li­kel va­li­mis­tel (vas­ta­valt 557 ja 451), mis­tõt­tu ta­sub va­ra­kult väl­ja sel­gi­ta­da, kus täp­se­malt teie ko­du­jaos­kond asub. Va­ja­du­sel tu­leb ap­pi kaar­di­ra­ken­dus, mil­le leia­te aad­res­silt va­li­mi­sed.rah­vas­ti­ku­re­gis­ter.ee. Nel­jal esi­me­sel eel­hää­le­ta­mi­se päe­val, 21.-24. veeb­rua­ri­ni paik­neb ena­mik jaos­kon­di maa­kon­na­kes­kus­te kau­ba­ma­ja­des ja teis­tes po­pu­laar­se­tes pai­ka­des. See­ga, kui va­lik on lan­ge­ta­tud, on vor­mis­ta­mi­ne mu­gav ja liht­ne. Sa­mu­ti ole­me jul­gus­ta­nud ko­ha­lik­ke oma­va­lit­su­si te­ge­ma mo­biil­seid va­li­mis­jaos­kon­di – ehk et 25.-27. veeb­rua­ri­ni, kui jaos­kon­nad on ava­tud, toi­muks hää­le­ta­mi­ne ühel päe­val näi­teks val­la ühe kü­la kul­tuu­ri­ma­jas, tei­sel päe­val aga tei­se kü­la raa­ma­tu­ko­gus.

Rii­gi­ko­gu va­li­mis­tel on 12 ring­kon­da, va­li­ja saab hää­le­ta­da vaid kan­di­daa­di poolt, kes on üles sea­tud te­ma ring­kon­nas. Ring­kon­nad mää­ra­tak­se rah­vas­ti­ku­re­gist­ris ole­va aad­res­si alu­sel 1. veeb­rua­ri sei­su­ga. Kui elu­ko­haand­me­te­ga te­kib prob­lee­me, on nen­de kor­da­te­ge­mi­ne liht­ne – uue aad­res­si saab vor­mis­ta­da paa­ri mi­nu­ti­ga ees­ti.ee vee­bi­le­hel, sa­mu­ti võib pöör­du­da ko­ha­lik­ku oma­va­lit­sus­se nii isik­li­kult, pos­ti kui e-pos­ti teel.

Kor­ral­da­ja­te­na on meie jaoks täh­tis, et va­li­mis­te lä­bi­vii­mi­ne oleks su­juv ning se­da ei mõ­ju­taks kõr­va­li­sed te­gu­rid. Eri­ne­va­te rii­ki­de ko­ge­mu­se­le toe­tu­des, kus va­li­mi­si on püü­tud mõ­ju­ta­da sot­siaal­mee­dias le­vi­va­te va­leuu­dis­te ja kan­di­daa­ti­de mei­li­ser­ve­ri­tes­se sis­se­murd­mi­se­ga, ole­me sel­gi­ta­nud kü­ber­tur­va­li­su­se täht­sust. Soo­vi­me en­ne­ta­da ja va­ra­kult mär­ga­ta, kui le­vib va­lein­fo või muu va­li­mis­te lä­bi­vii­mist ta­kis­tav tea­ve. Tee­me koos­tööd era­kon­da­de ja kan­di­daa­ti­de­ga, et ka ne­mad suh­tuk­sid tõ­si­selt oma sead­me­te, vee­bi­leh­te­de ja mei­liaad­res­si­de tur­va­lis­se kä­sit­le­mis­se. Üld­se on „koos­töö“ märk­sõ­na, mil­le­ga an­nab pal­ju ära te­ha – meie­ga koos ai­ta­vad va­li­mi­si lä­bi viia oma vald­kon­na as­ja­tund­li­kud asu­tu­sed, kes on abiks nii jõu kui ka nõu­ga.

Rii­gi­ko­gu va­li­mis­te eel­hää­le­ta­mi­ne ja elekt­roo­ni­li­ne hää­le­ta­mi­ne al­gab 21. veeb­rua­ril. E-hää­le­ta­mi­ne al­gab nel­ja­päe­val, 21. veeb­rua­ril kell 9 ja kes­tab öö­päe­va­ring­selt ku­ni kol­ma­päe­va, 27. veeb­rua­ri kel­la 18-ni.  Hää­le­ta­da saab aad­res­sil www.valimised.ee. Tuletan meelde, et valija peab veenduma, et tema arvuti on korras ning ID-kaardi ja koodide andmine teiste inimeste kätte ei ole lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält enam muuta ei saa.

Nelja päeva jooksul, 21.-24. veebruarini saab olenemata elukohast hääletada maakonnakeskustes. 25.-27. veebruarini on avatud kõik 451 jaoskonda, samuti on igas kohalikus omavalitsuses avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta. Valimispäeval, 3. märtsil on kõik jaoskonnad avatud kella 9 – 20, siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.

Riigikogu valimised on aeg, millal saab oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal häälel jõud!

Eelmine artikkelSÖ­REN JÕÕ­RAS ja TAA­VI TŠERN­JAVS­KI tu­lid Har­ju meist­riks
Järgmine artikkelRave­ni kin­nis­tu­le Aru­kül­la kor­ter­ma­ja ja kon­tor-de­poo­hoo­ne