Vali­mis­lii­tu­de re­gist­ree­ri­mi­ne lõ­peb nel­ja­päe­val

1065

Era­kon­da­del on ae­ga en­dast tea­da an­da kauem – 5. sep­temb­ri­ni.

Valimisliitude re­gist­ree­ri­mi­ne kohalike omavalitsuste volikogude valimiseks algas 16. augustil ning lõ­peb 31. au­gus­til. 5. sep­temb­ril on täht­aeg kan­di­daa­ti­de esi­ta­mi­seks nii era­kon­da­de­le, va­li­mis­lii­tu­de­le kui üksikkandidaatidele.
Kuu­sa­lu val­las oli es­mas­päe­va sei­su­ga re­gist­ree­ri­tud kolm va­li­mis­lii­tu. Esi­me­ne re­gist­ree­ru­ja oli va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald, mil­le moo­dus­ta­jad on Mait Kröönst­röm, Kris­to Pa­lu ja Mar­ti Hääl. Möö­du­nud nä­da­lal esi­ta­sid val­la val­mis­ko­mis­jo­ni­le do­ku­men­did va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, mil­le moo­dus­ta­jad on Enn Kirs­man, Ur­mas Kirt­si, Kau­po Par­ve ja Kal­mer Märt­son, ning va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald, mil­le moo­dus­ta­jad Ma­dis Jõ­gi ja Rei­jo Roos.
Raa­si­ku val­las oli esi­me­ne re­gist­ree­ri­tud va­li­mis­liit Ko­du­ko­ha Eest, moodustajad Ants Ki­vi­mäe, Rein Va­he­nurm ja Avo Möls. Möö­du­nud nä­da­la­ga li­san­dus va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald, mil­le moo­dus­ta­jad And­re Sepp ja Aa­re Ets.
Ani­ja val­las käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­va sei­su­ga üh­te­gi va­li­mis­lii­tu re­gist­ree­ri­tud ei ol­nud.
Va­li­mis­lii­du moo­dus­ta­ja­tel tu­leb sõl­mi­da selt­sin­gu­le­ping. Kui va­li­mis­liit on sa­ma ni­me­ga, na­gu eel­mis­tel, 2013. aas­ta va­li­mis­tel, pea­vad moo­dus­ta­ja­test üle poo­le ole­ma sa­mad isi­kud, kes eel­mis­tel va­li­mis­tel.
Li­saks va­li­mis­lii­tu­de­le võivad esitada va­li­mis­te­le oma ni­me­kir­jad ka era­kon­nad. Era­kond peab esi­ta­ma val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le tea­ti­se ja see­jä­rel kan­di­daa­did.
Täh­taeg kan­di­daa­ti­de esi­ta­mi­seks on kõi­gi­le sa­ma, 5. sep­tem­ber kell 18.
Va­lla või linna valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt esitatud kandidaadid hiljemalt 10. septembril.

Eelmine artikkelAni­ja Lions-klu­bi ai­tas Aeg­vii­du las­teae­da
Järgmine artikkelAni­ja val­la disc­gol­fi­meist­rid on TA­NEL VIIR­MANN ja KEL­LI EL­LUS