Vali­mis­de­ba­til Kol­ga­kü­la rahvamajas kes­ken­du­ti juh­ti­mi­se­le ja ku­van­di­le

1901
Üksikkandidaat ANNE KIILASPÄÄ, valimisliidust Ühine Kodu HEIGO VIJA, URMO RISTISAAR ja URMAS KIRTSI ning SULEV VALDMAA, ERKI VAINU ja RANNO POOL EKREst.

Val­la va­baü­hen­dus­te ümar­laua kor­ral­da­tud de­ba­til Kol­ga­kü­la Kuu­sa­lu val­las kan­di­dee­ri­va­te ni­me­kir­ja­de esin­da­jad ja ük­sikandidaadid.

KRISTO PALU, INGELDRIN AUG ja MARTI HÄÄL valimisliidust Üks Kuusalu Vald, MARGUS SOOM Reformierakonnast.
KRISTO PALU, INGELDRIN AUG ja MARTI HÄÄL valimisliidust Üks Kuusalu Vald, MARGUS SOOM Reformierakonnast.

Nel­ja­päe­va, 28. sep­temb­ri õh­tul ko­gu­nes Kol­ga­kü­la rah­va­maj­ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­li­mis­te tee­mal end tut­vus­ta­ma ja tei­si kuu­la­ma kok­ku üle 70 ini­me­se. Neist suu­rem osa olid kan­di­daa­did või nen­de su­gu­la­sed-toe­ta­jad.
Mo­de­raa­to­ri­na juh­tis de­bat­ti TV3 „Seits­mes­te uu­dis­te“ pea­toi­me­ta­ja Mart Mar­di­sa­lu, kes tä­nas kut­se eest ja tea­tas, et on pä­rit va­ba­lin­nast Lok­salt, mis va­ba­rii­gi va­lit­su­se su­vi­se ot­su­se jär­gi Kuu­sa­lu val­da puu­du­ta­da ei to­hiks, aga kül­lap ku­na­gi jõu­tak­se ka sel­le­ni: „Aja­ge Kuu­sa­lu val­la as­ju, pal­ju aja­te, aga Lok­sa­ta ei saa.“
Sõ­na­võt­tu­deks lu­ba­tud ae­ga aitasid jäl­gi­da MTÜst Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts Ul­vi Rand ja Ee­li­ka Kras­mus.
Va­baü­hen­dus­te ümar­laua eel­ne­valt pa­ku­tust ee­lis­ta­sid ni­me­kir­jad Kuu­sa­lu val­la ku­van­di ja juh­ti­mi­se tee­ma­sid, mil­lest rää­gi­ti pi­ke­malt. Igal va­li­mis­lii­dul, era­kon­nal ja ük­sik­kan­di­daa­dil oli kõ­ne­le­mi­seks ae­ga 3 mi­nu­tit. Järg­nes ül­la­tus – ni­me­kir­ja­de esin­da­jad ja ük­sik­kan­di­daa­did tõm­ba­sid en­ne de­bat­ti loo­si, vas­ta­valt sel­le­le said üle­san­de esi­ta­da ühe­le ni­me­kir­ja­le või ük­sik­kan­di­daa­di­le kü­si­mus, mis tu­li ko­ha­peal kii­relt väl­ja mõel­da. De­ba­ti lõ­pus vas­ta­ti saa­list esi­ta­tud kü­si­mus­te­le. Ko­gu de­batt kes­tis 2,5 tun­di, na­gu oli kok­ku le­pi­tud, lõp­pes kell 21.
Kui­gi kõ­nel­di pal­ju, tõ­de­sid mit­me nimekirja esin­da­jad hil­jem Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tõe­list de­bat­ti ehk väit­lu­st ei ol­nud ja mõ­nedki nen­de jaoks olu­li­sed tee­mad jäid kä­sit­le­ma­ta.
Esial­gu lu­ba­ti, et Kol­ga­kü­las toi­mu­nust te­hak­se val­la Fa­ce­boo­ki-le­hel ot­seü­le­kan­ne, ent jäi see ära. Ko­gu de­ba­ti sal­ves­tas Raul Val­gis­te 3 kaa­me­ra­ga, mon­tee­ris sal­ves­ta­tu ja ala­tes ree­de, 29. sep­temb­ri õh­tust on või­ma­lik vaa­da­ta täis­ma­hus vi­deot in­ter­ne­tis You­tu­be´is „Kuu­sa­lu va­li­mis­de­batt 2017“.
Val­la IT-juht Peep Abel põh­jen­das, et ot­seü­le­kan­ne jäi te­ge­ma­ta Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja aeg­la­se in­ter­ne­tiü­hen­du­se tõt­tu: „Seal on mo­biil­ne in­ter­net, mis kat­se­tu­sel jook­sis kok­ku. Ot­seü­le­kan­net saab te­ha koh­ta­des, kus on kii­re in­ter­net.“

Kes on kes?

Vali­mis­de­ba­til Kol­ga­kü­la rahvamajas kes­ken­du­ti juh­ti­mi­se­le ja ku­van­di­le. RASMUS MERIVOO, MADIS JÕGI ja REIJO ROOS valimisliidust Arenev Kuusalu vald.
Vali­mis­de­ba­til Kol­ga­kü­la rahvamajas kes­ken­du­ti juh­ti­mi­se­le ja ku­van­di­le. RASMUS MERIVOO, MADIS JÕGI ja REIJO ROOS valimisliidust Arenev Kuusalu vald.

Tut­vus­tus­voo­rus oli kan­di­daa­ti­del või­ma­lus rää­ki­da en­dast ja oma ni­me­kir­jast.
Alus­tas Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald: „Moo­dus­ta­si­me va­li­mis­lii­du, et pa­nus­ta­da val­la aren­gus­se. Va­li­mis­lii­dus on või­ma­li­kult laia­põh­ja­li­ne esin­da­tus piir­kon­da­dest, elua­la­delt. Näe­me Kuu­sa­lu val­da ühe ter­vi­ku­na, mi­da on Lok­sa­ta ras­ke et­te ku­ju­ta­da. Eri­ne­valt har­ju­mus­pä­ras­est po­lii­ti­kast ei püüa me po­pu­laar­sust ko­gu­da konk­reet­se­te lu­ba­dus­te­ga, me ma­ni­fes­tis on kir­jas põ­hi­mõt­ted.“
Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast: „Kor­ral­da­si­me rah­va­kü­sit­lu­se, sai­me 6-7 tee­mat. „Ei“-vor­mi vas­tus oli Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mi­ne. Jah-prog­ram­mid – la­hen­da­da Kuu­sa­lu koo­li ruu­mi­puu­dus, kerg­liik­lus­teed ran­da­des­se, Ale­xe­la ben­sii­ni­jaa­ma tee­nin­dus Kuu­sa­lu ko­gu­kon­na­le, täht­sad on kü­la­teed ja -plat­sid.“
An­ne Kii­las­pää: „Kan­di­dee­rin ük­si, sest mul­le tun­dus, et vo­li­ko­gus ja val­la­va­lit­su­ses puu­dus koos­töö ja uu­tes prog­ram­mi­des se­da ei näi­nud.“
Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du: „Ühi­ne Ko­du on va­li­mis­te­le mi­ne­mas teist kor­da, ni­me­kir­jas on 44 ini­mest – pal­ju­delt elua­la­delt, juh­ti­mis­ko­ge­mu­se­ga, viis eel­mist val­la­va­ne­mat, vo­li­ko­gu esi­me­hi, li­gi poo­led on uued tu­li­jaid. Ole­me oma prog­ram­mi lä­bi aru­ta­nud, ta­ha­me lu­ba­dus­tes ol­la konk­reet­sed, va­li­jad saa­vad mõõ­ta, kas need on täi­de­tud. Tea­me, mil­lest rää­gi­me, ja tee­me se­da, mi­da lu­ba­me.“
Su­lev Vald­maa Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­vae­ra­kon­na (EK­RE) ni­me­kir­jast: „Üks on see, mi­da EK­RE rii­gi aren­gut sil­mas pi­da­des et­te võ­tab, tei­ne, mi­da ta­hak­si­me Kuu­sa­lu val­las te­ha. Ta­ha­me au­sat, lä­bi­paist­vat, kor­rupt­sioo­ni­va­ba, kõi­ki vald­kon­di hõl­ma­vat val­la­juh­ti­mist. Pea­me olu­li­seks kõi­ki kü­la­sid, ini­me­si, me ei sõl­tu amet­kond­li­kult ega klu­bi­li­se te­ge­vu­se­ga kel­lest­ki, ole­me va­bad väl­ja üt­le­ma. Po­le mõ­tet koos­ta­da täp­set ni­me­kir­ja te­ge­vus­test, olu­li­ne on ka­van­da­da pa­re­maid st­se­naa­riu­meid, mi­da el­lu viia koos­töös rah­va­ga.“
Ma­dis Jõ­gi va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald: „Meil puu­dub va­ra­sem po­lii­ti­li­ne ko­ge­mus. Me va­li­mis­liit on märk ko­da­ni­kuü­his­kon­na kas­vust Kuu­sa­lu val­las. Va­de­riks või ris­tii­saks võib pi­da­da prae­gust val­la­või­mu, tä­nu kel­le­le on kok­ku tul­nud ak­tiiv­sed ini­me­sed, kes on mär­ga­nud eel­ne­valt te­ge­ma­ta as­ju.“
Jaa­nus Hein Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nast: „Leia­me, et prae­gu­ne val­la­va­lit­sus võiks paar aas­tat pu­ha­ta ja vaa­da­ta, kui­das eda­si toi­mi­da.“
San­der Aas­na: „Olen te­gu­dei­ni­me­ne, vaa­da­tes Kuu­sa­lu val­la ja Valk­la kü­la po­tent­siaa­li, on mul või­ma­lik pa­nus­ta­da oma ko­ge­must era­sek­to­ris sel­leks, et val­la aren­gu heaks roh­kem ära te­ha.“

Val­la ku­vand: miks mak­su­maks­jad ja et­te­võt­jad va­lik­sid Kuu­sa­lu val­la?

San­der Aas­na: „Ini­me­sed, kes soo­vi­vad lin­nast maa­le ko­li­da, võik­sid va­li­da Kuu­sa­lu val­la, ka mi­na olen se­da tei­nud – kesk­lin­na jõuab ko­dust poo­le tun­ni­ga. Tu­le­vi­ku­märk­sõ­nad on ka tur­va­li­sus ja me­ri, mil­le po­tent­siaa­li tu­leks roh­kem ra­ken­da­da. Juh­ti­mi­ses võt­ta ka­su­tus­se in­no­vaa­ti­li­sed la­hen­du­sed, et ini­me­sed saak­sid enam kaa­sa rää­ki­da.“
Lai­vi Kir­si­puu Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nast: „Kuu­sa­lust on lin­na­lä­he­dus tun­da, kui elad Vii­nis­tul või Pä­ris­peal, on linn kau­gel. Kui val­la­va­lit­su­ses rää­gid, siis tul­lak­se sul­le vas­tu. Kui kau­ge­malt piir­kon­nast häält ei kos­ta, siis on­gi na­gu ää­rea­lad. Li­saks me­re­po­tent­siaa­li­le tu­leks vaa­da­ta puh­tust ran­da­des, met­sa­des. Pal­ju on kü­la­des neid, kel ei ole veel prü­gi­kon­tei­ne­rit.“
Are­ne­vast Kuu­sa­lu Val­last Ras­mus Me­ri­voo: „Kui aren­gut ha­ka­ta suu­na­ma, on see võlts ja ebau­su­tav. Meie Kü­la Eit sei­sab Ani­ja val­las tee ää­res, sest on seal sün­di­nud. Kui pa­nus­ta­da ini­mes­te po­tent­siaa­li, siis iden­ti­teet sün­nib isee­ne­sest.“ Rei­jo Roos li­sas, et ot­se­de­mok­raa­tia ase­mel oleks osa­lus­de­mok­raa­tia Kuu­sa­lu val­las see, mis mee­li­taks in­ves­to­reid Kuu­sa­lu val­da.
Su­lev Vald­maa EK­RE ni­me­kir­jast: „Kul­tuu­ri­loo­li­sed suur­ku­jud Tor­mis, Vil­bas­te, Lep­nurm, Ah­rens on iden­ti­tee­di üks vun­da­ment.“ Ran­no Pool: „Kuu­sa­lu vald ei ole pii­sa­valt pa­nus­ta­nud tu­ris­mi, bü­rok­raat­lik­ke tai­kis­tu­si võiks ol­la vä­hem.“ Er­ki Vai­nu: „Pai­ka tu­leb pan­na nur­ga­ki­vid, mi­da saaksid jätkata need, kes tu­le­vad pä­rast meid.“
Ur­mo Ris­ti­saar va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du: „Meil on head koo­lid, las­teaiad, uju­la, kerg­liik­lus­teed, on ilus kant, tu­gev lau­lu- ja tant­su­kul­tuu­ri taust, see pa­neb ot­sus­ta­ma Kuu­sa­lu val­la ka­suks.“ Hei­go Vi­ja: „Tu­gev ha­ri­dus on Kuu­sa­lu val­la ku­vand, Kuu­sa­lus on Tal­lin­na ja Rak­ve­re va­hel ai­nus kesk­kool, Lok­sal on see väi­ke. Ini­me­sed saa­vad pan­na lap­se heas­se koo­li, kus tu­le­vi­kus võiks saa­da näi­teks ka väi­ke­lae­va­ju­hi do­ku­men­di. Ur­mas Kirt­si: „Tor­mis on öel­nud, et üht­sus on mit­me­ke­si­su­ses. Ole­me ki­rev vald, meil on üks tun­ne­tus, üks ki­hel­kond.“
An­ne Kii­las­pää: „Vi­ru ra­bas käi­jaid on pal­ju, kuid muud nei­le ei pa­ku­ta, tu­le­vad ja lä­he­vad ta­ga­si. Loo­du­se ja rah­vus­par­gi po­tent­siaa­li tu­leks roh­kem ära ka­su­ta­da, et te­ha juur­de töö­koh­ti.“
Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast: „Kõi­ge tu­ge­vam ku­vand on kok­ku­hoi­dev ko­gu­kond. Pikk ran­na­joon tu­leks ühen­da­da kerg­liik­lus­tee­de ja suu­re­ma­te kes­kus­te­ga. Kuu­sa­lu on aja­loo­li­selt piir­kond, kus on roh­kem et­te­võt­lik­kust ja na­pib töö­kä­si.“
In­geld­rin Aug va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald: „Meil on Lau­rit­sa rest, Kuu­sa­lu see­li­kut­riip, re­gi­laul, kõ­ne- ja kir­ja­keel. Aga oli ka pii­ri­tu­se­ve­du, kuid piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me prog­ram­mi toel te­hak­se pii­ri­tu­se­veo loo koh­ta kes­kus Purt­ses­se, meie jaoks on see rong läi­nud. Prae­gu puu­dub val­las vaa­de me­re­le, me­re­po­tent­siaal on ka­su­ta­ma­ta et­te­võt­lu­se, val­la tu­lu­de ja mak­su­maks­ja siia­too­mi­seks. Tu­leks aren­da­da si­se-ja vä­lis­tu­ris­mi.“

Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ne  

Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald: „Toon esi­le kolm olu­list punk­ti me ma­ni­fes­tist. Val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne kon­kur­si­ga, val­la­va­nem peab ole­ma val­la te­gev­juht, mit­te po­lii­tik. Po­lii­ti­ka on vo­li­ko­gu pä­rus­maa. Ta­ha­me väl­ja mur­da har­ju­mus­pä­ra­sest, et on koa­lit­sioon ja opo­sit­sioon. Vo­li­ko­gu ta­san­dil toi­muks tee­ma­de-põ­hi­ne koa­lit­sioo­niot­si­mi­ne – pa­ri­mad ideed kon­ku­ree­ri­vad. Ta­ha­me rakendada ka kaa­sa­vat ee­lar­vet.“
Mar­gus Soom: „Ma­jan­du­s­ot­su­sed pea­vad ole­ma ma­jan­dus­li­kult põh­jen­da­tud, po­lii­ti­li­sed ot­su­sed jää­gu eel­mi­ses­se ühis­kon­da. Val­la­va­nem va­li­da kon­kur­si­ga – see on Kuu­sa­lu val­las ju­ba ol­nud ja töö­tas ühe va­li­mis­pe­rioo­di, ku­ni val­la­va­nem hak­kas ka kan­di­dee­ri­ma. Prae­gust koa­lit­sioo­ni ise­loo­mus­tab tee­rul­li­men­ta­li­teet, liialt kaua on ol­dud ot­sus­ta­mi­se juu­res. Kuu­sa­lu vald va­jab uut juh­ti­mist.“
An­ne Kii­las­pää: „Era­poo­le­tus tu­leks hää­le­tu­selt ära võt­ta. Kui rah­vas on sind va­li­nud, ei saa ol­la era­poo­le­tu. Taas­ta­da tu­leks val­la kõi­gis asu­tus­tes täh­ta­ja­li­sed le­pin­gud,  et kaoks onu­po­ja­po­lii­ti­ka. Võib-ol­la te­hak­se tööd häs­ti, aga võib tun­du­da, et on­gi pai­ka pan­dud. Kü­la­va­ne­maid tu­leb täht­sus­ta­da roh­kem, kaa­sa­ta ko­gu­kon­da. Se­ni po­le Kuu­sa­lu-Lok­sa val­la üht­set üldp­la­nee­rin­gut.“
Ur­mo Ris­ti­saar Ühi­sest Ko­dust: „Väl­jast too­dud val­la­va­ne­mad tih­ti po­li­ti­see­ru­vad, ei ole la­hen­dust, kui­das era­poo­le­tuks jää­da. Meil on plaa­nis lii­ku­da rah­va­le lä­he­ma­le, alus­ta­tud on rah­va­ko­gu pro­jek­ti­ga. Val­la juh­ti­mi­ne on elav or­ga­nism, prae­gu pal­ju ehi­ta­tak­se, tu­leb te­ha de­tailp­la­nee­rin­guid, an­da väl­ja ehi­tus­lu­ba­sid.“
Ur­mas Kirt­si: „Lii­gu­me osa­lus­de­mok­raa­tia poo­le, sea­dus sä­tes­tab, mis­moo­di toi­mub val­la juh­ti­mi­ne, vas­tu­tus on vo­li­ko­gul. Valimislu­ba­dus­te­ga an­tak­se sel­ge siht, kui­das val­da aren­da­da järg­mi­se 4 aas­ta­ga.“
Er­ki Vai­nu EK­REst: „On kor­rup­tiiv­ne mee­tod, kui­das Kuu­sa­lu val­da ju­hi­tak­se, sar­na­ne ju­ba Tal­lin­na­ga. Kuu­sa­lu val­las on üks ja sa­ma selts­kond ol­nud või­mul vii­ma­sed kaks va­li­mis­pe­rioo­di. Va­li­mi­sed toi­mu­vad sel­leks, et tuua uu­si nä­ge­mu­si. Iga võim lä­heb ha­puks, pi­kalt või­mul ol­nud ini­me­sed muu­tu­vad mu­ga­vaks. Kas on vii­ma­se nel­ja aas­ta­ga val­las pa­re­maks näi­nud, mi­na ei näe. Kaa­sa­ta tu­leks rah­vast pa­re­mi­ni, val­laee­lar­ve te­ha lä­bi­näh­ta­va­maks, te­ha rah­va­hää­le­tu­si- ja kü­sit­lu­si. Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li on meie val­la­va­ne­ma­kan­di­daat.“
Ras­mus Me­ri­voo: „Olu­kord on muu­tu­nud, meil on sot­siaal­mee­dia. Kõik le­kib ja on ava­lik. Kõik me rää­gi­me kaa­sa­mi­sest, on ühi­sed ees­mär­gid, kü­si­mus on, kui­das see selts­kon­d koos töö­le pan­na, et ei te­kiks või­mu­män­gu, et üks re­žis­söör ei ot­sus­taks kõi­ge üle.“
Jaa­nus Hein Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nast: „Meil on plaan vaa­da­ta vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de arv üle, abi­val­la­va­ne­mad ar­va­ta val­la­va­lit­su­se liik­me­teks. Ta­ga­da val­la täi­so­sa­lu­se­ga äriü­hin­gu­te juh­ti­de aruand­lus vo­li­ko­gu is­tun­gil vä­he­malt kord aas­tas. Kui­das ta­he­tak­se töö­le saa­da rah­va­ko­gu, kui ei ole kü­la­va­ne­ma­te ko­gu käi­ma saa­dud? Roh­kem peaks ole­ma et­te­pa­ne­kuid kü­la­ko­gu­kon­da­delt.“
Sand­er Aas­na: „Võrd­len val­la juh­tor­ga­neid era­sek­to­ri ko­ge­mu­se­ga. Val­la juh­tor­gan tee­nin­dab val­lae­la­nik­ke, hin­na­ta saab klien­di­ra­hu­lo­lu­ga. Sel­le ase­mel, et vo­li­ko­gus te­ge­le­da koa­lit­sioo­ni ja opo­sit­sioo­ni va­he­li­se kemp­le­mi­se­ga, on va­ja te­ge­le­da konst­ruk­tiiv­se aru­te­lu­ga. Re­gu­laar­selt tu­leb hin­na­ta va­li­ja­te ra­hu­lo­lu.“

Lok­sa­ga lii­tu­mi­sest ja sa­da­ma­test

Vas­tas­tik­ku esi­ta­tud kü­si­mus­test üks hu­vi­ta­va­maid oli EK­RE kü­si­mus Kes­ke­ra­kon­na­le – Lok­sa on Kes­ke­ra­kon­na kants, kas Kes­ke­ra­kond toi­me­tab Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la ühen­da­mi­se osas eda­si. Lai­vi Kir­si­puu vas­tas, et prae­gu se­da ei aru­taks, pä­rast va­li­misi sel­gub, kas ha­ka­tak­se lii­tu­mis­kõ­ne­lu­si pi­da­ma.
Ühi­se Ko­du kü­si­mus va­li­mis­lii­du­le Üks Kuu­sa­lu Vald oli val­la sa­da­ma­te koh­ta. Mar­ti Hääl üt­les, et oma­va­lit­sus ei saa sa­da­ma­te ope­ree­ri­mi­se­ga ise te­ge­le­da, saab eden­da­da koos­tööd erai­nit­sia­tii­vi­ga – peab tund­ma, et oled te­re­tul­nud. „Me ole­me Ha­ra sa­da­mas­se pa­nus­ta­nud, on jahtk­lu­bi, pur­je­kool, lap­sed saa­vad me­re­ha­ri­dust, on me­re­pääs­te­laag­rid. Kõik on teh­tav. Aga me ei ole aru saa­nud, et vald oleks sel­les kü­si­mu­ses tu­ge and­nud,“ sõ­nas ta.
An­ne Kii­las­pää uu­ris Ühi­selt Ko­dult, kui­das näe­vad järg­mi­sel nel­jal aas­tal vo­li­ko­gu pa­re­mat töö­või­ma­lust.                                                                                                                                                                              Ur­mas Kirt­si: „Meil on vo­li­ko­gu liik­me va­li­mi­sed ja loo­dan, et va­li­jad tee­vad tar­gad ot­su­sed ja vo­li­ko­gus­se tu­le­vad ini­me­sed, kel on aus sü­da­me­tun­nis­tus ja sel­ge mõt­le­mis­viis. Olen nõus rää­ki­ma kõi­gil tee­ma­del kõi­gi­ga, ka Lok­sa lin­na ühi­ne­mi­sest, aga ju­tul peab ole­ma ju­met.“

valimisliidust Arenev Kuusalu Vald, JAANUS HEIN, LAIVI KIRSIPUU ja AIVO JÕESAAR SANDER AASNA.
valimisliidust Arenev Kuusalu Vald, JAANUS HEIN, LAIVI KIRSIPUU ja AIVO JÕESAAR SANDER AASNA.

Kü­si­mu­sed saa­list – ko­mis­jo­ni­dest, spor­di­koo­list, ha­ri­du­sest

Nä­kial­li­ka pe­re­mees Pee­ter Ki­vi­mäe kü­sis kan­di­dee­ri­ja­telt, mis alu­sel ka­vat­se­tak­se mää­ra­ta vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de liik­meid – kas val­la või­mu­le ka­su­li­kult?
Mar­ti Hääl vas­tas, et ee­lis­ta­tult tu­leks ko­mis­jo­ni­des­se võt­ta as­ja­tund­jaid, ole­ne­valt tee­mast tu­leks ar­va­must kü­si­da ko­gu­kon­nalt, ke­da see puu­du­tab.
Mar­gus Soom mee­nu­tas, kui­das oli kaks aas­tat ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­mees ja komp­lek­tee­ris mees­kon­na, kut­sus ka oma ala as­ja­tund­jaid, kuid üle poo­le pi­did ole­ma koa­lit­sioo­nist. Ta rää­kis ka sel­lest, kui­das ko­mis­jon jäi Kiiu mõi­sa re­konst­ruee­ri­mi­se osas eriar­va­mu­se­le.
Su­lev Vald­maa sõ­nas, et ko­mis­jo­ne võiks ol­la vä­hem ja koos­ne­da oma ala as­ja­tund­ja­test.
Ur­mas Kirt­si üt­les, et prae­gu on vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ne 9, igas kesk­mi­selt 11-12 ini­mest. Kõi­gi­le va­li­mis­lii­tu­de­le ja era­kon­da­de­le on an­tud õi­gus ni­me­ta­da en­da esin­da­jad ko­mis­jo­ni­des­se. Ko­mis­jo­ni­dest 8 töö­ta­sid ak­tiiv­selt. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jon Su­lev Vald­maa juh­ti­mi­sel te­gi tub­lit tööd, et lei­da kor­rupt­sioo­ni.
Lai­vi Kir­si­puu mär­kis, ko­mis­jo­ni­des­se peak­sid kuu­lu­ma need, kes on vald­kon­na­ga kur­sis.
San­der Aas­na täien­das, et val­las on kom­pe­tent­seid ini­me­si, ke­da kut­su­da kaa­sa rää­ki­ma.
Ka­ra­tet­ree­ner Priit Se­li kü­sis, kas Kuu­sa­lu val­da võiks sar­na­selt kuns­ti­de koo­li­ga te­ha spor­di­kool. Kõik vas­ta­jad olid se­da meelt, et kä­su­kor­ras üle­valt poolt se­da te­ha ei ta­suks, spor­dik­lu­bid val­las töö­ta­vad häs­ti, aga kui klu­bid soo­vi­vad, oleks mõel­dav.
Hei­di Ede­la suu­nas oma kü­si­mu­se va­li­mis­lii­du­le Üks Kuu­sa­lu Vald – nen­de nä­ge­mus ha­ri­du­se võr­gus­ti­kust Kuu­sa­lu val­las. Ku­na ha­ri­du­se tee­mal soo­vi­sid oma sei­su­koh­ti tut­vus­ta­da ka tei­sed kan­di­daa­did, suu­nas Mart Mar­di­sa­lu kü­si­mu­se kõi­gi­le.
Mar­ti Hääl vas­tas, et Kuu­sa­lu val­las võiks ol­la 8 väi­kest alg­koo­li, üks sel­li­ne näi­teks Lee­sil. See ta­gaks väi­kes­te­le koo­li­las­te­le koo­li­rõõ­mu ja või­mal­daks efek­tiiv­se­malt ära ka­su­ta­da val­la­le kuu­lu­vat kin­nis­va­ra. An­naks või­ma­lu­se la­hen­da­da Kuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mi­kit­si­ku­se prob­lee­mi – või­mal­daks pei­de­tud re­ser­vid jul­gelt ja kau­ge­le ula­tu­valt üle vaa­da­ta.
Mar­gus Soom soo­vi­tas, et Kuu­sa­lu koo­li ruu­mi­kit­si­kust saaks la­hen­da­da, kui osa õpi­la­si Kol­ga koo­li pai­gu­ta­da, aga see nõuab lap­se­va­ne­ma­te­ga lä­bi­rää­ki­mi­si. Kuu­sa­lu koo­li juur­de tu­leks ra­ja­da algk­las­si­de ma­ja ja muu­si­ka­kool.
Hei­go Vi­ja opo­nee­ris, et lap­se­va­ne­mal on õi­gus lap­se­le kool va­li­da. Rii­gi­güm­naa­siu­mi koh­ta üt­les ha­ri­dus­mi­nis­tee­rium, et see te­hak­se Kuu­sa­llu kui ne­li naa­be­ro­ma­va­lit­sust oma­va­hel kok­ku le­pi­vad, aga se­da ei sün­di­nud. Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja osas tu­leb mõel­da ka sel­le­le, et kui uus hoo­ne val­mis, on va­ja va­na ma­ja re­no­vee­ri­da.
Su­lev Vald­maa tõ­des, et õpe­ta­ja­te puu­dus on suur, tu­leb lei­da la­hen­dus, kui­das saa­da val­da häid õpe­ta­jaid. Kuu­sa­lu val­la uuel juht­kon­nal tu­leks mõel­da ha­ri­du­se si­su­le – kui­das ka­su­ta­da kaa­saeg­set teh­no­loo­giat.
Ma­dis Jõ­gi pak­kus, et vald võiks ra­ja­da õpe­ta­ja­te­le ma­ja, pa­nus­ta­da ini­mes­tes­se.
Lai­vi Kir­si­puu ütles, et koo­lid on kal­lid üle­val pi­da­da, aga lap­sed on me tu­le­vik, Kuu­sa­lu kool tu­leks kor­da te­ha, et lap­sed sin­na ma­huk­sid.
San­der Aas­na li­sas, et lap­sed pea­vad tur­va­li­selt koo­li ja ta­ga­si saa­ma, kau­ge­ma­test kes­kus­test ei lä­he koo­li­de­ni kerg­liik­lus­teid.
An­ne Kii­las­pää lau­sus, et Kuu­sa­lu kesk­koo­li on va­ja kas rii­gi­ga või rii­gi­ta, ole­ma peak­sid nii Kuu­sa­lu, Kol­ga kui ka Vi­ha­soo kool. Sa­mas ta­suks mõel­da, miks Nee­me õpi­la­ne tu­leb Kuu­sa­lu koo­li, kuid Kol­gast, Lok­salt, ka Kuu­sa­lust ki­pu­tak­se Tal­lin­na koo­li.

Eelmine artikkelAru­kü­la fil­mi­fes­ti­val oo­tab fil­me
Järgmine artikkelVoli­ko­gu­kan­di­daa­did lu­ba­sid – Keh­ras­se jääb güm­naa­sium