Vald taotleb toetust Kehrasse eakate üürikodu ehitamiseks

33
Anija vald

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis nel­ja­päe­val, 18. ap­ril­lil vas­tu ot­su­se ta­ga­da vä­he­malt 27prot­sen­di­li­ne ehk ku­ni 700 000 eu­ro suu­ru­ne oma­fi­nant­see­ring val­la­va­lit­su­se pro­jek­ti­le „Ko­gu­kon­na­põ­hi­se toe­ta­tud elua­se­me ra­ja­mi­ne Keh­ras­se“. Val­la kes­ku­ses­se on ka­vas ra­ja­da ku­ni 2,6 mil­jo­nit eu­rot mak­sev tee­nus­ma­ja, kus saa­vad kor­te­reid üü­ri­da väik­se­ma abi­va­ja­du­se­ga ea­kad ja puue­te­ga ini­me­sed.

„Suu­re tõe­näo­su­se­ga hak­ka­vad seal ela­ma lii­ku­mis-, nä­ge­mis-, kuul­mis- ja liit­puu­de­ga ini­me­sed ning ma­ja ehi­ta­mi­sel ar­ves­ta­tak­se kõi­gi nen­de puue­te­ga. Li­saks on ela­ni­kel või­ma­lik saa­da seal ka kõi­ki va­ja­lik­ke sot­siaal­tee­nu­seid – ko­du­tee­nust, tu­gii­si­kut, isik­lik­ku abis­ta­jat,“ sel­gi­tas sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja 7. veeb­rua­ri Sõ­nu­mi­too­jas, kus oli tee­nus­ma­ja ka­van­da­mi­sest pi­ke­malt jut­tu.

Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus (RTK) avas ko­gu­kon­na­põ­hi­se toe­ta­tud elua­se­me tee­nus­ma­ja­de loo­mi­seks 1. ap­ril­lil toe­tus­meet­me, pro­jek­te saab esi­ta­da 6. mai­ni. Ani­ja val­la­va­lit­sus soo­vib ehi­ta­da Keh­ras­se 12 kor­te­ri­ga ma­ja, kus väik­se­ma abi- ja toe­tus­va­ja­du­se­ga ini­me­sed saak­sid ela­da või­ma­li­kult kaua ko­dus­tes tin­gi­mus­tel ega peaks mi­ne­ma hool­de­ko­dus­se.
„Ra­ha taot­le­mi­ne ei tä­hen­da veel, et se­da an­tak­se, aga meil on nõu­ta­va­te do­ku­men­ti­de näol täie­lik val­mi­so­lek toe­tust kü­si­da,“ sõ­nas Mar­ge Ra­ja vo­li­ko­gu is­tun­gil.

Kui toe­tust saa­dak­se, plaa­nib val­la­va­lit­sus käe­so­le­val aas­tal tel­li­da tee­nus­ma­ja pro­jek­ti, ehi­ta­mi­ne on ka­van­da­tud aas­ta­teks 2026-2027, omao­sa­lu­se kat­teks võe­tak­se lae­nu.

Aru­te­lu vo­li­ko­gus
Val­la­vo­li­ko­gus eel­nes tee­nus­ma­ja omao­sa­lu­se­le ga­ran­tii and­mi­se­le aru­te­lu. Re­ne Kaa­lo üt­les, et te­gu on vä­ga pi­kaa­ja­li­se ot­su­se­ga ning ta po­le näi­nud sel­le koh­ta fi­nant­sa­na­lüü­si. Ta ar­vas, et ehk on mõt­te­kas te­ha koos­tööd teis­te val­da­de­ga ning ma­ju­ta­da oma ini­me­si seal.
Val­la­va­nem Rii­vo Noor vas­tas, et tee­nus­ma­ja mak­su­mu­seks kal­ku­lee­ri­tud 2,6 mil­jo­nit eu­rot on mak­si­maal­ne hind ning omao­sa­lu­se kat­mi­seks on ka­vas võt­ta 700 000 eu­rot lae­nu 10 aas­taks. Ta li­sas, et vas­ta­valt mul­lu keh­ti­ma ha­ka­nud uue­le hoo­le­kan­de­sea­du­se­le tu­leb val­lal maks­ta iga hool­de­ko­dus ole­va ini­me­se eest 650 eu­rot kuus, aas­tas teeb see 7800 eu­rot.

Kui pla­nee­ri­tav tee­nus­ma­ja on 100prot­sen­di­li­selt täis ning seal­se­test ela­ni­kest 4 olek­sid mui­du hool­de­ko­dus, olek­sid val­la ku­lud küm­neaas­ta­se lae­nu ta­ga­si­mak­se pe­rioo­dil nul­lis.

Kui ma­ja täi­tu­vus oleks 70 prot­sen­ti, pii­saks 6 ela­ni­kust, kes ei pea mi­ne­ma hool­de­ko­dus­se.

Ani­ja val­laee­lar­vest toe­ta­tak­se prae­gu 52 ini­me­se hool­de­ko­du ta­su maks­mist, tä­na­vu­ses val­laee­lar­ves on sel­leks kok­ku pla­nee­ri­tud 398 000 eu­rot.

Val­la­va­nem sel­gi­tas veel, et tee­nus­ma­jas saa­vad kor­te­reid üü­ri­da ini­me­sed, kes tu­le­vad ise­seis­valt toi­me, kuid ei jak­sa enam näi­teks puid tup­pa tas­si­da, lund lü­ka­ta või kõn­di­da ko­ju nel­jan­da­le kor­ru­se­le: „See on ko­han­da­tud ma­ja, kus on liht­ne hak­ka­ma saa­da. Ini­me­ne mak­sab üü­ri, ta­sub kom­mu­naal­ku­lu­de ja muu­de tee­nus­te eest. Ole­me ar­ves­ta­nud, et need on kok­ku 500-550 eu­rot kuus. Kesk­mi­ne hool­de­ko­du koht mak­sab prae­gu 1500 eu­rot, vald ta­sub sel­lest 650 eu­rot, üle­jää­nud on ini­me­se omao­sa­lus. Ju­ba sel­lest näe­me, et ini­mes­tel on hu­vi sin­na tul­la või las­tel pai­gu­ta­da oma emad-isad elu­ruu­mi, mis on hool­de­ko­dust na­tu­ke sõb­ra­li­kum, mõ­nu­sam ja ka sood­sam.“

Peep Kask kü­sis, kas il­ma vo­li­ko­gu ga­ran­tii­kir­ja­ta ei saa val­la­va­lit­sus RTKs­se taot­lust esi­ta­da. Mar­ge Ra­ja vas­tas, et saab, aga siis võib see hin­da­mi­sel saa­da vä­hem punk­te, jää­da teis­test pro­jek­ti­dest nõr­ge­maks.

Re­ne Kaa­lo ar­vas, et on va­ja roh­kem ana­lüü­si­da en­ne, kui võt­ta nii suur fi­nants­ko­hus­tus. Veel oli ta se­da meelt, et on va­le ea­ka­te ma­ja pla­nee­ri­mi­ne Keh­ra kesk­lin­na – tee­nus­ma­ja asu­ko­haks on ka­van­da­tud Las­te­ta­re las­teaia en­di­ne krunt Las­te tä­na­val: „Me rää­gi­me, et ta­ha­me siia noo­ri ini­me­si, ta­ha­me lin­na kes­ko­sa muu­ta at­rak­tiiv­seks, kuid siis tee­me vä­ga pi­kaa­ja­li­se ot­su­se, et ehitame sel­le hoo­ne ke­set Keh­rat.“

Val­la­va­nem vas­tas, et val­mis on toe­tus­meet­me tin­gi­mus­te­le vas­tav es­kiisp­ro­jekt ning hin­na­kal­ku­lat­sioon. Ta li­sas, et tee­nus­ma­ja ei saa ehi­ta­da Leht­met­sa kü­la ta­ha, sest ini­me­sed, kes seal ela­ma hak­ka­vad, pea­vad saa­ma käia poes ja ars­ti juu­res, see­tõt­tu peab ma­ja asu­ma kes­ku­ses või sel­le­le või­ma­li­kult lä­he­dal. Ta kin­ni­tas, et ka siis, kui val­la taot­lu­se­le on saa­dud po­si­tiiv­ne vas­tus, on või­ma­lik veel tee­nus­ma­ja ehi­ta­mi­sest loo­bu­da.

Mar­ge Ra­ja selgitas, et val­la­va­lit­su­ses on töö ea­ka­te üü­ri­ma­ja ka­van­da­mi­sel käi­nud 2020. aas­tast, kui vo­li­ko­gu esi­tas Har­ju maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia te­ge­vus­ka­vas­se ea­ka­te üü­ri­ko­du ra­ja­mi­se.

Too­mas Tõ­ni­se mär­kis, et vald ja val­la­kes­kus pea­vad ole­ma või­ma­li­kult ela­mis­väär­ne koht kõi­gi­le ning lei­dis, et on vä­ga hea, kui 27prot­sen­di­li­se omao­sa­lu­se­ga saab ma­ja, mis tee­nib pal­ju­sid ini­me­si aas­taid.

In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko oli sa­mu­ti se­da meelt, et noor­te kõr­val tu­leb roh­kem mõel­da ka ea­ka­te­le, neid ei to­hiks saa­ta met­sa ela­ma, vaid ra­ja­ma nei­le üüri­ko­du just ke­set lin­na, kus on nen­de jaoks va­ja­li­kud tin­gi­mu­sed.

Erik Jü­riöö li­sas, et sel­li­se hoo­ne ra­ja­mi­ne on ol­nud Ani­ja val­la mit­mes aren­gu­ka­vas ja esi­ta­tud sin­na ko­gu­kon­na­pool­se et­te­pa­ne­ku­na.

Trii­nu Al­li­pe­re rää­kis, et nä­dal va­rem aru­ta­ti tee­nus­ma­ja ra­ja­mi­seks ga­ran­tii­kir­ja and­mist vo­li­ko­gu vä­he­malt kol­me ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul, Mar­ge Ra­ja ja­gas sel­gi­tu­si ja vas­tas kü­si­mus­te­le. Li­saks käis sot­siaal­ko­mis­jon ka Keh­ra sot­siaal­ma­ja­ga tut­vu­mas: „Nä­gi­me, kui­das meie prae­gu­sed abi­va­ja­jad ela­vad. On vä­ga pal­ju kit­sas­koh­ti, mis on va­ja la­hen­da­da kas seal ma­jas või oo­da­ta, et tu­leb rut­tu pa­rem la­hen­dus. Kas või see, et tei­selt kor­ru­selt ei saa kan­de­raa­mi­ga väl­ja.“

Ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le suu­na­tud meet­me „Ko­gu­kon­na­põ­his­te toe­ta­tud ela­mis­te loo­mi­ne tee­nus­ma­jas“ ko­gueel­ar­ve on üle 26 mil­jo­ni eu­ro, sel­lest üle 18,2 mil­jo­ni eu­ro on Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­di toe­tus. Pro­jek­tid, mil­le­le toe­tust an­tak­se, pea­vad ole­ma lõ­pe­ta­tud 31. det­semb­ril 2028.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la lau­lu­võist­lu­sel oli tänavu li­gi 60 osavõtjat
Järgmine artikkelAren­dus­ko­ja Lea­der-toe­tu­sed Kuu­sa­lu val­da ja Lok­sa lin­na