Val­mis Har­ju maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia 2035+

987

St­ra­tee­gia jõus­tu­mi­seks pea­vad sel­le heaks kiit­ma vä­he­malt Har­ju­maa 10 oma­va­lit­sust ning Tal­lin­n.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) eest­võt­tel alus­ta­ti 2018. aas­ta al­gu­ses Har­ju maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia 2035+ väl­ja­töö­ta­mist. Kor­ral­da­ti se­mi­na­re ja töö­tu­ba­sid, ok­toob­ris oli st­ra­tee­gia eel­nõu ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul. Kui maa­kon­na aren­gu­ko­mis­jon ja HO­Li vo­li­ko­gu olid st­ra­tee­gia heaks kiit­nud, saa­de­ti see no­vemb­ris Har­ju­maa val­la- ja lin­na­vo­li­ko­gu­de­le me­net­le­mi­seks.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kii­tis maa­kon­na uue aren­gust­ra­tee­gia heaks 20. det­semb­ril, eel­ne­valt olid se­da tei­nud Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­la- ning Lok­sa ja Maar­du lin­na­vo­li­ko­gu. St­ra­tee­gia jõus­tub, kui sel­le on heaks kiit­nud 2/3 Har­ju oma­va­lit­sus­test, li­saks ka Tal­lin­na lin­na­vo­li­ko­gu.

„See on st­ra­tee­gi­li­ne do­ku­ment, konk­reet­sed te­ge­vu­sed pan­nak­se kir­ja in­ves­tee­rin­gu­te ka­vas­se ja te­ge­vus­kav­va,“ lau­sus Ani­ja vo­li­ko­gu­le maa­kon­na aren­gust­ra­tee­giat tut­vus­ta­nud HO­Li te­gev­di­rek­tor Joel Jes­se.

St­ra­tee­gias on kir­jas maa­kon­na väl­ja­kut­sed rah­vas­ti­ku ja asus­tus­must­ri, ava­li­ke tee­nus­te ning töö­hõi­ve ja ma­jan­du­se val­las ning ees­mär­gid.

HO­Li te­gev­juht mär­kis, et vii­ma­se 10 aas­ta­ga on Har­ju­maa ela­nik­kond dras­ti­li­selt kas­va­nud ja kas­vab veel, kuid rah­vas­tik va­na­neb – mi­da kau­ge­mal Tal­lin­nast, se­da suu­rem on va­ne­ma­te ini­mes­te osa­kaal. Kõi­ge noo­rem ela­nik­kond on Rae val­las, kus üle 65aas­tas­te osa­kaal on 8,2 prot­sen­ti, Har­ku val­las on 11,2. Raa­si­ku val­las on üle 65aas­ta­seid 15,8, Kuu­sa­lu val­las 18,4 ning Ani­ja val­las 20,2 prot­sen­ti. Har­ju­maa kõi­ge va­nem ela­nik­kond on Lok­sa lin­nas, seal on üle 65aas­ta­seid 25,7 prot­sen­ti.

Kui­gi vii­ma­se 15 aas­ta­ga on koo­lieel­se­tes asu­tus­tes käi­va­te las­te arv Har­jus 45 prot­sen­ti suu­re­ne­nud, vä­he­neb see järg­ne­va 5-10 aas­ta jook­sul 10-20 prot­sen­ti. St­ra­tee­gia jär­gi tu­leks uu­te las­teaia­koh­ta­de loo­mi­sel hoo­li­kalt ar­ves­ta­da, kas ka 10-15 aas­ta pä­rast on neid va­ja või saab las­teae­da siis ka­su­ta­da muuks ots­tar­beks. Sar­na­ne väl­ja­kut­se on üld­ha­ri­du­ses – kas­va­va­tes piir­kon­da­des on koo­li­koh­ta­de puu­dus, kau­ge­ma­tes tu­leb kaa­lu­da koo­liast­me­te vä­hen­da­mist.

Sot­siaal­hoo­le­kan­de ja ter­vis­hoiu koh­ta on öel­dud, et va­na­nev rah­vas­tik nõuab suu­re­mat tä­he­le­pa­nu per­so­na­li­see­ri­tud sot­siaal­tee­nus­te osu­ta­mi­se­le. Suu­re­ne­nud on puue­te­ga ini­mes­te ja ha­ri­dus­li­ke eri­va­ja­dus­te­ga las­te osa­kaal. Ühis­trans­por­di ja lii­ku­vu­se koh­ta on kir­jas, et Har­ju on ai­nu­ke maa­kond, kus on või­ma­lik te­ki­ta­da kon­ku­rent­si au­to­trans­por­di­le, kuid ini­me­sed po­le sel­leks veel val­mis. Abi oleks trans­por­di­lii­ki­de pa­re­mast in­teg­ree­ri­tu­sest ja ühen­dus­te kii­ru­sest.

Töö­hõi­ve on maa­kon­nas Ees­ti kõr­geim – töö­koht on 71 prot­sen­dil tööea­lis­test ela­ni­kest, töö­tuid oli 2017. aas­tal 4,8 prot­sen­ti. Töö­rän­de pea­mi­ne siht­koht on Tal­linn. Har­ju­maal te­gut­se­va­test ak­tiiv­se­test et­te­võ­te­test kuu­lub 87 prot­sen­ti Ees­ti erao­ma­ni­ke­le, 12 prot­sen­ti vä­lis­maa­las­te­le, üle­jää­nud rii­gi­le või oma­va­lit­su­se­le. 2017. aas­tal loo­di Har­ju­maal üle 14 000 et­te­võt­te, mis on 67 prot­sen­ti ko­gu rii­gis re­gist­ree­ri­tud uu­test et­te­võ­te­test. Ees­tis on 1000 ela­ni­ku koh­ta 97, Har­ju­maal 120 ak­tiiv­set et­te­võ­tet.

Har­ju­maa pi­kaa­ja­li­se vi­sioo­ni­na on aren­gust­ra­tee­gias: „Har­ju maa­kon­nast peaks saa­ma Põh­ja-Eu­roo­pa tar­ga ma­jan­du­se sü­da, kus on suu­re­pä­ra­ne elu­kesk­kond ja kii­red, mu­ga­vad ühen­du­sed ko­gu maail­ma­ga.“ Te­ge­vus­suu­nad sel­le saa­vu­ta­mi­seks on te­gus rah­vas ehk õn­ne­li­kud, ter­ved, ha­ri­tud, et­te­võt­li­kud ini­me­sed ning ko­du­kan­ti väär­tus­tav ak­tiiv­ne ko­gu­kond, kva­li­teet­ne elu­kesk­kond ning ta­sa­kaa­lus­ta­tud ruu­mi­mus­ter.

„Har­ju­maa ei võist­le teis­te maa­kon­da­de, vaid Lää­ne­me­re rii­ki­de ja piir­kon­da­de­ga – ole­me rah­vus­va­he­li­ses kon­ku­rent­sis ning pea­me sel­le jär­gi sih­te ja ees­mär­ke sead­ma,“ mär­kis Joel Jes­se.

Aren­gust­ra­tee­gia in­ves­tee­rin­gu­te ka­va ja te­ge­vus­ka­va ha­ka­tak­se koos­ta­ma pä­rast põ­hi­do­ku­men­di jõus­tu­mist. Riik töö­tab väl­ja tin­gi­mu­si, kui­das ha­ka­tak­se maa­kon­na aren­gu­plaa­ni­des­se pan­dud te­ge­vu­si ra­has­ta­ma.

Eelmine artikkelHar­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lu­ses Kuu­sa­lu­le 2. ja Raa­si­ku­le 3. koh­t
Järgmine artikkelVÄR­NER LOOTS­MANN sai Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu asee­si­me­heks