Val­la juu­be­lit täh­ista­tak­se Kuu­sa­lus aja­loo­se­mi­na­ri ja va­na­de fo­to­de näi­tu­se­ga

647

Kol­ga­kü­la Selt­si ja Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si eest­ve­da­jad lep­pi­sid möö­du­nud aas­tal kok­ku, et li­saks mul­lu 13. ok­toob­ril pee­tud aas­ta­päe­va­peo­le te­hak­se Kuu­sa­lu val­la 80. sün­ni­päe­va pu­hul aja­loo­se­mi­nar. Ku­na pi­du oli tra­dit­sioo­ni­li­selt Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas, siis se­mi­nar tu­leb Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

Et Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na aja­loo uu­ri­ja Sven-Olav Paa­vel ka­van­das näi­tust va­na­dest fo­to­dest, mis ku­ju­ta­vad Kuu­sa­lu ale­vik­ku, ot­sus­ta­ti kaks et­te­võt­mist ühen­da­da – aja­loo­se­mi­na­ri päe­val, ree­del, 25. jaa­nua­ril ava­tak­se rah­va­ma­jas näi­tus „Kuu­sa­lu ale­vik va­na­del fo­to­del“.

Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no üt­leb, et aja­loo­se­mi­na­ri­ga tä­his­ta­tak­se ka 800 aas­ta möö­du­mist Kuu­sa­lu es­ma­mai­ni­mi­sest. Kuu­sa­lu ja veel Kuu­sa­lu val­la 10 kü­la on kir­jas 800 aas­tat ta­ga­si koos­ta­tud Taa­ni Hin­da­mis­raa­ma­tus. Üht­la­si on nii se­mi­nar kui ka näi­tus EV100 kin­gi­tus. Seo­ses sel­le­ga an­tak­se se­mi­na­ril üle EV100 kin­gi­tu­sep­laat, mis on plaa­nis kin­ni­ta­da rah­va­maj­ja.

Se­mi­na­ril rää­gi­tak­se Kuu­sa­lu ale­vi­ku ar­hi­tek­tuu­rist, ki­hel­kon­na koo­li­dest, val­la va­ra­se­mast- ja lä­hia­ja­loost. Tut­vus­ta­tak­se ka piir­kon­na­ga seo­tud põ­ne­vaid ini­me­si na­gu bo­heem­las­lik mõis­nik ja kir­ja­nik Erik Sten­bock Kol­gast ning bri­ti sa­la­luu­ra­ja Ro­nald Seth, kes maan­dus vii­ma­se sõ­ja ajal lan­ge­var­ju­ga Ju­min­da pool­saa­rel.

Sven-Olav Paa­vel on tark­va­rain­se­ner ja ko­du-uu­ri­ja, te­ma va­na­va­ne­ma­te ko­du oli Hirv­lis Sil­la ta­lus. Ta elab Tal­lin­nas, Kuu­sa­lu ale­vi­ku­ga on seo­tud 20 aas­tat – pä­ris va­nao­nu ma­ja Män­ni tä­na­val ning on aas­ta­te jook­sul se­da taas­ta­nud.

Sven-Olav Paa­vel: „Ko­du-uu­ri­mi­se­ga olen va­hel­du­va edu­ga te­ge­le­nud küm­me­kond aas­tat. Sain im­pul­si, kui te­gin tol­la­ses Kee­le ja Kir­jan­du­se Ins­ti­tuu­dis üht tark­va­rap­ro­jek­ti ja lu­ge­sin Gus­tav Vil­bas­te nel­ja­köi­te­li­se kä­si­kir­ja, mi­da seal hoi­tak­se.“

Kuu­sa­lust teh­tud va­na­de fo­to­de näi­tu­se idee pä­ri­neb te­ma sõ­nul 2017. aas­tast, kui Fa­ce­boo­ki-gru­pis Kuu­sa­lu Aja­lu­gu oli sel­lest jut­tu.

„Era­ko­gu­dest fo­to­de või di­gi­taal­se­te koo­pia­te ning nen­de koh­ta de­tail­se­te and­me­te ko­gu­mi­ne on vä­ga aja­ma­hu­kas. Sa­ge­li on see na­gu pus­le kok­ku­pa­nek, kui kõi­ki tük­ke po­le al­les. Mõneski pe­real­bu­mis võib ol­la es­ma­pil­gul väär­tu­se­tu üles­võ­te, mis võib ai­da­ta suu­re­mad pusletü­kid kok­ku pan­na,“ kom­men­tee­rib Sven-Olav Paa­vel.

Ta too­ni­tab, see­tõt­tu on­gi olu­li­ne, et va­nu fo­to­sid ei hä­vi­ta­taks: „Olen kah­juks sa­ge­li kuul­nud fraa­si, et vis­kas fo­tod ära, sest ei tead­nud, kes olid sel­lel pil­dil, ning ei hoo­li­nud neist. Kuid pil­dil kõ­ne­leb ka ko­gu ümb­rus, kus tund­ma­tud ini­me­sed on jääd­vus­ta­tud. Näi­teks tu­vas­ta­ti ühes Fa­ce­boo­ki-gru­pis Kuu­sa­lu aja­loo sei­su­ko­halt ülio­lu­li­ne 19. sa­jan­di pas­to­raa­di­fo­to ja nii on sel­le fo­to väär­tus tõus­nud oma­ni­ku jaoks.“

Kai­sa Lin­no: „Kõik Kuu­sa­lu aja­loost hu­vi­ta­tud ini­me­sed on se­mi­na­ri­le oo­da­tud. Õh­tul te­hak­se eks­kur­sioon prae­gu­ses val­la­ma­jas – re­no­vee­ri­tud Kiiu mõi­sas.“

Näi­tu­sel tut­vus­ta­ta­vad fo­tod ja nen­de koh­ta li­sa­tud sel­gi­tu­sed on kok­ku pan­dud brošüü­riks, mi­da saab ava­mi­sel ja ka edas­pi­di rah­va­ma­jast paa­ri eu­ro eest os­ta. Se­mi­na­ri ja eks­kur­sioo­ni kor­ral­da­mist toe­tab Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus, osa­le­ja­te­le on ta­su­ta. Loe ka lk 4.

Eelmine artikkelMaa­ko­hus: Pu­di­soo Kal­daa­lu­se tee tu­leb hoi­da ava­li­kus ka­su­tu­ses
Järgmine artikkelAni­ja Muin­sus­kait­se Selts lõ­pe­tab te­ge­vu­se