Val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas alus­ta­da te­ge­vus­te­ga Kuu­sa­lu ja Lok­sa ühen­da­mi­seks

1512

Kuu­sa­lu val­la ju­hid te­gid Lok­sa lin­na juh­ti­de­le et­te­pa­ne­ku koh­tu­da Kol­ga va­lit­se­ja­ma­jas 8. või 13. märt­sil.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu aru­tas 22. veebruari is­tun­gil vo­li­ko­gu esi­me­he Enn Kirs­ma­ni esi­ta­tud eel­nõu „Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühi­ne­mi­ne“.
Vo­li­ko­gu esi­mees sel­gi­tas, et nä­dal va­rem jõu­dis val­la­maj­ja rii­gi­hal­du­se mi­nist­ri Mih­hail Kor­bi ki­ri, mil­le­ga olid kaa­sas va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­su­se eel­nõu ning se­le­tus­ki­ri Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na liit­mi­se et­te­pa­ne­ku koh­ta.
„Sel­lest kir­jast ja hal­dus­re­for­mi­sea­du­sest tu­le­ne­valt peab vo­li­ko­gu käi­vi­ta­ma vas­ta­vad te­ge­vu­sed,“ sõ­nas Enn Kirs­man.
„Mi­nu koos­ta­tud eel­nõu aru­ta­sid ühi­selt aren­gu­ko­mis­jon ja ko­gu­kon­na­ko­mis­jon. Lei­ti, et pea­me proo­vi­ma Lok­sa­ga lä­bi rää­ki­da, kuid vo­li­tu­sed tu­leks an­da mit­te ai­nult Lok­sa lin­na esin­da­ja­te­ga kõ­ne­le­mi­seks, võib tek­ki­da va­ja­dus pi­da­da lä­bi­rää­ki­mi­si ka va­ba­rii­gi va­lit­su­se, maa­va­ne­ma, Põh­ja piir­kond­li­ku re­for­mi­ko­mis­jo­ni, teis­te oma­va­lit­sus­te või rii­gia­su­tus­te­ga, kes on seo­tud sel­le tee­ma­ga.“
Vo­li­ko­gu ot­sus­tas va­ba­rii­gi va­lit­su­se et­te­pa­ne­ku (Lok­sa linn ühen­da­da Kuu­sa­lu val­la­ga – toim) võt­ta tead­mi­seks ning al­ga­ta­da hal­dus­jao­tu­se sea­du­sest ja hal­dus­re­for­mi sea­du­sest tu­le­ne­vad te­ge­vu­sed. Vo­li­ko­gu 19 liik­mest olid ot­su­se hää­le­ta­mi­se ajaks is­tun­gi­le jää­nud 13, neist poolt olid 8, vas­tu 3, ei hää­le­ta­nud 2.
Ot­sus an­nab vo­li­ko­gu esi­me­he­le Enn Kirs­ma­ni­le, ase­esi­me­he­le Ur­mo Ris­ti­saa­re­le ja val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si­le vo­li­tu­sed pi­da­da lä­bi­rää­ki­mi­si Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu ja/või va­ba­rii­gi va­lit­su­se ja/või kol­man­da­te osa­pool­te esin­da­ja­te­ga kõi­gis Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühen­da­mi­se­ga seon­du­va­tes kü­si­mus­tes.
Vo­li­ko­gu esi­me­hel, asee­si­me­hel ja val­la­va­ne­mal tu­leb val­mis­ta­da et­te ning esi­ta­da täh­taeg­selt vo­li­ko­gu­le kin­ni­ta­mi­seks sea­du­se­ga sä­tes­ta­tud eel­nõud, moo­dus­ta­des sel­leks va­ja­du­sel töö­rüh­mi ning kaa­sa­tes eks­per­te.
Ot­sus edas­ta­ti Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu­le, Har­ju maa­va­ne­ma­le ning ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi­le, kus töö­tab ka rii­gi­hal­du­se mi­nis­ter.

Uus kat­se koh­tu­mi­seks
Nel­ja­päe­val, 23. veeb­rua­ril edas­ta­sid Enn Kirs­man, Ur­mo Ris­ti­saar ja Ur­mas Kirt­si val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu esi­me­he­le Rein Hei­na­le ja lin­na­pea­le Vär­ner Loots­man­ni­le. Kaas­kir­jas esi­ta­ti nei­le taas kut­se koh­tu­mi­se­le, see­kord kas 8. märt­sil või 13. märt­sil kell 18.30 Kol­ga mõi­sa va­lit­se­ja­ma­ja nõu­pi­da­mis­te ruu­mis. Kui aeg või koht ei so­bi, pa­lu­ti esi­ta­da kok­ku­saa­mi­seks en­da­pool­ne et­te­pa­nek.
Kuu­sa­lu val­la­ju­hid kut­su­sid Lok­sa kol­lee­ge Kol­ga va­lit­se­ja­maj­ja koh­tu­ma ka nä­dal va­rem, koh­tu­mi­sa­jaks pa­ku­ti siis kas 27. veeb­ruar või 1. märts.
Rein Hei­na ja Vär­ner Loots­mann vas­ta­sid tei­si­päe­val, 21. veeb­rua­ril kir­ja­ga, et ei pea Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu täien­da­va­te kon­sul­tat­sioo­ni­de ja lä­bi­rää­ki­mis­te alus­ta­mist het­kel või­ma­li­kuks, ku­na Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu on ala­tes Lok­sa val­la Kuu­sa­lu val­la­ga lii­tu­mi­se het­kest blo­kee­ri­nud ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mi­si Lok­sa lin­na­ga.
Nad sel­gi­ta­sid vas­tu­ses, et Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu on kor­du­valt väl­jen­da­nud oma seisu­koh­ta või­ma­li­kust hal­dus­re­for­mist La­he­maa re­gioo­nis: „On ka­het­sus­väär­ne, et Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ei ole mit­te mil­leks­ki pi­da­nud Lok­sa lin­na ja Vi­hu­la val­la teh­tud ühi­ne­mi­set­te­pa­ne­kuid ning võt­nud sel­le­ga en­da­le ai­nuõi­gu­se ot­sus­ta­da Põh­ja-Ees­ti ran­na­rah­va tu­le­vi­ku üle. Tä­nu Kuu­sa­lu juh­ti­de põik­päi­su­se­le on kao­ta­tud või­ma­lus moo­dus­ta­da La­he­maa rah­va oma vald.“

Kaa­sa­ta kõ­ne­lus­tes­se era­poo­le­tu isik
Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu 22. veeb­rua­ri is­tun­gil olid ko­hal ka val­la­vo­li­ko­gu liik­med, Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann ja Lok­sa en­di­ne lin­na­pea And­res Kaar­mann. Lok­sa-Kuu­sa­lu ühi­ne­mis­tee­ma kä­sit­le­mi­se ajaks olid mõ­le­mad is­tun­gilt lah­ku­nud.
Raul Val­gis­te lau­sus ühi­ne­mist puu­du­ta­va ot­su­se-eel­nõu aru­te­lu ajal, et ar­ves­ta­des se­nist ko­ge­must ei pruu­gi lä­bi­rää­ki­mi­si Lok­sa lin­na­ga tul­la. Ta kü­sis, kas võiks lä­bi­rää­ki­mis­tes­se kaa­sa­ta era­poo­le­tu isi­ku, kes oleks mõ­le­ma­le poo­le­le usal­dus­väär­ne.
Enn Kirs­man: „Ole­me Lok­sa­le saat­nud kuus kir­ja, et saa­da ühi­se laua ta­ha. Kind­las­ti soo­vi­me kaa­sa­ta isi­ku väl­jast­poolt oma­va­lit­sus­te rin­gi. Aga tei­ne pool ei ole se­da soo­vi­nud. Me ei saa ot­sus­ta­da se­da ühe­pool­selt, saa­me sel­lest rää­ki­da koos.“
Vo­li­ko­gu esi­mees üt­les veel, et on kõ­la­nud süü­dis­tu­si, miks on va­he­ta­tud Lok­sa juh­ti­de­ga kir­ju ega ole oma­va­hel rää­gi­tud: „Rää­ki­da ja kok­ku lep­pi­da saab nen­de­ga, ke­da usal­dad. Lok­sa lin­na juh­ti­de­ga meil usal­dus puu­dub. Ole­me fik­see­ri­nud kõik et­te­pa­ne­kud ja vas­tu­sed. Aga kui lu­ge­da Lok­sa Elu, siis näeb, et osad ini­me­sed ela­vad hoo­pis tei­ses reaal­su­ses. Et aja­lu­gu säi­liks, ole­me va­li­nud kir­ja­li­ku suht­le­mi­se.“
Mait Kröönst­röm kü­sis, kui tõe­näo­li­seks pi­da­da kõ­ne­lu­si, kui töö­rühm koos­neb sa­ma­dest ini­mes­test ja öel­dak­se, et usal­dus puu­dub. Ning al­les eel­mi­sel is­tun­gil Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu tü­his­tas Lok­sa­le teh­tud va­ra­se­ma et­te­pa­ne­ku ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­teks.
Enn Kirs­man vas­tas, et eel­mi­ne prot­sess al­ga­ta­ti loo­tu­ses jõu­da va­ba­taht­li­ku ühi­ne­mi­se­ni. Nüüd on üle­san­de pi­da­da lä­bi­rää­ki­mi­si and­nud va­ba­rii­gi va­lit­sus. Kui tõe­näo­li­ne on kõ­ne­lus­te toi­mu­mi­ne, ei osa­nud ta vas­ta­ta, li­sa­des, et te­hak­se va­ja­du­sel veel mi­tu kat­set.

Um­bu­sal­du­sa­val­dus ENN KIRS­MA­NI­LE
Val­la­vo­li­ko­gu 22. veebruari is­tun­gi al­gu­ses esi­ta­sid opo­sit­sioo­ni­liik­med Vär­ner Loots­mann, Su­lev Vald­maa, Mait Kröönst­röm, And­res Kaar­mann, Kun­nar Vaht­ras ning is­tun­gil all­kir­ja li­sa­nud Mar­gus Soom um­bu­sal­du­s­aval­du­se vo­li­ko­gu esi­me­he­le Enn Kirs­ma­ni­le.
Sel­les on um­bu­sal­da­mi­se al­ga­ta­mi­se põh­jus­te­na ni­me­ta­tud, et 2015. aas­ta det­semb­ris moo­dus­ta­tud töö­rühm lä­bi­rää­ki­mis­te pi­da­mi­seks ei ko­gu­ne­nud kor­da­gi ega koh­tu­nud Lok­sa esin­da­ja­te­ga. Pea­mi­ne tee­ma oli, kas ja ku­hu jõu­dis 2008. aas­tal Kuu­sa­lu val­la et­te­pa­nek Lok­sa lin­na­le.
Kui 2016 juu­nis teh­ti Lok­sa­le taas et­te­pa­nek lä­bi­rää­ki­mis­teks ja moo­dus­ta­ti uus töög­rupp, siis ka see ei ko­gu­ne­nud ega koh­tu­nud Lok­sa esin­da­ja­te­ga.
„Ai­nus „töö­võit“ on vo­li­ko­gu esi­me­he soo­lo e-kir­ja­va­he­tu­se näol. Se­da on hä­be­ma­tult vä­he pal­ga­li­se vo­li­ko­gue­si­me­he koh­ta,“ on kir­jas um­b­usal­du­sa­val­du­ses.
Sel­les on ka lau­sed: „Ju­ba aas­taid oli sel­ge, et hal­dus­re­for­mi kor­ral Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn kas lii­tu­vad või lii­de­tak­se. Vaa­ta­ma­ta mit­me­te­le et­te­pa­ne­ku­te­le ja üles­kut­se­te­le moo­dus­ta­da as­ja­tund­ja­test ühi­ne­mis­ko­mis­jon, on vo­li­ko­gu esi­mees se­da liht­salt ei­ra­nud.“
Um­bu­sal­du­se al­ga­ta­jad hei­da­vad Enn Kirs­ma­ni­le et­te, et Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na va­ba­taht­li­kul ühi­ne­mi­sel oleks riik­lik toe­tus oma­va­lit­su­se­le ol­nud 800 000 eu­rot: „Sel­le ase­mel, et üri­ta­da komp­ro­mis­se lei­da, on vo­li­ko­gu esi­mees tei­nud omalt poolt kõik sel­leks, et Kuu­sa­lu vald lä­bi­rää­ki­mis­te laua ta­ha üld­se ei is­tuks­ki – ei Lok­sa lin­na ega ka teis­te naab­ri­te­ga. Mis­tõt­tu lan­geb Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu po­lii­ti­li­ne vas­tu­tus 800 000 eu­ro mit­te­saa­mi­sel ühe­selt vo­li­ko­gu esi­me­he­le.“
Nad pa­lu­vad lü­li­ta­da um­b­u­sal­da­mi­se vo­li­ko­gu järg­mi­se is­tun­gi päe­va­kor­da.
And­res Kaar­mann pos­ti­tas hil­jem Fa­ce­boo­kis, et te­ge­li­kult oleks taht­nud sa­ma aval­du­se­ga um­bu­sal­da­da ka Lok­sa lin­na­juh­te.
ENN KIRS­MA­NI kom­men­taar
Enn Kirs­man aval­das soo­vi kom­men­tee­ri­da Sõ­nu­mi­too­jas um­bu­sal­du­sa­val­dust: „Võ­tan se­da üs­na stoi­li­selt, sest tean, et ole­me omalt poolt tei­nud kõik, mis meie või­mu­ses, et Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke õi­gus­te ja va­ja­dus­te eest seis­ta. Ole­me püüd­nud Lok­sa juh­ti­de­ga lä­bi­rää­ki­mi­si al­ga­ta­da, pa­ra­ku edu­tult. On kum­ma­li­ne lu­ge­da al­la­kir­ju­ta­nu­te süü­dis­tust, na­gu oleks 800 000 eu­ro saa­ma­ta jää­mi­ne mi­nu süü. Veel mõ­ni kuu ta­ga­si süü­dis­ta­ti meid ra­haah­nu­ses ja soo­vis see sum­ma ku­lu­ta­da Kuu­sa­lu val­la heaks. Loo­dan vä­ga, et Vär­ner Loots­man­nil on me­hi­sust, et al­ga­ta­da um­b­u­sal­dus­me­net­lus ka Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu esi­me­he Rein Hei­na suh­tes, kes on tõr­ju­nud kõik meie kut­sed tul­la lä­bi­rää­ki­mis­te laua ta­ha.“

VÄR­NER LOOTS­MANN ja REIN HEINA
Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Vär­ner Loots­man­nilt, kui­das aru saa­da sel­lest, et Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­me­na on ta al­la kir­ju­ta­nud um­bu­sal­du­sa­val­du­se­le, kus on kir­jas, et aas­taid on ol­nud sel­ge, hal­dus­re­for­mi kor­ral Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa lii­de­tak­se, aga lin­na­pea­na hei­dab Kuu­sa­lu val­la­juh­ti­de­le et­te, et on ta­kis­ta­nud La­he­maa rah­va oma val­la loo­mist. Ja kui pal­ju on te­ma en­da te­ge­vus Lok­sa lin­na­pea­na 800 000 eu­rost il­ma­jää­mi­se­le kaa­sa ai­da­nud?
Vas­tu­se saa­tis vo­li­ko­gu esi­mees Rein Hei­na: „Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu ot­sus­tas 29. det­semb­ril 2016, et va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le esi­ta­tak­se taot­lus Lok­sa lin­na hal­dus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­du­se muut­mi­se al­ga­ta­ma­ta jät­mi­se koh­ta. 15. veeb­rua­ril 2017 sai ka Lok­sa linn va­lit­su­se mää­ru­se eel­nõu Kuu­sa­lu ja Lok­sa osas hal­dus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­du­se muut­mi­se koh­ta ja täi­dab sel­lest tu­le­ne­vaid suu­ni­seid. Oli tea­da, et tao­li­ne et­te­pa­nek tu­leb, sest se­da nõuab hal­dus­re­for­mi sea­dus. Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu on sel­gi­ta­nud, et lin­na sun­dü­hen­da­mi­ne ei ole põh­jen­da­tud. Sun­dü­hen­da­mi­ne mõ­ju­taks olu­li­selt lok­sa­las­te, ees­kätt muu­keel­se­te ini­mes­te, elu­kor­ral­dust üks­nes ne­ga­tiiv­selt. Ole­me sei­su­ko­hal, et Lok­sa lin­na ühi­ne­mi­ne ai­nult ühe naab­ri Kuu­sa­lu val­la­ga ei muu­da moo­dus­ta­ta­vat oma­va­lit­sust või­me­ka­maks, mis­tõt­tu saab Lok­sa linn pers­pek­tii­vis pa­re­mi­ni hak­ka­ma ise­seis­va­na.“
Rein Hei­na li­sas: „Lok­sa lin­na­pea te­ge­vus ei ole aga kui­da­gi „kaa­sa ai­da­nud“ (Sõ­nu­mi­too­ja sõ­nas­tus) Kiiu mõi­sa re­mon­diks va­ja­li­ku 800 000 eu­ro il­ma­jää­mi­se­le, mis tun­dub ole­ma Kuu­sa­lu tä­nas­te juh­ti­de Kirs­ma­ni ja Kirt­si põ­hi­li­ne mu­re, mil­le pä­rast sü­dant va­lu­ta­da. Lok­sa lin­na­pea täi­dab te­ma­le lin­na­vo­li­ko­gult an­tud üle­san­deid ja teeb se­da häs­ti.“

Eelmine artikkelAni­ja val­la juu­be­lit tä­his­ta­tak­se ko­gu aas­ta jook­sul
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu ju­hib Ma ja Sa