Val­la­va­lit­sus hak­kab ana­lüü­si­ma Raa­si­ku koo­li ja las­teaia ühen­da­mist

778
JUTA ASUJA.

Eel­mi­sel nä­da­lal tut­vus­tas val­la­va­lit­sus vo­li­ko­gu ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­ni­le ideed lii­ta Raa­si­ku põ­hi­kool ja las­teaed üheks asu­tu­seks.

„Ko­mis­jon võt­tis sel­le tead­mi­seks, kuid en­ne ot­sus­ta­mist, kas asu­tu­sed ühen­da­da, tu­leb te­ha põh­ja­lik ana­lüüs,“ üt­les val­la­va­lit­su­se ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja.

Ta mär­kis, et ha­ri­dus­võr­gu re­for­mi­mi­se va­ja­du­sest kõ­nel­des pee­tak­se ena­mas­ti sil­mas väik­se­ma­te koo­li­de liit­mist, kuid las­teaiad on jäe­tud tä­he­le­pa­nu­ta, kui­gi ka need on ha­ri­dus­võr­gu üks osa. Raa­si­ku koo­lil ja las­teaial on prae­gu üks juht – käe­so­le­va aas­ta al­gu­sest mää­ra­ti Raa­si­ku põ­hi­koo­li di­rek­tor Ree­li­ka Tu­ri ka ko­ha­li­ku las­teaia lap­se­hool­dus­puh­ku­se­le jää­nud di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­jaks. Ju­ta Asu­ja sõ­nul on lü­hi­ke­se aja jook­sul lap­se­va­ne­mad mär­ga­nud po­si­tiiv­seid muu­tu­si ning ke­va­del pak­ku­sid hoo­le­ko­gu liik­med idee koo­li ja las­teaia ühen­da­mi­sest.

„Sel­le ees­märk ei ole saa­vu­ta­da kok­ku­hoi­du, vaid ka­su­ta­da res­surs­se efek­tiiv­se­malt. Meil on Raa­si­ku väi­ke, vaid viie rüh­ma­ga las­teaed ning kesk­mi­se suu­ru­se­ga maa­kool. Koo­lil ja las­teaial on ju­ba prae­gu ühi­ne ma­jan­dus­juht, ja­ga­tak­se ka tu­gis­pet­sia­lis­te, asu­tak­se kõr­vu­ti ma­ja­des. See­tõt­tu oleks nen­de liit­mi­ne üheks asu­tu­seks loo­gi­li­ne ja rat­sio­naal­ne samm, mis või­mal­dab pa­ran­da­da ka juh­ti­misk­va­li­tee­ti. Üha sa­ge­da­mi­ni rää­gi­tak­se, et tu­ge­vaid juh­te on kee­ru­li­ne lei­da, eri­ti maa­piir­kon­nas. Kui mit­me väi­ke­se ase­mel on üks suu­rem asu­tus, on sel­le juh­ti­mi­ne di­rek­to­ri­le suu­rem väl­ja­kut­se ning meie saak­si­me maks­ta vää­ri­li­se­mat pal­ka.“

Ta li­sas, et ideed toe­tab prae­gu­ne ko­ge­mus – kui koo­li ja las­teaia prae­gu­ne ühi­ne juh­ti­mi­ne oleks muut­nud asu­tus­te toi­mi­mi­se kee­ru­li­se­maks, siis koo­li-las­teaia liit­mi­ne po­leks päe­va­kor­da ker­ki­nud ning se­da ei ha­ka­taks üld­se kaa­lu­ma: „Aga meil on või­me­kas juht ning las­teaia hoo­le­ko­gu eel­mi­ne koos­seis tõi väl­ja, et tä­na­vu on las­teaias toi­mu­nud mär­ga­ta­vad aren­gud.“

Val­la­va­lit­su­se esin­da­ja käis hil­ju­ti koh­tu­mas Raa­si­ku las­teaia õpe­ta­ja­te­ga, et kü­si­da nen­de ar­va­must. Ju­ta Asu­ja kin­ni­tu­sel õpe­ta­jad liit­mi­se vas­tu ot­se­selt ei ole, nad leid­sid, et see on pi­gem ad­mi­nist­ra­tiiv­ne muu­tus, nen­de iga­päe­va­töös see suu­ri muu­da­tu­si kaa­sa ei too: „Küll aga on õpe­ta­ja­te soov, et juht­kon­nast oleks kee­gi ma­jas ka hom­mi­ku­poo­li­kul. Las­teaias on poo­le ko­ha­ga õp­pea­la­ju­ha­ta­ja, kes on tööl pä­rast­lõu­nal, na­gu ka di­rek­tor. See prob­leem on la­hen­da­tav.“

Ju­ta Asu­ja rää­kis veel, et las­teaias kü­si­ti te­malt, kas liit­mi­se ees­märk on kao­ta­da las­teaias oma köök. Ta kin­ni­tas, et need on täies­ti eri­ne­vad prot­ses­sid. Köö­gi kao­ta­mi­ne või jää­mi­ne ei sõl­tu asu­tus­te juh­ti­mi­se ühen­da­mi­sest ning võib päe­va­kor­da tek­ki­da ka siis, kui asu­tu­sed on eral­di, kuid ei pruu­gi.

Raa­si­ku põ­hi­koo­li di­rek­tor ja las­teaia di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja Ree­li­ka Tu­ri üt­les, et te­ma mee­lest on koo­li ja las­teaia ühi­se asu­tu­se­na juh­ti­mi­ne või­ma­lik, kuid ot­sus­ta­mi­se­le peab järg­ne­ma põh­ja­lik ana­lüüs. Koo­li per­so­na­li ning kum­ma­gi asu­tu­se uue hoo­le­ko­gu­ga ei ole ühen­da­mi­se tee­mat veel aru­ta­nud.

„Ta­haks nen­de et­te min­nes tuua väl­ja plus­sid ja mii­nu­sed, mit­te liht­salt kõ­hu­tun­de jär­gi öel­da, et nii on mõist­lik te­ha,“ sõ­nas ta.

Ju­ta Asu­ja kin­ni­tas, et järg­mi­se­na on­gi val­la­va­lit­su­sel ka­vas ha­ka­ta ana­lüü­si­ma ja ar­vu­ta­ma, mi­da koo­li ja las­teaia ühen­da­mi­ne kaa­sa toob, tuua väl­ja sel­le head ja vead. Kui ana­lüü­sist sel­gub, et ühen­da­mi­ne on mõist­lik ning see on kõi­gi osa­pool­te­ga lä­bi aru­ta­tud, ka­vat­seb val­la­va­lit­sus te­ha vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku lii­ta Raa­si­ku kool ja las­teaed ala­tes uuest õp­peaas­tast, sep­temb­rist 2020.

Eelmine artikkelKü­la­selts re­mon­dib Vii­nis­tu rah­va­ma­ja ja ra­jab sin­na raa­ma­tu­ko­gu­toa
Järgmine artikkelKiiu tank­la uus oma­nik on Tar­tu Ter­mi­nal AS