Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la oli nominent Põh­ja-Ees­ti aas­ta tu­ris­mi­te­gi­ja­te kon­kur­sil

558
Valgejõe Veinivilla perenaine TIINA KUULER. Foto Sven Arbet, Maaleht

Möö­du­nud nä­da­lal, 7. no­vemb­ril Nar­vas toi­mu­nud Põh­ja-Ees­ti tu­ris­mi­kon­ve­rent­sil pre­mee­ri­ti kon­kur­si „Põh­ja-Eest pa­ri­mad“ võit­jaid. Tä­na­vus­te no­mi­nen­ti­de seas oli Kuu­sa­lu val­last OÜ Vei­ni­mõis­nik, kes peab Val­ge­jõe Vei­ni­vil­lat – kan­di­dee­ris Põh­ja-Ees­ti tu­ris­mi­vald­kon­na aas­ta väi­keet­te­võt­te 2019 tiit­li­le. Sel­le ka­te­goo­ria tiit­li sai Rum­mu Järv OÜ Kei­la val­last.

At­rak­tiiv­sei­ma tu­ris­miob­jek­ti ka­te­goo­rias oli OÜ Vei­ni­mõis­nik no­mi­nee­ri­tud ka­he et­te­võt­mi­se­ga: vei­nio­rien­tee­ru­mi­ne ning vei­ni­vann Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las. Pa­ri­maks hin­na­ti Tu­li­vee Tu­ris­mi­kes­kus Ida-Vi­ru­maalt. Mul­lu oli sa­mas ka­te­goo­rias no­mi­nent Kol­ga mõis ning aas­tal 2016 Ani­ja val­las te­gut­se­va Sport­land Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­ku­se öö­disc­golf ja mat­kad.

Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la pe­re­nai­ne Tii­na Kuu­ler kir­jel­das Sõ­nu­mi­too­ja­le, et vei­ni­vil­lal po­le au­gus­ti al­gu­sest pea­le ol­nud üh­te­gi va­ba nä­da­la­va­he­tust: „Aga vei­ni­te­ge­mi­se hooa­jal on see täies­ti nor­maal­ne. Ees­ti vei­ni hu­vi­lis­test kü­la­li­sed käi­vad meil ja sa­mal ajal on va­ja ka vei­ni te­ha, saa­ki ko­ris­ta­da, met­sas see­nel käia, õu­nu kor­ja­ta, kar­tu­leid võt­ta. Ku­na ala­tes käe­so­le­vast aas­tast pa­ku­me oma ta­lus ka süüa, siis käi­vad­ki meil pea­mi­selt suu­re­mad gru­pid, kes soo­vi­vad vei­ni­de de­gus­tee­ri­mist ja sin­na kõr­va­le so­bi­vat ta­lu­gur­meed.“

Te­ma sõ­nul on ko­ha­lik­ke kü­la­li­si se­ni veel roh­kem, aga nen­de juur­de on tee leid­nud ka prants­la­sed, aust­raal­la­sed, hiin­la­sed, saks­la­sed, nor­ra­kad ja ve­ne­la­sed.

„Müü­me oma vei­ne Ees­ti po­pi­ma­tes res­to­ra­ni­des ja ka Saa­re­maal, Tar­tus, Tal­lin­na Kau­ba­ma­jas. Eri­ti uh­ked ole­me ra­bar­be­ri va­hu­vei­ni üle, mi­da müüak­se Sak­sa­maal ühe ja ka­he Mic­he­li­ni tär­ni­ga res­to­ra­ni­des,“ loet­les pe­re­nai­ne.

Det­sem­ber on prae­gu­seks üri­tu­si täis bro­nee­ri­tud, enam po­le üh­te­gi va­ba ree­det või lau­päe­va kü­la­lis­te­le pak­ku­da, li­sas ta. Väik­se­ma­te fir­ma­de ja töö­kol­lek­tii­vi­de jõu­lu­peod al­ga­vad ju­ba det­semb­ri esi­mes­tel päe­va­del, jõu­lu­kuusk tu­leb maj­ja tuua vä­ga va­ra­kult.