Väi­ke­kan­nel­de esi­me­ne võis­tu­män­gi­mi­ne Keh­ras

1523
Aruküla Pääsulinnust väikekannelde võistumängimisel osalenud HELMI-MARIE VAIK koos õpetaja PIRET STERHOFIGA.

Esi­me­sel kon­kur­sil „Har­ju­maa vä­le­näpp“ osa­lesid kok­ku 12 kand­leõ­pi­last Aru­kü­last, Kei­last, Sauelt, Ta­ba­sa­lust ja Tal­lin­nast.

Ree­del, 26. ok­toob­ril olid Keh­ra rah­va­maj­ja kut­su­tud Har­ju­maa muu­si­ka­koo­li­de väi­ke­kand­le eria­la õpi­la­sed. Esi­me­sel võis­tu­män­gi­mi­sel tu­li igaü­hel esi­ta­da kaks va­balt va­li­tud pa­la. Esi­ne­mi­si hin­das žürii, ku­hu kuu­lu­sid Muu­si­kaa­ka­dee­mia pä­ri­mus­muu­si­ka õp­pe­jõud, rah­va­muu­si­ka­men­tor Tar­mo Ki­vi­sil­la ning Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­jad Ül­le Raud ja Piia Maa­si­kas.

Har­ju­maa esi­me­se väi­ke­kan­nel­de võis­tu­män­gi­mi­se pa­ri­ma­teks tun­nis­ta­ti ku­ni 2 aas­tat pil­li õp­pi­nud las­test 10aas­ta­ne Hel­le-Riin Män­ni­kust Ta­ba­sa­lu muu­si­ka­koo­list, 3-4 aas­tat pil­li õp­pi­nud las­test 12aas­ta­ne Hans Ha­rald Nõmm Kei­la Wal­dorf­koo­list ning üle 4 aas­ta väi­ke­kan­nelt õp­pi­nud õpi­las­te seast 18aas­ta­ne Kar­men Juh­kam Ta­ba­sa­lu muu­si­ka­koo­list. Neid pre­mee­ri­ti Rap­la­maa kand­le­meist­ri Rait Pih­la­pi val­mis­ta­tud seits­me­keel­se­te väi­ke­kan­nel­de­ga.

Ain­sa Ida-Har­ju­maa pil­li­õpi­la­se­na osa­les võist­lu­sel Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind õpi­la­ne Hel­mi-Ma­rie Vaik, kel­le õpe­ta­ja on Pi­ret Stern­hof. Kui­gi Pää­su­lin­nus on kand­le­ring, on kand­lee­ria­la õpi­la­si Pi­ret Stern­ho­fil kaks, üle­jää­nud õpi­vad se­da li­sa­pil­li­na.

„Ku­na nad on män­gi­nud pea­mi­selt an­samb­lis, ei ole val­mis ük­si esi­ne­ma. Ka Hel­mi-Ma­rie po­le vä­ga pal­ju ük­si esi­ne­nud, võist­le­mi­ne oli es­ma­kord­ne ko­ge­mus,“ sõ­nas õpe­ta­ja.

Ta hin­das võis­tu­män­gi­mi­se vä­ga to­re­daks et­te­võt­mi­seks: „Ta­se oli hea, iga õpi­la­ne on min­gis mõt­tes oma õpe­ta­ja nä­gu. Mõ­ne hir­mu­tas ära, et te­gu on võist­lu­se­ga, ar­va­ti, et pi­gem võiks see ol­la kand­le­päev. Ka mi­na ei too­ni­ta­nud oma õpi­la­se­le, et see on võist­lus pi­gem üt­le­sin, et lä­he­me kand­le­päe­va­le. Vä­ga to­re oli tei­si män­gi­jaid nä­ha, sel­li­ne üri­tus võiks jät­ku­da.“

Žürii lii­ge, Keh­ra güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja Piia Maa­si­kas mär­kis, et väi­ke­kan­nel on meie muu­si­ka­koo­li­des­se jõud­nud suht­le­li­selt hil­ju­ti, va­rem õpe­ta­ti pea­mi­seks kro­maa­ti­list kan­nelt.

„Sa­mas on väi­ke­kan­nel õp­pi­mi­seks vä­ga hea pill – see on prak­ti­li­ne, sest on liht­ne kaa­sa võt­ta. Ku­na pil­lil on vä­he kee­li, kõi­ge väik­se­mad on kuue­keel­sed, õpib laps kii­res­ti esi­me­sed lood sel­geks, näeb kii­res­ti tu­le­mu­si ja saab edue­la­mu­se,“ rää­kis ta.

Võis­tu­män­gi­mi­se kor­ral­da­ja, Keh­ra piir­kon­na kul­tuu­ri­juht Mart Jü­ri­sa­lu jäi päe­va­ga vä­ga ra­hu­le, eri­ti hea meel oli tal sel­le üle, et Keh­ras­se tu­li oma õpi­las­te­ga vä­ga pal­ju häid kand­leõ­pe­ta­jaid.

„Loo­da­me järg­mi­sel aas­tal ar­vu­ka­mat osa­võt­tu. Siis tee­me võis­tu­män­gi­mi­se ilm­selt nä­dal-paar hil­jem, prae­gu sat­tus koo­li­va­hea­ja­le – õpe­ta­ja­te sõ­nul oleks ol­nud osa­le­jaid roh­kem, kuid pal­jud olid sõit­nud va­ne­ma­te­ga rei­si­le,“ lau­sus ta.

Zü­rii lii­ge Ül­le Raud ar­vas, et tu­le­val aas­tal võik­sid kand­le­päe­val osa­le­jad ka ühes­koos mu­sit­see­ri­da.

Eelmine artikkelAeg­vii­du-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee on val­mis
Järgmine artikkelMetsaraiest Lahemaal